PKD 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 08.08.2020

 

1

    Reset

74.9
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Podklasa ta obejmuje:
- pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
- pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
- działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
- kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
- działalność związaną z prognozowaniem pogody,
- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
- działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
- doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
- pozostałe doradztwo techniczne,
- doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
- działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
- działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
- sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,
- sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
- pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,
- działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,
- doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,
- działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,
- projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,
- badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,
- projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,
- tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,
- działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,
- działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,
- zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z,
- poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, sklasyfikowanego w 88.99.Z.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj