PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
Objaśnienia PKWIU

 

PKWiU - Klasyfikacja | PKWiU - Struktura | PKWiU - Zakres rzeczowy | PKWiU - Zasady tworzenia grupowań | PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji | PKWiU - Klasyfikowanie produktów | PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008 | PKWiU 2015

6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

6.1.1 W PKWiU 2008 przyjęto w zasadzie hierarchiczno-dziesiętny system podziału grupowań, co przesądziło o zastosowaniu poniżej sekcji również hierarchiczno-dziesiętnej budowy symboli grupowań z zastrzeżeniem cyfr "0" i "9" dla celów specjalnych. (Sekcje oznaczono symbolami literowymi). System setny zastosowano, analogicznie jak w PKD 2007 i NACE Rev. 2, jedynie dla działów.

6.1.2 Podstawowy symbol grupowania jest siedmioocyfrowy, zapisywany w blokach po dwa znaki oddzielone kropką, z tym że blok pierwszych sześciu cyfr jest w pełni zgodny z klasyfikacją europejską CPA. Natomiast poziom siedmiocyfrowych grupowań odzwierciedla specyfikę krajową.

6.1.3 Cyfra "0" w systemie symbolizacji PKWiU 2008 ma następujące zastosowania:

  1. na pierwszym lub drugim miejscu symbolu na równi z pozostałymi cyframi tworzy symbole działów,
  2. na pozostałych miejscach symbolu oznacza, że dane grupowanie nie podlega podziałowi na tym poziomie.

Zastosowanie zera, o którym mowa w pkt 1, powoduje, że wszystkie grupowania końcowe w PKWiU 2008 muszą mieć symbole siedmioznakowe, natomiast grupowania macierzyste mają symbole od dwu- do sześciocyfrowych.

6.1.4 Cyfra "9" została zarezerwowana w symbolach PKWiU 2008 do:

  • oznaczania grupowań "pozostałe", "gdzie indziej niesklasyfikowane", chyba że grupowanie macierzyste dzieli się bez reszty na dziewięć określonych grupowań i grupowanie "pozostałe" nie występuje,
  • oznaczania na miejscu 5. w sekcji C grupowań obejmujących usługi związane z produkcją, nawet gdy cyfra "9" nie byłaby następną cyfrą w porządku numerycznym.

6.2 Nazwy grupowań (kolumna 2)

6.2.1 Podstawową funkcją nazwy grupowania jest określenie zakresu tego grupowania.

6.2.2 Każde grupowanie jest jednocześnie określone (identyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Przy określaniu poszczególnych grupowań poza PKWiU 2008, np. w nomenklaturach pochodnych, decyzjach administracyjnych, należy podawać zarówno jego symbol, jak i nazwę w pełnym brzmieniu, tj. nazwę pełną.

6.2.3 W PKWiU 2008 nie powinny powtarzać się dwie jednakowo brzmiące nazwy. Wyjątek stanowią jedynie nazwy grupowań stworzonych formalnie w przypadkach niewystępowania podziału na danym szczeblu.

6.2.4 Nazwy grupowań na poziomach wyższych, tj. sekcji, działu, grupy, a niekiedy klasy, nie zawsze w pełni oddają zakresy grupowań wchodzących w ich skład na poziomie końcowym. Wynika to z faktu, że nazwy tych grupowań są formułowane w sposób ogólny i skrótowy, użyteczny przy prezentacji danych.

6.2.5 Nazwy grupowań obejmujących "pozostałe produkty" tworzono poprzez powtórzenie nazwy pełnej grupowania macierzystego bezpośrednio wyższego szczebla oraz dopisanie wyrazu "pozostałe". Gdy grupowanie obejmujące "pozostałe produkty" uległo dalszemu podziałowi, w którego wyniku powstało kolejne grupowanie "pozostałe", otrzymało ono na końcu nazwy brzmienie "gdzie indziej niesklasyfikowane".

6.3 Powiązania grupowań PKWiU 2008 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami (kolumna 3)

6.3.1 Oparcie podziału pierwszych czterech poziomów PKWiU 2008 na klasyfikacji PKD 2007 oraz oznaczanie ich symbolami przyjętymi w PKD 2007 powoduje, że formalne powiązanie tych klasyfikacji następuje bezpośrednio poprzez pierwsze cztery cyfry symbolu PKWiU 2008, z wyjątkami, o których mowa w pkt 5.2.2.

6.3.2 W analogiczny sposób powiązano PKWiU 2008 z klasyfikacją CPA 2008.

Symbole kategorii i podkategorii odpowiadają ściśle symbolom CPA 2008.

6.3.3 W PKWiU 2008 zakres rzeczowy siedmiocyfrówek obejmujących wyroby z reguły w pełni odpowiada zakresom rzeczowym odpowiednich grupowań Nomenklatury Scalonej (CN).

6.3.4 Zamieszczony po symbolach HS/CN wyróżnik "x" oznacza, że wyroby objęte danym grupowaniem PKWiU 2008 nie wyczerpują pełnego zakresu rzeczowego danego grupowania, natomiast w przypadkach, w których HS/CN nie precyzuje, gdzie zaliczane są określone produkty, w kolumnie 3 zamieszczono znak "-".

6.3.5 PKWiU 2008 nie zawiera powiązań z CPC ver. 2, ponieważ prace nad tą klasyfikacją nie zostały jeszcze zakończone. Klucz PKWiU 2008 - CPC ver. 2 zostanie przygotowany po przyjęciu ostatecznej wersji klasyfikacji CPC przez ONZ i wydany jako osobne wydawnictwo.

6.3.6 Dla ułatwienia prac związanych z reorganizacją, względnie uzupełnieniem ewidencji źródłowej jednostek gospodarczych oraz ułatwieniem zaliczenia określonych produktów do odpowiednich grupowań PKWiU zostały opracowane klucze powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008 oraz PKWiU 2008 - PKWiU 2004.

Należy jednak podkreślić, że powiązania zawarte w kluczach nie oznaczają pełnej odpowiedniości grupowań PKWiU, lecz określają, że produkty zaliczane do danego grupowania PKWiU 2004 (2008) są zaliczane do wymienionych w kolumnie 3 grupowań PKWiU 2008 (2004).

Znak "*" przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że zakres grupowania PKWiU 2004 (2008) nie w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania z PKWiU 2008 (2004).

Brak znaku "*" przy symbolu grupowania w kolumnie 3 oznacza, że grupowanie PKWiU 2004 (2008) w pełni odpowiada zakresowi danego grupowania PKWiU 2008 (2004).

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj