Interpretacje do przepisu
art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


20772/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.414.2019.1.AWO
     ∟Czy zbycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia przed upływem pięciu lat od chwili nabycia będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.409.2019.2.RK
     ∟sprzedaż udziału w działkach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.539.2019.3.BO
     ∟Źródła przychodu ze sprzedaży działek oraz z tytułu odpłatnego przeniesienia własności działki

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.512.2019.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.423.2019.2.RR
     ∟określenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży roszczeń do udziałów w nieruchomościach

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.360.2019.3.MJ
     ∟Czy w związku z tym, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania, zostały wpłacone na zakup własnościowego mieszkania, które będzie służyło tylko i wyłącznie moim celom mieszkaniowym stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.479.2019.1.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.496.2019.1.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.369.2019.3.MJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziały w nieruchomości

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.312.2019.2.ŁS
     ∟Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę mieszkania będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.336.2019.3.AWO
     ∟1. Czy od sprzedaży udziałów nabytych w spadku po X Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? 2. Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z nowych przepisów, zgodnie z którymi okres pięciu lat liczy się od nabycia przez spadkodawców?

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.466.2019.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.396.2019.2.MK
     ∟Odpłatne zbycie przez Zainteresowanych nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości, minął okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym z tego tytułu na Zainteresowanych nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.490.2019.3.MK
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.415.2019.1.KF
     ∟Obowiązek podpisania zeznania podatkowego oraz zapłaty wynikającego z niego ewentualnego należnego podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.352.2019.1.ES
     ∟Dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.356.2019.1.AWO
     ∟Czy spłata kredytu wraz z odsetkami, którym został sfinansowany zakup sprzedanego mieszkania stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe przy ustaleniu zobowiązania podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia?

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.432.2019.1.AKR
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze zamiany.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.351.2019.1.ŁS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – darowizna do majątku wspólnego.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB2.4511.473.2016.10.MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.391.2019.2.JG
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży odziedziczonego udziału w mieszkaniu.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-453/15/19-2/S/MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego tytułem zaspokojenia roszczenia o wypłatę zachowku.

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/4511-87/16/19-5/S/AK
     ∟Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2015 r. przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, odziedziczonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym w 2014 r. mężu, objętej wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawczyni – wdowa, musi zapłacić podatek dochodowy, w sytuacji gdy do nabycia gruntu do majątku wspólnego małżonków oraz wybudowania budynku mieszkalnego posadowionego na nabytym gruncie doszło ponad 10 lat przed sprzedażą przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię?

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.320.2019.3.AK
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży udziału w zabudowanej działce oraz sprzedaży udziału w działce niezabudowanej, połowy kwoty wydatkowanej z byłym mężem na zakup ww. udziałów. Możliwość zaliczenia spłaty 1/2 części kredytu, zaciągniętego przed uzyskaniem przychodu, jako wydatku poniesionego na własne cele mieszkaniowe.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.441.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe zbycia wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących współwłasność Wnioskodawcy

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.373.2019.1.JK3
     ∟skutki podatkowe przeniesienia własności nakładów na działce położonej na terenie ROD

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.368.2019.2.JK2
     ∟Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. lub 2020 r. – nabycie w spadku.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.453.2019.2.LZ
     ∟wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w dniu 28 lutego 2017 r. na nabycie lokalu mieszkalnego w dniu 30 kwietnia 2017 r. oraz planowane nabycie udziału w nieruchomości, w których Wnioskodawczyni będzie realizować własne cele mieszkaniowe, mogą stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.402.2019.1.TR
     ∟Wydatkowanie przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego na wskazane i skonkretyzowane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cele mieszkaniowe, czyli na opisane we wniosku nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (działki budowlanej) w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy podatkowej.

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.457.2019.2.ST
     ∟Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku i w dziale spadku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj