PKWiU - Klasyfikacja
Objaśnienia PKWIU

 

PKWiU - Klasyfikacja | PKWiU - Struktura | PKWiU - Zakres rzeczowy | PKWiU - Zasady tworzenia grupowań | PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji | PKWiU - Klasyfikowanie produktów | PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008 | PKWiU 2015

1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

1.2 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) składa się z:

 • niniejszych zasad metodycznych,
 • uwag do poszczególnych sekcji,
 • schematu klasyfikacji,
 • kluczy powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008, PKWiU 2008 - PKWiU 2004.

1.3 Zasady metodyczne stanowią integralną część niniejszej klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu.

1.4 Schemat klasyfikacji stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

 • symbole grupowań,
 • nazwy grupowań,
 • symbole grupowań Nomenklatury Scalonej (CN 2007) dla wyrobów.

1.5 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) została opracowana głównie na potrzeby statystyki, może stanowić także podstawę wykazów grupowań, względnie konkretnych wyrobów i usług, stosowanych przy podejmowaniu określonych decyzji gospodarczych, jak również organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów materiałowych, towarowych itp. narzędzi ewidencyjnych.

Miejsce PKWiU 2008 w systemie klasyfikacji statystycznych

2.1 Klasyfikacje gospodarcze są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje stosowanych w statystyce klasyfikacji gospodarczych:

 • klasyfikacje działalności przeznaczone do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych i innych jednostek stosowane przy przedstawianiu struktury i wewnętrznych powiązań gospodarki,
 • klasyfikacje produktów przeznaczone do klasyfikowania efektów działalności jednostek organizacyjnych stosowane są do przedstawiania danych statystycznych związanych z wytwarzaniem, obrotem i zużyciem produktów.

2.2 Obowiązujący system gospodarczych klasyfikacji statystycznych wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów obejmuje:

 • Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007),
 • Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) oraz
 • Nomenklaturę Scaloną (CN), wprowadzaną corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

2.3 Miejsce PKWiU 2008 w systemie, powiązanie z innymi klasyfikacjami systemu międzynarodowego - szerzej omówione w dalszej części - przedstawiono w postaci schematu poniżej.

System powiązań statystycznych klasyfikacji gospodarczych

Zasięg klasyfikacji (system kodowy) Klasyfikacja działalności Klasyfikacja produktów (wyroby + usługi) Nomenklatury pochodne produktów Klasyfikacja towarów w handlu zagranicznym
Międzynarodowy ISIC CPC   HS
(ONZ) Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności Centralna Klasyfikacja Produktów   Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów
(Własny system kodowy poszczególnych klasyfikacji) YYYY WWWWW   HHHH HH
Unii Europejskiej (UE) NACE CPA Lista PRODCOM CN
  Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej Klasyfikacja Produktów wg Działalności   Nomenklatura Scalona
(Jednolity system kodowy) YY.YX YY.YX.ZZ YY.YX.ZZ.PP HHHH HH CC
Krajowy - Polska PKD PKWiU PRODPOL CN
  Polska Klasyfikacja Działalności Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Nomenklatura do badania produktów przemysłowych do sprawozdawczości bieżącej i rocznej Nomenklatura Scalona
(Jednolity system kodowy spójny z europejskim) YY.YX.A YY.YX.ZZ. N YY.YX.ZZ-PP.SS.KK HHHH HH CC

("A" w symbolu - znak alfabetyczny)

2.4 Klasyfikacje statystyczne są ze sobą zharmonizowane. Wyróżnia się zharmonizowanie klasyfikacji tego samego rodzaju w ramach systemów: ONZ, UE, krajowych oraz zharmonizowanie klasyfikacji różnego rodzaju, czyli np. klasyfikacji działalności z klasyfikacjami produktów.

2.5 Klasyfikacje tego samego rodzaju zachowują wzajemne powiązania pojęciowe, zakresowe i w większości przypadków kodowe, a wyróżniają się przede wszystkim rozwiniętą strukturą (rozbudowaną szczegółowością).

Dotyczy to odpowiednio zharmonizowania ISIC, NACE i PKD oraz kolejno zharmonizowania CPC, CPA i PKWiU, a także zharmonizowania HS, CN.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj