Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.776.2018.4.AO
z 20 lutego 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z 30 stycznia 2019 r. (data wpływu 30 stycznia 2019 r.) na wezwanie Organu z dnia 21 stycznia 2019 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.3.AO (skutecznie doręczone 23 stycznia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego na rzecz pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, kontrahentów i członków zarządu – jest nieprawidłowe,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację festynu zakładowego finansowanych z ZFŚŚ - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego na rzecz pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu - jest nieprawidłowe,
 • braku obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z udziałem ww. pracowników w festynie zakładowym – jest prawidłowe,
 • obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z udziałem kontrahentów i członków zarządu w festynie zakładowym - jest nieprawidłowe,
 • obowiązku naliczenia podatku VAT należnego i sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w związku z udziałem pozostałych, poza pracownikami i kontrahentami, uczestników festynu – jest prawidłowe,
 • braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z otrzymaniem przez uczestników nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków w podatku od towarów i usług w związku z organizacją festynów zakładowych i przyznawaniem nagród za konkursy organizowane podczas festynu. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 30 stycznia 2019 r. (data wpływu 30 stycznia 2019 r.) na wezwanie Organu z dnia 21 stycznia 2019 r. znak sprawy 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.3.AO (data doręczenia 23 stycznia 2019 r.).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca (zwany także Spółką) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności urządzeń elektronicznych. Spółka posiada siedzibę i zakład produkcyjny w (…). W Spółce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Niniejszy wniosek dotyczy festynu zorganizowanego w 2018 r. (wniosek w zakresie zaistniałego stanu faktycznego) oraz festynów które Spółka planuje zorganizować w następnych latach (wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego). Festyn w 2018 r. został zorganizowany, a festyny w następnych latach zostaną zorganizowane na zasadach opisanych poniżej.

Celem organizacji festynu zakładowego jest integracja pracowników/współpracowników Spółki, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, a także integracja Spółki z przedstawicielami lokalnej społeczności.


Uczestnikami festynu są:

 • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy o pracę (dalej określane jako pracownicy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia (dalej określane jako zleceniobiorcy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • osoby wynajęte do pracy przez Spółkę od innego podmiotu (dalej określane jako pracownicy wynajęci) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawiciele szkoły z którą Spółka współpracuje, osoby reprezentujące kontrahentów, emerytowani pracownicy Spółki, członkowie zarządu Spółki).


Możliwość wzięcia udziału w festynie zakładowym mają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy wynajęci. Udział w festynie zakładowym jest dla uczestników dobrowolny.


Wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują przede wszystkim nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu. W ramach usługi jej wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. uzyskania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i opinii,
 2. zapewnienia łącza energetycznego dostosowanego do potrzeb obsługiwanych urządzeń i techniki estradowej,
 3. pokrycia wszelkich kosztów i przyłączy mediów (woda oraz energia elektryczna),
 4. wynajmu miejsca przeznaczonego na przeprowadzenie festynu wraz z ogrodzeniem terenu,
 5. przygotowania scenariusza festynu,
 6. zapewnienia oprawy artystycznej festynu (konferansjer, występy artystów, pokazy sceniczne, pokaz sztucznych ogni),
 7. zapewnienia atrakcji dla dzieci (place zabaw, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy taneczne, plastyczne, bańki mydlane, konkurencje zręcznościowe, atrakcje sportowe, siatkówka),
 8. zabezpieczenia strony technicznej (profesjonalna scena, nagłośnienie i oświetlenie, parkiet do tańca, namioty i hale namiotowe z miejscami siedzącymi, miejsca konsumpcyjne),
 9. zabezpieczenia zaplecza sanitarnego (toalety, umywalki, pisuary),
 10. zapewnienie profesjonalnej agencji ochrony,
 11. zapewnienia obsługi medycznej w postaci zespołu paramedycznego stacjonującego na terenie festynu przez cały okres jego trwania,
 12. zapewnienia cateringu dla uczestników (menu dla dorosłych - np. kiełbasa, pierogi, gofry, napoje, a ponadto możliwość korzystania z open baru z piwem; menu dla dzieci - np. zupa, zapiekanka, gofry, lody, napoje; zapewnienie cateringu wygląda w ten sposób, że uczestnicy otrzymują talon i na podstawie tego talonu otrzymują jedzenie i picie; uczestnicy odbierają jedzenie i picie w wyznaczonym punkcie na terenie festynu,
 13. zapewnienia wyżywienia dla wszystkich służb zaangażowanych podczas festynu i występujących artystów,
 14. utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi cateringu, w tym uprzątnięcia miejsca konsumpcyjnego i placu przyległego po zakończeniu festynu,
 15. przygotowania i wydrukowania talonów, na podstawie których uczestnicy festynu będą mogli otrzymać posiłki i napoje,
 16. uregulowania wszelkich opłat wobec Stowarzyszenia ZAiKS,
 17. zapewnienia dyżurnego elektryka w trakcie trwania festynu.Ponadto w związku z organizacją festynu zakładowego Spółka ponosi również inne wydatki, takie jak np. wydatki na oprawę muzyczną festynu, wynajęcie foto budki, wynajęcie fotografa.


Wydatki na organizację festynu zakładowego są finansowane z następujących źródeł:

 • środków obrotowych Spółki,
 • środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej w skrócie ZFŚS),
 • opłat uiszczonych przez uczestników festynu i zwiększających środki ZFŚS (dotyczy to uczestników będących pracownikami, zleceniobiorcami, pracownikami wynajętymi, a także członków rodzin tych osób lub osób towarzyszących tym osobom).


W trakcie festynu zakładowego dla uczestników organizowane są konkursy z nagrodami. W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy festynu zakładowego (konkursy nie są adresowane wyłącznie do pracowników Spółki). Są to konkursy sportowe, sprawnościowe, artystyczne. Konkursy mogą mieć różną formę, np. przeciąganie liny, mecz siatkówki. Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania konkursów.

Zwycięzcom konkursów są przyznawane nagrody. Te nagrody to np. blender, żelazko, szczoteczka elektryczna, waga łazienkowa, słuchawki, koszulki, torby. Zakup nagród jest finansowany w całości ze środków obrotowych Spółki. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 200 zł brutto. Spółka nie prowadzi ewidencji zwycięzców oraz przyznanych im nagród.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wskazał, że cele uzasadniające organizację festynów zakładowych były i będą następujące:

 1. integracja pracowników/współpracowników Wnioskodawcy, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, co wpływa na poprawę komunikacji, relacji i kontaktów między pracownikami/współpracownikami, a w konsekwencji na poprawę i sprawność funkcjonowania Wnioskodawcy,
 2. chęć utrzymania współpracy z dotychczasowymi pracownikami/współpracownikami Wnioskodawcy, a także zachęcenia potencjalnych osób do zatrudnienia się u Wnioskodawcy, co jest szczególnie istotne w czasach, w których ze względu na niskie bezrobocie trudno jest o pracowników,
 3. chęć wytworzenia więzi między Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, co ma wpływ na stabilność zatrudnienia pracowników/współpracowników, a w konsekwencji na stabilność działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.
 4. polityka Wnioskodawcy nastawiona na stworzenie dobrego miejsca pracy dla pracowników/współpracowników, co wymaga również podejmowania działań zmierzających do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy i integracji pracowników/współpracowników, a co ma skutkować dobrą współpracą przy realizacji zadań w ramach działalności Wnioskodawcy oraz zachęcać do podejmowania i kontynuowania pracy u Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na pytania z wezwania Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca co do zasady wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT (czynności w zakresie produkcji i sprzedaży różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego). Czynności zwolnione z VAT są realizowane na marginalnym poziomie (np. w zakresie refakturowania opłat za pakiety medyczne) i nie powodują konieczności rozliczania proporcji w VAT.

 2. Organizowane festyny zakładowe mają/będą miały związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego. Festyny zakładowe będą organizowane w celach wskazanych wyżej. Organizacja festynów zakładowych ma zatem ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników/współpracowników. Biorący udział w festynach zakładowych pracownicy/współpracownicy to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Wnioskodawca wskazał, że nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów, ale wydatki te przełożą się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

 3. Towary i usługi nabywane w związku z organizacją festynów zakładowych nie będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyłączeniem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

 4. Możliwe jest/będzie przyporządkowanie nabytych w ramach organizacji festynu zakładowego towarów i usług w całości do działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 5. Zorganizowany w 2018 r. festyn zakładowy miał ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników/współpracowników. Festyny zakładowy był organizowany w celach wskazanych wyżej. Biorący udział w festynie zakładowym pracownicy/współpracownicy to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki te przełożą się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. A zatem zorganizowany festyn przyczynia się pośrednio (poprzez realizację celów wskazanych wyżej) do realizacji sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Należy przy tym wskazać, że podejmowane działania o charakterze pośrednio związanym z działalnością opodatkowaną (a więc mający ogólny związek z działalnością opodatkowaną) mogą przekładać się nie tylko na wzrost sprzedaży, ale także na utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a także na powstrzymanie od większego obniżenia sprzedaży; w każdym jednak przypadku wykazują związek z działalnością opodatkowaną. W przypadku wydatków o charakterze pośrednio związanym z działalnością opodatkowaną (tak jak w przypadku przedmiotowych festynów) nie da się przedstawić danych liczbowych określających czy i w jaki sposób wydatki te wpłynęły na wzrost sprzedaży, ale wydatki te są podejmowane i wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a zatem wpływają na sprzedaż opodatkowaną VAT poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników, co przekłada się na realizację celów wskazanych wyżej.

 6. Organizacja festynów zakładowych w przyszłości będzie miała ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników/współpracowników. Festyny zakładowe będą organizowane w celach wskazanych wyżej. Biorący udział w festynach zakładowych pracownicy/współpracownicy to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki te przełożą się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie posiadał szczegółowych danych (tak jak w przypadku innych kosztów związanych z ogółem działalności) określających czy i w jaki sposób zorganizowane w przyszłości festyny zakładowe będą się przyczyniały do zwiększenia jego obrotów, ale wydatki te będą podejmowane i wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a zatem będą wpływać na sprzedaż opodatkowaną VAT poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników, co przekłada się na realizację celów wskazanych wyżej.

 7. Organizowane festyny zakładowe stanowią dla Wnioskodawcy element strategii nakierowanej na wzrost wydajności pracowników, zleceniobiorców i pracowników wynajętych, a w konsekwencji mają one pośrednio wpływać na wykonywanie sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy.

 8. W przypadku zleceniobiorców oraz pracowników wynajętych organizacja festynów zakładowych ma ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu tych osób. Festyny zakładowe będą organizowane w celach wskazanych wyżej. Biorący udział w festynach zakładowych zleceniobiorcy i pracownicy tymczasowi to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki te przełożą się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie zleceniobiorców oraz pracowników wynajętych odpowiedzialnych za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
  Analogiczna relacja występuje w przypadku pozostałych uczestników festynu zakładowego (innych niż pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy wynajęci), ponieważ obecność osób towarzyszących i innych zaproszonych gości wiąże się z integracją i motywowaniem pracowników/współpracowników.

 9. W przypadku przedstawicieli kontrahentów organizacja festynu zakładowego ma ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w stworzeniu dobrych relacji między Wnioskodawcą a kontrahentem, a w konsekwencji ma na celu utrzymanie i rozwój współpracy. Nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki ponoszone są w celu utrzymania i rozwijania czynności opodatkowanych VAT.

 10. Przyznawane nagrody za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego mają/będą miały, tak samo jak sam udział w festynie zakładowym, pośredni i ogólny związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, w tym działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Nagrody za wygrane w konkursach mogą otrzymywać pracownicy/współpracownicy. Otrzymujący nagrody pracownicy/współpracownicy to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie da się ustalić czy przekazywanie nagród przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki te mają przełożyć się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: 1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 2. Czy w związku z udziałem uczestników w festynie zakładowym Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, a jeśli tak to w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
 4. Czy w związku z otrzymaniem przez uczestników nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Stanowisko Wnioskodawcy:


Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej w skrócie u.p.t.u.). Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Warunkiem zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek między nabytymi towarami i usługami a czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni albo pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu.

O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Nabycie towarów i usług dotyczących organizacji festynu zakładowego będzie pośrednio związane z działalnością gospodarczą Spółki oraz wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Organizacja festynu wpływa na nawiązanie relacji między pracownikami/współpracownikami oraz członkami ich rodzin lub osobami towarzyszącymi. Festyn zakładowy wpływa na wzmocnienie pozytywnych relacji wewnątrz Spółki, ponieważ wpływa na integrację pracowników/współpracowników oraz umocnienie ich więzi ze Spółką. Efektem tego jest polepszenie komunikacji, wzrost motywacji oraz zwiększenie wydajności pracy. Festyn zakładowy ma związek z działalnością gospodarczą Spółki, ponieważ wiąże się z jej pracownikami/współpracownikami. Ponadto wobec innych uczestników festyn zakładowy prezentuje Spółkę jako potencjalnego pracodawcę na lokalnym rynku pracy. Wszystkie te okoliczności wskazują, że istnieje pośredni związek między nabyciem towarów i usług dotyczących organizacji festynu zakładowego a działalnością gospodarczą Spółki i wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 listopada 2015 r. (sygn. ITPP2/4512-828/15/EB), w której stwierdzono: „Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaną działalnością. W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca w ramach budowania pozytywnych relacji pomiędzy Spółką oraz jej pracownikami czy współpracownikami oraz celem promocji marki Wnioskodawcy wśród pracowników oraz potencjalnych klientów, planuje organizować imprezy o charakterze integracyjnym (Piknik). Piknik będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Wnioskodawcy i dbałości o pracowników (którzy w ramach Pikniku mają również możliwość poznania się i wzajemnej integracji), jak również okazją do promocji Wnioskodawcy wśród własnych pracowników, jak i potencjalnych klientów (czy potencjalnych pracowników).

W niniejszej sprawie będzie istniał zatem pośredni związek pomiędzy nabytymi przez Wnioskodawcę usługami organizacji Pikniku a działalnością Wnioskodawcy. Nabyte przez Wnioskodawcę usługi nie będą służyły dalszej odsprzedaży ani nie będą wykorzystywane do wytworzenia towarów/usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - budowanie pozytywnych relacji pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, promocja marki Wnioskodawcy) przyczynią się do generowania przez Wnioskodawcę obrotu tj. świadczenia usług w zakresie organizacji i realizacji osobowych przewozów kolejowych, w tym realizacji przewozów w ramach wykonywania zadań zleconych (czynności użyteczności publicznej).

Tym samym Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku”.


Stanowisko takie potwierdza również m.in.:

W omawianym przypadku nie znajduje zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Spółka będzie nabywała kompleksową usługę organizacji festynu zakładowego (w skład której wchodzą usługi cateringowe). Tym samym, Spółka nie będzie nabywała pojedynczych usług noclegowych i gastronomicznych. W takim przypadku art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. nie ma zastosowania. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.83.2018.2.WN), w której stwierdzono: „Co prawda w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu, jednakże powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest usługa kompleksowa, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne”.

Podsumowując ten fragment należy stwierdzić, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, w części w jakiej nabycie tych towarów i usług zostało finansowane ze środków obrotowych Spółki.

Natomiast w zakresie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, które są finansowane ze środków ZFŚS Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. W zakresie w jakim Spółka administruje środkami funduszu nie działa ona w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. Tym samym nabycie towarów i usług finansowane ze środków ZFŚS, jako dokonane przez podmiot niedziałający w związku z tym nabyciem w charakterze podatnika, nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 października 2011 r. (sygn. IPTPP2/443-381/11-2/AW), w której stwierdzono: „Odnosząc zatem powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego to należy stwierdzić, skoro działalność Wnioskodawcy w zakresie administrowania funduszem socjalnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (nie występuje Wnioskodawca w tym przypadku jako podatnik podatku od towarów i usług), to nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych na rzecz osób uprawnionych sfinansowanych w części z ZFŚS”.

Podsumowując ten fragment należy stwierdzić, że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, w części w jakiej nabycie tych towarów i usług zostało finansowane ze środków ZFŚS.

Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego (w części w jakiej nabycie tych towarów i usług zostało finansowane ze środków obrotowych Spółki) oraz że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego (w części w jakiej nabycie tych towarów i usług zostało finansowane ze środków ZFŚS).


Ad 2


Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.


Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.t.u. „Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne świadczenie usług. Warunkiem opodatkowania jest, aby to nieodpłatne świadczenie usług miało miejsce na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście związku między danym nieodpłatnym świadczeniem a prowadzoną działalnością gospodarczą (zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 u.p.t.u.).

Czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu będą nieodpłatne świadczenia, które pozostają w związku z prowadzoną działalności gospodarczą, czyli nieodpłatne świadczenia które są konieczne do celów prowadzonej działalności gospodarczej albo stanowią pożądane uzupełnienie tej działalności. Będą to nieodpłatne świadczenia, których zasadniczym celem jest osiągnięcie korzyści przez podatnika. Natomiast czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będą nieodpłatne świadczenia, które nie mają żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Będą to nieodpłatne świadczenia, które w jakimkolwiek zakresie nie służą prowadzonej działalności gospodarczej, czyli nie są do niej potrzebne albo przydatne.

W kontekście powyższych uwag Wnioskodawca uważa, że w stosunku do pracowników, zleceniobiorców oraz pracowników wynajętych udział w festynie zakładowym nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. Umożliwienie udziału w festynie jest świadczeniem wykonywanym do celów działalności gospodarczej Spółki i to Spółka odnosi zasadniczą korzyść. Festyn zakładowy wpływa na wzmocnienie pozytywnych relacji wewnątrz Spółki, ponieważ wpływa na integrację pracowników/współpracowników oraz umocnienie ich więzi ze Spółką. Efektem tego jest polepszenie komunikacji, wzrost motywacji oraz zwiększenie wydajności pracy.

Natomiast w przypadku pozostałych uczestników (innych niż pracownicy, zleceniobiorcy oraz pracownicy wynajęci) znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. Nie występuje tutaj związek pomiędzy tym nieodpłatnym świadczeniem a działalnością Spółki. Dominującą korzyść z tego świadczenia uzyskuje uczestnik, a nie Spółka.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lutego 2016 r. (sygn. ITPP2/443-697/13/16-S/RS), w której stwierdzono: „Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że w związku z faktem, że nieodpłatna usługa polegająca na organizacji festynu świadczona przez Spółkę na rzecz pracowników, związana była z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą - w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - nie stanowiła odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w ww. przepisie i tym samym nie podlegała opodatkowaniu. Natomiast w części, w jakiej usługa ta była świadczona na rzecz pozostałych uczestników festynu (tekst jedn.: byłych pracowników i osób im towarzyszących oraz członków rodzin pracowników) należy stwierdzić, że ich uczestnictwo - jako osób niebędących pracownikami Spółki - w żaden sposób nie miało przełożenia na umocnienie więzi z pracodawcą, na polepszenie komunikacji w Spółce, czy na wzrost motywacji do pracy i tym samym nie miało wpływu na zwiększenie wydajności pracy, a więc i na wynik firmy. W efekcie usługa ta nie stanowiła usługi świadczonej na cele związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w związku z czym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy i w konsekwencji czynność ta - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.


W związku z udziałem części uczestników w festynie zakładowym pojawi się konieczność naliczenia podatku należnego, to powstaje pytanie o sposób ustalania podstawy opodatkowania.


W pierwszej kolejności należy zauważyć, że część wydatków na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego będzie finansowana ze środków ZFŚS. W zakresie w jakim Spółka administruje środkami funduszu nie działa ona w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów z 27 maja 2013 r. (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859): „Zatem gdy pracodawca działa jako administrator Funduszu i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Tym samym nieodpłatne świadczenie usług, w części w jakiej zostało sfinansowane ze środków ZFŚS, w ogóle nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W drugiej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 5 u.p.t.u. „W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika”. Przez koszt świadczenia usług należy rozumieć wydatki na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego w stosunku do których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie ze stanowiskiem w zakresie pytania czwartego będą to wydatki na nabycie towarów i usług sfinansowane ze środków obrotowych Spółki.

W związku z tym, że udział w festynie stanowi nieodpłatne świadczenie usług jedynie w stosunku do części uczestników, to Spółka powinna ustalić proporcjonalnie przypadające na nich wydatki związane z organizacją festynu. Tym samym podstawą opodatkowania w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług w związku z udziałem w festynie zakładowym będzie wartość wydatków na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu sfinansowana ze środków obrotowych Spółki, ale w takiej proporcji w jakiej liczba uczestników w stosunku do których zaistnieje nieodpłatne świadczenie usług pozostaje do ogólnej liczby uczestników festynu.

Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że w związku z udziałem pracowników, zleceniobiorców oraz pracowników wynajętych w festynie zakładowym nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku należnego, zaś w stosunku do pozostałych uczestników będzie zobowiązany do naliczenia podatku należnego; podstawą opodatkowania będzie wartość wydatków na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu sfinansowana ze środków obrotowych Spółki, ale w takiej proporcji w jakiej liczba uczestników w stosunku do których zaistnieje nieodpłatne świadczenie usług pozostaje do ogólnej liczby uczestników festynu.


Ad 3


Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.


Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.t.u. „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów”.

Wnioskodawca uważa, że nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego. Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie spełniony warunek z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., jakim jest związek wyrażający się w wykorzystywaniu nabywanych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych. Spółka zamierza nieodpłatnie przekazać nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych w trakcie festynu. Nagrody nie będą wykorzystywane do wykonania odpłatnej dostawy towarów. Tym samym Spółka nie zamierza wykorzystywać tych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro w momencie nabycia Spółka wie jak będzie przeznaczenie tych towarów, to nie powinna odliczać podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.


Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego.


Ad 4


Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)”.


Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. „Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.p.t.u. „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika”.


Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 u.p.t.u. „Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł”.

Na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatna dostawa towarów. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest ustalenie, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów. Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega jedynie nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek.

Spółka uznaje, że w związku z nabyciem nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Stanowisko w tym zakresie zostało przedstawione w odpowiedzi na pytanie szóste. Tym samym, w przypadku nieodpłatnego przekazania tych nagród uczestnikom nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 2 u.p.t.u. Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego w związku z otrzymaniem nagród przez uczestników festynu.


Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że w związku z otrzymaniem przez uczestników nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego nie jest on zobowiązany do naliczenia podatku należnego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest

 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego na rzecz pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, kontrahentów i członków zarządu,
 • prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację festynu zakładowego finansowanych z ZFŚŚ,
 • nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego na rzecz pozostałych, poza pracownikami i kontrahentami, uczestników festynu,
 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z udziałem ww. pracowników w festynie zakładowym,
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z udziałem kontrahentów i członków zarządu w festynie zakładowym,
 • prawidłowe w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego i sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w związku z udziałem pozostałych, poza pracownikami i kontrahentami, uczestników festynu,
 • prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego,
 • prawidłowe w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z otrzymaniem przez uczestników nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego.


Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Dla prawa do odliczenia podatku naliczonego wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Przy tym podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W tym miejscu należy wskazać, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powołanych przepisów, nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności urządzeń elektronicznych. Wnioskodawca co do zasady wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, czynności zwolnione z VAT są realizowane na marginalnym poziomie i nie powodują konieczności rozliczania proporcji w VAT. Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Uczestnikami festynu są osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy o pracę oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom, osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom, osoby wynajęte do pracy przez Spółkę od innego podmiotu oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom a także inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawiciele szkoły z którą Spółka współpracuje, osoby reprezentujące kontrahentów, emerytowani pracownicy Spółki, członkowie zarządu Spółki). Możliwość wzięcia udziału w festynie zakładowym mają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy wynajęci. Udział w festynie zakładowym jest dla uczestników dobrowolny.

Wnioskodawca wskazał, że organizowane festyny zakładowe mają/będą miały związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w związku z organizacją festynów zakładowych nie będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyłączeniem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług). Możliwe jest/będzie przyporządkowanie nabytych w ramach organizacji festynu zakładowego towarów i usług w całości do działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Celem organizacji festynu zakładowego jest integracja pracowników/współpracowników Wnioskodawcy, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, a także integracja Spółki z przedstawicielami lokalnej społeczności, co wpływa na poprawę komunikacji, relacji i kontaktów między pracownikami/współpracownikami, a w konsekwencji na poprawę i sprawność funkcjonowania Wnioskodawcy. Celami uzasadniającymi organizację festynów zakładowych była i będzie też chęć utrzymania współpracy z dotychczasowymi pracownikami/współpracownikami Wnioskodawcy, a także zachęcenie potencjalnych osób do zatrudnienia się u Wnioskodawcy, co jest szczególnie istotne w czasach, w których ze względu na niskie bezrobocie trudno jest o pracowników, chęć wytworzenia więzi między Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, co ma wpływ na stabilność zatrudnienia pracowników/współpracowników, a w konsekwencji na stabilność działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz polityka Wnioskodawcy nastawiona na stworzenie dobrego miejsca pracy dla pracowników/współpracowników, co wymaga również podejmowania działań zmierzających do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy i integracji pracowników/współpracowników, a co ma skutkować dobrą współpracą przy realizacji zadań w ramach działalności Wnioskodawcy oraz zachęcać do podejmowania i kontynuowania pracy u Wnioskodawcy. Organizacja festynów zakładowych ma zatem ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników/współpracowników. Biorący udział w festynach zakładowych pracownicy/współpracownicy to osoby odpowiedzialne za wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto we wniosku wskazano, że organizowane festyny zakładowe stanowią dla Wnioskodawcy element strategii nakierowanej na wzrost wydajności pracowników, zleceniobiorców i pracowników wynajętych, a w konsekwencji mają one pośrednio wpływać na wykonywanie sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy. Według Wnioskodawcy analogiczna relacja występuje w przypadku pozostałych uczestników festynu zakładowego (innych niż pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy wynajęci), ponieważ obecność osób towarzyszących i innych zaproszonych gości wiąże się z integracją i motywowaniem pracowników/współpracowników. W kontekście przedstawicieli kontrahentów Wnioskodawca wskazał, że organizacja festynu zakładowego ma ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w stworzeniu dobrych relacji między Wnioskodawcą a kontrahentem, a w konsekwencji ma na celu utrzymanie i rozwój współpracy.

W kontekście wzrostu wyników sprzedażowych z tytułu organizowanych festynów Wnioskodawca wskazał, że nie da się ustalić czy organizacja festynów przyczyni się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów (nie jest to mierzalne), ale wydatki te przełożą się pośrednio na realizację sprzedaży opodatkowanej poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca przy tym wskazał, że podejmowane działania o charakterze pośrednio związanym z działalnością opodatkowaną (a więc mający ogólny związek z działalnością opodatkowaną) mogą przekładać się nie tylko na wzrost sprzedaży, ale także na utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a także na powstrzymanie od większego obniżenia sprzedaży, w każdym jednak przypadku wykazują związek z działalnością opodatkowaną. Dalej wskazano, że w przypadku wydatków o charakterze pośrednio związanym z działalnością opodatkowaną (tak jak w przypadku przedmiotowych festynów) nie da się przedstawić danych liczbowych określających czy i w jaki sposób wydatki te wpłynęły na wzrost sprzedaży, zatem Wnioskodawca nie będzie posiadał szczegółowych danych (tak jak w przypadku innych kosztów związanych z ogółem działalności) określających czy i w jaki sposób zorganizowane w przyszłości festyny zakładowe będą się przyczyniały do zwiększenia jego obrotów, ale wydatki te są podejmowane i wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a zatem wpływają na sprzedaż opodatkowaną VAT poprzez integrowanie i motywowanie pracowników/współpracowników, co przekłada się na realizację celów wskazanych wyżej.

Wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują przede wszystkim nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu w ramach której jej wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia cateringu dla uczestników (menu dla dorosłych - np. kiełbasa, pierogi, gofry, napoje, a ponadto możliwość korzystania z open baru z piwem; menu dla dzieci - np. zupa, zapiekanka, gofry, lody, napoje). Zapewnienie cateringu wygląda w ten sposób, że uczestnicy otrzymują talon i na podstawie tego talonu otrzymują jedzenie i picie, uczestnicy odbierają jedzenie i picie w wyznaczonym punkcie na terenie festynu, zapewnienia wyżywienia dla wszystkich służb zaangażowanych podczas festynu i występujących artystów. Ponadto w związku z organizacją festynu zakładowego Spółka ponosi również inne wydatki, takie jak np. wydatki na oprawę muzyczną festynu, wynajęcie foto budki, wynajęcie fotografa.

Wydatki na organizację festynu zakładowego są finansowane z środków obrotowych Spółki, środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i opłat uiszczonych przez uczestników festynu i zwiększających środki ZFŚS (dotyczy to uczestników będących pracownikami, zleceniobiorcami, pracownikami wynajętymi, a także członków rodzin tych osób lub osób towarzyszących tym osobom).


Ad 1


Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego.


Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego, która wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o VAT wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście prawo to nie przysługuje – nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione – w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

W analizowanych okolicznościach Wnioskodawca w 2018 r. zorganizował festyn zakładowy i planuje organizować takie festyny w latach następnych na rzecz osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, osób zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia, osób wynajętych do pracy przez Spółkę od innego podmiotu oraz członków rodzin tych osób lub osób towarzyszących tym osobom i innych zaproszonych gości np. przedstawicieli władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawicieli szkoły z którą Spółka współpracuje, osób reprezentujących kontrahentów, emerytowanych pracowników Spółki i członków zarządu Spółki. Wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują przede wszystkim nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu.

Jak wskazano we wniosku, organizowane festyny zakładowe mają/będą miały związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Celami uzasadniającymi organizację festynów zakładowych jest integracja pracowników/współpracowników Wnioskodawcy, chęć utrzymania współpracy z dotychczasowymi pracownikami/współpracownikami Wnioskodawcy poprzez wytworzenie więzi między Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, a także zachęcenie potencjalnych osób do zatrudnienia się u Wnioskodawcy. Polityka Wnioskodawcy nastawiona jest na stworzenie dobrego miejsca pracy dla pracowników/współpracowników, co wymaga również podejmowania działań zmierzających do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy i integracji pracowników/współpracowników. Skutkować to ma dobrą współpracą przy realizacji zadań w ramach działalności Wnioskodawcy oraz zachęcać do podejmowania i kontynuowania pracy u Wnioskodawcy, co wpływa na poprawę i sprawność funkcjonowania Wnioskodawcy oraz stabilność zatrudnienia pracowników/współpracowników, a w konsekwencji wpływa na stabilność działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w kontekście pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, kontrahentów i członków zarządu Wnioskodawca ma / będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, w tym nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu zakładowego z wyłączeniem zakupu piwa. Jak wskazał Wnioskodawca, wydatki ponoszone na organizację festynów poprzez integrowanie i motywowanie pracowników pośrednio przełożą się na realizację sprzedaży opodatkowanej. Organizowane festyny zakładowe stanowią dla Wnioskodawcy element strategii nakierowanej na wzrost wydajności pracowników, zleceniobiorców i pracowników wynajętych, a w konsekwencji mają one pośrednio wpływać na wykonywanie sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawcy. Zatem organizacja festynów zakładowych na rzecz osób pracujących u Wnioskodawcy poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości tj. poprawę atmosfery w pracy, wzrost motywacji do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej jest / będzie pośrednio związana ze sprzedażą opodatkowaną. W kontekście kontrahentów Wnioskodawca stawia na stworzenie dobrych relacji i pozytywny wizerunek, co wpływa na stabilność i rozwój współpracy. Organizacja festynu zakładowego podejmowana jest więc w celu pozytywnego wpływu na zadania wykonywane przez pracowników Spółki oraz na rozwój pozytywnych relacji co przekładać się ma na działalność Spółki i w konsekwencji – wielkość obrotów firmy. Pracownicy, kontrahenci i członkowie zarządu poprzez uczestnictwo w festynie identyfikują się ze Spółką oraz planują dalszą współpracę i rozwój swojej kariery zawodowej w przedsiębiorstwie Spółki, a także rozpoznają Spółkę jako solidnego współpracownika i pracodawcę dbającego o załogę.

W tym miejscu należy zauważyć, że z prawa do odliczenia od wydatków związanych z organizacją festynu zakładowego należy wyłączyć zapewnienie alkoholu w postaci piwa. Nabywanie alkoholu nie jest ani wprost ani pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nie można również uznać, że zapewnienie napojów alkoholowych dla uczestników festynu stanowi element składowy kompleksowej usługi organizacji festynu zakładowego pomimo, że we wniosku wskazano, że wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu w ramach której wykonawca zobowiązany jest m.in. do zapewnienia możliwości korzystania z open baru z piwem. Czynność polegająca na zakupie napojów alkoholowych nie stanowi elementu kompleksowej usługi organizacji festynu zakładowego, ponieważ nie jest ona niezbędna do należytego i właściwego świadczenia usługi polegającej na organizacji festynu, ani też środka do lepszego jej wykonania. W ocenie Organu nie występuje wystarczający związek pomiędzy nabyciem alkoholu, a celem realizowanego przedsięwzięcia, w szczególności utrzymania i rozwoju współpracy z kontrahentami a także motywowania pracowników do bardziej efektywnej pracy. W konsekwencji, świadczenie polegające na zakupie alkoholu nie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę, a jedynie służy celom osobistym, prywatnym uczestników. Zakup alkoholu nie ma związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia kompleksowej usługi organizacji festynu zakładowego w zakresie w jakim usługa ta dotyczy zapewnienia piwa.

W podsumowaniu powyższej analizy należy stwierdzić, że skoro organizowane na rzecz pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, kontrahentów i członków zarządu festyny zakładowe mają / będą miały pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje / będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, z wyłączeniem napojów alkoholowych – piwa. Podkreślić należy, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu dotyczy wydatków finansowanych z środków obrotowych Spółki, gdyż wyłącznie w tym zakresie wydatki na organizację festynów zakładowych związane będą pośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przy czym zauważyć należy, że w niniejszych okolicznościach nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, ponieważ z wniosku wynika, że przedmiotem nabycia jest / będzie przede wszystkim kompleksowa usługa organizacji festynu, a powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu są kompleksowe usługi, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne, czy też noclegowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia finansowanych z środków obrotowych Spółki towarów i usług związanych z organizacją festynów zakładowych, w tym nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu zakładowego na rzecz pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, kontrahentów i członków zarządu całościowo należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na konieczność wyłączenia z prawa do odliczenia alkoholu.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w zakresie nabywanych towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, które są / będą finansowane z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakupy dokonane w związku z dysponowaniem środkami ZFŚS nie są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.


W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek tworzenia Funduszu nakładają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.).


Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz może być przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu - na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Z powołanych przepisów wynika, że zakładowa działalność socjalna dotyczy określonych rodzajów świadczeń pracodawcy na rzecz ww. osób i tylko te świadczenia mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stosownie do art. 10 i art. 12 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środkami Funduszu administruje pracodawca i gromadzi je na odrębnym rachunku bankowym.

Zatem podmiot zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o ZFŚS do utworzenia funduszu i administrowania nim podejmuje jedynie działania techniczne, które pozostają poza zakresem prowadzonej przez niego działalności. Tym samym, dokonując zakupów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Powoduje to, że zakupów towarów i usług finansowanych ze środków ZFSŚ nie można uznać za wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, co jest warunkiem zaistnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.


Dlatego też, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację festynu zakładowego finansowanych z ZFŚŚ należało uznać za prawidłowe.


W kontekście pozostałych poza ww. pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu uczestników festynu zakładowego nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydatki na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynów zakładowych mają / będą miały ogólny i pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Zdaniem Organu obecność na festynie zakładowym członków rodzin osób zatrudnionych lub osób towarzyszących tym osobom, a także innych zaproszonych gości tj. przedstawicieli władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawicieli szkoły z którą Spółka współpracuje, emerytowanych pracowników Spółki, nie przekłada się na poprawę osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów. Osoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą. Trudno więc uznać aby obecność członków rodzin i osób towarzyszących pracownikom, albo też emerytowanych pracowników Spółki, przedstawicieli władz gminy lub władz szkoły w jakikolwiek sposób przyczyniła się do wzrostu sprzedaży, utrzymania dotychczasowego poziomu sprzedaży bądź powstrzymania spadku sprzedaży, o których mowa we wniosku. Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że obecność tych osób na festynie wiąże się z integracją i motywowaniem pracowników/współpracowników jednak niedorzeczne jest aby osoby towarzyszące i inni zaproszeni goście mieli w jakikolwiek sposób wpływ na zwiększenie efektywności pracy zatrudnionych osób, co mogłoby przyczynić się do wzrostu wyników sprzedażowych Wnioskodawcy. Za poprawnością przyjętego stanowiska przemawia to, że nawet przykładowego sposobu motywacji pracowników i współpracowników nie potrafił wskazać Wnioskodawca. Zatem w żaden sposób nie można twierdzić, że organizowane festyny w kontekście obecności tych osób mają / będą miały pośredni związek z działalności gospodarczą Wnioskodawcy wyrażający się w integrowaniu i motywowaniu pracowników.

Pośredniego związku w kontekście ww. uczestników nie można też upatrywać w poszerzeniu kręgu klientów. Rodziny pracowników i osoby pracownikom towarzyszące nie stanowią klientów ani też potencjalnych klientów Wnioskodawcy, co mogłoby zwiększyć sprzedaż produktów oferowanych przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do specyficznego rodzaju działalności Wnioskodawcy należy stwierdzić, że osobom tym nieprzydatne są towary produkowane przez Wnioskodawcę tj. części do sprzętu gospodarstwa domowego.

Okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują również na cele reklamowe i promocyjne przedsięwzięcia. Ww. uczestnicy festynu to zamknięty krąg podmiotów związanych z Wnioskodawcą jednak w żaden sposób nie przyczyniający się do poprawy osiąganych przez Wnioskodawcę obrotów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle dokonanej analizy należy stwierdzić, że organizacja festynów zakładowych na rzecz pozostałych, poza osobami pracującymi dla Wnioskodawcy i kontrahentów Wnioskodawcy, uczestników festynu nie jest / nie będzie czynnością pośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, ponieważ osoby te nie są związane w żaden sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą i obecność tych osób nie przyczynia się do wzrostu sprzedaży u Wnioskodawcy.


Podkreślenia jednak wymaga, że podstawową przesłanką warunkującą prawo do odliczenia podatku jest związek ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, przy czym jak wskazano wyżej związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.


W związku z tym, że organizacja festynów zakładowych na rzecz innych niż pracownicy, kontrahenci i członkowie zarządu uczestników festynu zakładowego dotyczy celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy to w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT czynności te należy zrównać z odpłatnym świadczeniem usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (o czym w odpowiedzi na pyt. nr 2).

W konsekwencji, skoro organizacja festynu zakładowego na rzecz pozostałych poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu uczestników stanowi / stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług to wydatki na nabycie towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego, w tym zakup kompleksowej usługi organizacji festynu w części dotyczącej pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu są / będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawcy - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy o VAT - przysługuje / będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku VAT wykazanych na fakturach dotyczących nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego w zakresie w jakim dotyczą pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu. W niniejszych okolicznościach, w związku z obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa pozostałych uczestników festynu Wnioskodawca spełnia / będzie spełniał przesłanki pozytywne warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych na rzecz pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nabyte w ramach organizacji festynu zakładowego towary i usługi są / będą bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT w związku z opodatkowaniem udziału w festynie zakładowym pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu.

Tym samym, Wnioskodawcy wprawdzie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego na rzecz pozostałych, poza pracownikami, kontrahentami i członkami zarządu, uczestników festynu zakładowego jednak nie – jak wskazuje Wnioskodawca - poprzez związek pośredni dokonywanych zakupów. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.


Ad. 2


W odniesieniu do obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z udziałem uczestników w festynie zakładowym należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).


W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zasadą jest, że usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny. Jeżeli daną usługę wykonano nieodpłatnie, to nie podlega ona opodatkowaniu – z zastrzeżeniami dotyczącymi usług nieodpłatnych zrównanych z usługami świadczonymi odpłatnie.


Dla stwierdzenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy o VAT istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia.


Aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, tj. za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika (a więc w sytuacji, gdy podmiotem uzyskującym dominującą korzyść z tego tytułu jest nabywca (beneficjent) świadczenia a nie podatnik).

Konsekwentnie opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością, a więc nie mają wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów. Są to zatem te wszystkie nieodpłatne świadczenia usług, które odbywają się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. W przypadku nieodpłatnych świadczeń realizowanych na rzecz pracowników będą to także świadczenia, które nie są związane ze stosunkiem pracy, ale zaspakajają prywatne/osobiste potrzeby pracownika, a ich zaspokojenie przez pracodawcę wynika wyłącznie z jego dobrej woli. Jeżeli natomiast nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. nieodpłatne świadczenie usług będzie wykonane w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.

W przedstawionych we wniosku okolicznościach udział pracowników, zleceniobiorców i pracowników wynajętych oraz osób reprezentujących kontrahentów i członków zarządu nie podlega / nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie można uznać świadczenia tego - w świetle cytowanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT - za odpłatne. Organizacja festynu zakładowego na rzecz osób pracujących u Wnioskodawcy, kontrahentów i członków zarządu jest świadczeniem pośrednio związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jak wskazano we wniosku, festyny poprzez integrację pracowników i współpracowników wpływają na wzmocnienie pozytywnych relacji, wzrost motywacji i zwiększenie wydajności pracy. Wpływają również na wizerunek i rozwój współpracy z kontrahentami. Zatem organizacja festynu zakładowego na rzecz pracowników, zleceniobiorców i pracowników wynajętych oraz członków zarządu a także kontrahentów stanowi usługi odbywające się do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego z tytułu organizacji festynów zakładowych na rzecz pracowników, zleceniobiorców, pracowników wynajętych, osób reprezentujących kontrahentów i członków zarządu.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z udziałem pracowników, zleceniobiorców oraz pracowników wynajętych w festynie zakładowym należało uznać za prawidłowe.


Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu uczestnictwa w festynie zakładowym osób reprezentujących kontrahentów i członków zarządu należało uznać za nieprawidłowe.


W odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług uczestnictwa pozostałych osób w festynie zakładowym należy wskazać, że zastosowanie znajdzie tu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku uczestnictwa w festynie emerytowanych pracowników, członków rodzin i osób towarzyszących i innych zaproszonych gości brak jest spełnienia celu w postaci świadczenia usług w związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Wymienione osoby nie są pracownikami Spółki, nie są związane z prowadzoną przez nią działalnością, obecność ich na festynie nie przekłada się na efekty działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nie można uczestnictwu tych osób w festynie przypisać atrybutów, które są charakterystyczne dla pracowników w relacji ze Spółką, a mianowicie umocnienia więzi z pracodawcą, polepszenia komunikacji w firmie i wzrostu motywacji do pracy, co w efekcie sprzyjałoby zwiększeniu wydajności pracy, a w konsekwencji miało wpływ na wyniki firmy. Zatem organizacja festynów zakładowych na rzecz pozostałych uczestników festynu stanowi usługi niezwiązane z prowadzeniem działalności przez Wnioskodawcę. Pomimo, że Wnioskodawca wskazał na pośredni związek z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę to z wniosku wynika, że dominującą korzyść z tego świadczenia uzyskują ww. uczestnicy, a nie Spółka. Zatem należy uznać, że festyny zaspakajają prywatne/osobiste potrzeby tych uczestników. Wobec braku związku pomiędzy usługami na rzecz osób niemających statusu pracownika, członka zarządu czy kontrahenta a prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą należy stwierdzić, że został spełniony warunek z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w postaci przeznaczenia ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Tym samym, zaszły podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług na rzecz emerytowanych pracowników, członków rodzin i osób towarzyszących a także innych zaproszonych gości. Skoro uczestnictwo tych osób odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej to w związku z tym organizacja festynów zakładowych na rzecz pozostałych, poza pracownikami, członkami zarządu i kontrahentami, uczestników festynu, w sytuacji gdy finansowana jest / będzie z środków obrotowych Spółki, podlega / będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W tym miejscu należy powtórzyć, że podmiot zobowiązany do utworzenia ZFŚŚ i administrowania nim podejmuje jedynie działania techniczne, które pozostają całkowicie poza zakresem prowadzonej przez niego działalności – nie podejmuje on i nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej w tym zakresie. W kontekście art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oznacza to, że czynności podejmowane przez Wnioskodawcę a finansowane z ZFŚŚ nie są czynnościami podejmowanymi przez niego w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem kiedy Wnioskodawca działa jako administrator ZFŚS i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie osobom uprawnionym to czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W kontekście podstawy opodatkowania udziału ww. uczestników należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Na podstawie art. 29a ust. 5 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.


W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie określił w sposób precyzyjny, jakiego rodzaju koszty mogą zostać uznane za poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem nieodpłatnie usług. Nie ulega jednak wątpliwości, że chodzi tu o koszty rzeczywiście poniesione w związku ze świadczoną usługą, tzn. takiego rodzaju koszty, bez poniesienia których wykonanie usługi byłoby niemożliwe. Przy czym należy przyjąć, że podstawa opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług powinna być jak najbliższa rzeczywistemu kosztowi jej wyświadczenia.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania przy nieodpłatnym świadczeniu usług podlegającym opodatkowaniu jest / będzie faktyczny koszt świadczenia tych usług poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz pozostałych poza pracownikami, członkami zarządu i kontrahentami uczestników festynu zakładowego. Kosztem tym będzie więc wszystko, co Wnioskodawca poniósł / poniesie, aby zapewnić udział w festynie pozostałym, poza pracownikami, członkami zarządu i kontrahentami, uczestnikom. W związku z tym, że udział w festynie zakładowym stanowi świadczenie opodatkowane podatkiem od towarów i usług w odniesieniu do części uczestników festynu Wnioskodawca powinien odpowiednio przyporządkować wydatki związane z organizacją festynu na rzecz konkretnych uczestników festynu. Ponadto znaczenie ma również sposób finansowania tych wydatków. Opodatkowane podatkiem VAT będą bowiem wydatki finansowane z środków obrotowych Spółki, podstawą opodatkowania nie będą natomiast wydatki finansowane z ZFŚŚ w odniesieniu do których Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku naliczenia podatku VAT należnego i sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w związku z uczestnictwem w festynie zakładowym pozostałych uczestników należało uznać za prawidłowe.


Ad 3


W przedstawionych we wniosku okolicznościach wskazano, że w trakcie festynu zakładowego dla uczestników organizowane są konkursy z nagrodami w których mogą brać udział wszyscy uczestnicy festynu zakładowego (konkursy nie są adresowane wyłącznie do pracowników Spółki). Są to konkursy sportowe, sprawnościowe, artystyczne. Konkursy mogą mieć różną formę, np. przeciąganie liny, meczu siatkówki. Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania konkursów. Zwycięzcom konkursów są przyznawane nagrody np. blender, żelazko, szczoteczka elektryczna, waga łazienkowa, słuchawki, koszulki, torby. Zakup nagród jest finansowany w całości ze środków obrotowych Spółki. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 200 zł brutto. Spółka nie prowadzi ewidencji zwycięzców oraz przyznanych im nagród.

W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego należy wskazać, że aby można było odliczyć podatek VAT, transakcje powodujące naliczenie podatku powinny pozostawać w bezpośrednim i ścisłym związku z transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada zatem, że wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia (w szczególności wyroki TS w sprawach: [...], C-16/00, EU:C:2001:495 pkt 31; [...], C-496/11, EU:C:2012:557, pkt 36, w sprawach połączonych [...] i [...], C-108/14 i C-109/14, EU:C:2015:496, pkt 23).

Prawo do odliczenia zostaje przyznane podatnikowi również w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną transakcją objętą podatkiem należnym lub większą liczbą takich transakcji, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Tego rodzaju koszty mają bowiem bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej podatnika (w szczególności wyroki TS w sprawach: [...], C-16/00, pkt 33; [...], C-496/11, pkt 37).

W analizowanych okolicznościach nie można uznać, że nabywane i przyznawane za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego nagrody mają / będą miały bezpośredni związek z działalnością Wnioskodawcy. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie sposób również zgodzić się z twierdzeniem, że nagrody te mają / będą miały pośredni związek z działalnością opodatkowaną Spółki. Jak wynika z wniosku, w konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy festynu zakładowego. Zatem konkursy nie są adresowane wyłącznie do osób pracujących u Wnioskodawcy, co oznacza, że nagrody za wygrane w konkursach nie trafiają wyłącznie do pracowników Spółki. Ponadto Wnioskodawca w żaden sposób nie jest zobowiązany do przekazywania nagród. Organizowane podczas festynu konkursy z nagrodami są świadczeniem dodatkowym, które wynika z woli Wnioskodawcy.

Dodatkowo z uwagi na rodzaj nagród (blender, żelazko, szczoteczka elektryczna) należy stwierdzić, że Wnioskodawca przyznaje uczestnikom dość specyficzne nagrody, które zaspokajają prywatne potrzeby uczestników. W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika, czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a więc potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany np. na podstawie przepisów prawa.

W związku z tym, że w niniejszych okolicznościach adresatem nagród mogą być wszyscy uczestnicy festynu oraz z uwagi na rodzaj nagród brak jest argumentów przemawiających za stwierdzeniem, że przekazywane nagrody mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Przekazywane nagrody służą zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb uczestników, gdyż korzyści uczestnika mają znaczenie pierwszorzędne wobec potrzeb Wnioskodawcy jakie zostaną zaspokojone przyznaną nagrodą. Dodatkowo skoro w przedmiotowej sytuacji przekazywanie nagród nie wynika z obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę i związane jest z realizacją korzyści osobistych to tym samym nabycie nagród i przekazanie ich nieodpłatne zwycięzcom konkursów nie ma związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną. Ponadto w rozpatrywanej sprawie nie można uznać, aby zachodziły okoliczności uzasadniające traktowanie nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę nagród, za służące celowi nadrzędnemu, jakim jest cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Okoliczności sprawy nie pozwalają bowiem na stwierdzenie, że korzyść osób, na rzecz których przekazano nieodpłatnie nagrody ma znaczenie drugorzędne w stosunku do korzyści przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W konsekwencji należy uznać, że wydatki ponoszone na nagrody służą zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb zarówno pracowników jak i wszystkich innych uczestników festynu zakładowego. Zatem ich przekazanie odbywa się bez związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Skoro nieodpłatnie przyznawane nagrody w ramach organizowanych na festynie konkursów nie będą czynnościami pośrednio związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, nie będzie spełniony warunek przewidziany w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jakim jest związek nabywanych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, że nabywane nagrody nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje / nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nagród przekazywanych za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych nagród przyznawanych w konkursach należało uznać za prawidłowe.


Ad. 4


W odniesieniu do obowiązku naliczenia podatku VAT należnego w związku z przyznawaniem nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


Na mocy art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy czym, w świetle art. 7 ust. 3 ww. ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.


Stosownie do art. 7 ust. 4 ww. ustawy przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak stanowi art. 7 ust. 7 ww. ustawy przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

 1. ma na celu promocję tego towaru oraz
 2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

W świetle przywołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, w całości lub w części. Zatem jedną z przesłanek opodatkowania nieodpłatnego przekazania jest, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów.

W analizowanych okolicznościach Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nagród przekazywanych uczestnikom festynu w związku z tym, w przypadku nieodpłatnego przekazania tych nagród uczestnikom nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest / nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego w związku z przekazaniem nagród zwycięzcom konkursów organizowanych w ramach festynu zakładowego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku VAT należnego z tytułu przekazywania uczestnikom festynu nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego należało uznać za prawidłowe.


Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie/został rozpatrzony odrębnie.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 45-372 Opole w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj