PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
Objaśnienia PKWIU

 

PKWiU - Klasyfikacja | PKWiU - Struktura | PKWiU - Zakres rzeczowy | PKWiU - Zasady tworzenia grupowań | PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji | PKWiU - Klasyfikowanie produktów | PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008 | PKWiU 2015

8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

 • zasad metodycznych PKWiU 2008,
 • schematu klasyfikacji,
 • uwag do poszczególnych sekcji PKWiU 2008,
 • kluczy powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008, PKWiU 2008 - PKWiU 2004.

8.2 Aktualizacja może nastąpić na skutek:

 • dokonania przez upoważnione urzędy Unii Europejskiej zmian w klasyfikacjach i nomenklaturach międzynarodowych stanowiących podstawę PKWiU 2008 i klasyfikacjach wymienionych w pkt 4.2 niniejszych zasad,
 • pojawienia się w obrocie nowej grupy wyrobów o istotnym znaczeniu gospodarczym, pochodzących z produkcji krajowej bądź z importu,
 • rozwoju (wzrostu) produkcji, względnie wzrostu importu wyrobów zaliczanych uprzednio do grupowań "pozostałe",
 • potrzeby bardziej precyzyjnego określenia zakresu grupowań,
 • zmiany przydatności niektórych, stosowanych dotychczas kryteriów podziału i wprowadzenia na ich miejsce bardziej przydatnych,
 • zmiany podziału grupowania macierzystego przy zachowaniu dotychczasowego kryterium podziału,
 • zmiany (unowocześnienia) technologii.


8.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dokonywane są w trybie przewidzianym w artykule 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.


 

Pod pojęciem nomenklatury pochodnej opartej na PKWiU 2008 rozumie się wykaz wybranych z PKWiU 2008 grupowań, jednakże w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych określonymi potrzebami badań statystycznych (lub innych), dopuszcza się wprowadzanie do nomenklatur tzw. "pozycji niezgodnych" niebędących grupowaniami PKWiU 2008, lecz stanowiących:

 1. sumę grupowania PKWiU 2008,
 2. sumę kilku grupowań (lub części grupowań) PKWiU 2008,
 3. jeden lub kilka produktów objętych określonymi grupowaniami PKWiU 2008,
 4. pozycję zbiorczą utworzoną z pominięciem niektórych grupowań pośrednich PKWiU 2008,
 5. pozycję zbiorczą utworzoną w oparciu o inne niż występujące w PKWiU 2008 kryteria.

Nomenklatury produktów, tj. wyrobów, towarów, materiałów i usług, oparte na PKWiU 2008 i stosowane w badaniach statystycznych są opracowywane, aktualizowane i wprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny, organy administracji państwowej, względnie organizacje gospodarcze prowadzące określone badania statystyczne. Ponadto nomenklatury pochodne oparte na PKWiU 2008 mogą być również opracowane i stosowane w innych celach, dla których wskazane jest posługiwanie się systematyką PKWiU 2008.

Odpowiedzialność za zgodność nomenklatur z aktualną PKWiU 2008 oraz ich metodyczną poprawność ponoszą instytucje, które je wprowadziły.9

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj