Interpretacje do przepisu
art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


103/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.457.2019.1.OS
     ∟Okres rozliczeniowy.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-965/15-2/KO
     ∟w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłatą ww. zaliczki

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.122.2019.2.JM
     ∟Obowiązek podatkowy w związku z odsprzedażą/refakturowaniem/dystrybucją energii elektrycznej.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.44.2019.1.AZ
     ∟obowiązku wystawiania faktur VAT do końca okresu na jaki została zawarta umowa najmu pomimo tego, że usługa najmu nie jest faktycznie przez Wnioskodawcę świadczona

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.869.2018.2.MJ
     ∟nieuznanie czynności polegającej na zużyciu na potrzeby własne energii elektrycznej wytworzonej przez Gminę z odnawialnych źródeł energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, uznanie czynności polegającej na wprowadzeniu do sieci energii elektrycznej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, termin wystawienia faktury dokumentującej wprowadzenie energii elektrycznej do sieci, określenie podstawy opodatkowania przy wprowadzeniu energii elektrycznej do sieci, wskazanie elementów, które powinna zawierać faktura wystawiona przez Wnioskodawcę w związku z wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.353.2018.1.AO
     ∟w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.352.2018.1.RR
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.351.2018.1.AM
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.200.2018.1.KR
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób i mienia.

2018.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.202.2018.1.MN
     ∟Brak powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanym podziałem Spółki, brak obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.31.2018.4.PK
     ∟określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przechowywania samochodów

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.75.2018.1.BS
     ∟Brak obowiązku dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo przedawnieniu.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.18.2018.1.PK
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktur korygujących oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku transakcji pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.9.2018.1.AS
     ∟W zakresie: uznania, czy czynności obciążenia odbiorców pobierających energię bezumownie opłatami określonymi na podstawie § 45 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie nr 1) obowiązku oraz terminu wystawienia faktury a także określenia terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. czynności.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.8.2018.1.AS
     ∟opodatkowanie bezumownego poboru ciepła

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.652.2017.2.RR
     ∟Otrzymana Zaliczka od Przyszłego leasingobiorcy, nie powoduje / nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, o ile nie jest wnoszona w wyznaczonym terminie płatności, a tym samym nie zaistnieje obowiązek dokumentowania ich fakturą zaliczkową. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaliczka wnoszona jest / będzie w terminie ich płatności wówczas na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest / będzie do wystawienia faktury VAT, co spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.6.2018.1.IT
     ∟W zakresie uznania usługi bilansowania handlowego oraz dostawy energii bilansującej za odrębne świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi bilansowania oraz dostawy energii bilansującej.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.738.2017.2.AS
     ∟Czy należny podatek VAT od wystawionych faktur w dniu 5-12-2017 r. za dostarczoną energię elektryczną w miesiącu listopadzie należy wykazać w deklaracji VAT 7 w miesiącu dostarczenia energii czyli w listopadzie, czy w miesiącu wystawienia faktury czyli w grudniu?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.659.2017.1.AKO
     ∟w zakresie opodatkowania ustanowienia służebności gruntowej oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynagrodzenia płatnego w ratach

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.588.2017.2.MGO
     ∟Obowiązek podatkowy z tytułu rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Brak prawa do odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej rozliczenie nakładów.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.420.2017.3.AD
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.742.2017.1.MM
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie energii cieplnej.

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.732.2017.1.RS
     ∟W zakresie uznania za świadczenie usług oddania aktywów na podstawie umowy leasingu oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.476.2017.2.AR
     ∟Ustalenie, czy oddanie Aktywów, obejmujących towary, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy; Ustalenia, czy oddanie Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy, Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących towary, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu; Ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności oddania Aktywów, obejmujących prawa do wartości niematerialnych i prawnych, do korzystania na rzecz Spółki kapitałowej na podstawie umowy leasingu.

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL1-2.4012.474.2017.1.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw wodoru.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2017.1.NK
     ∟Wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi oddania wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu finansowego oraz stwierdzenia, czy ww. obowiązek podatkowy będzie powstawał jednolicie w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.596.2017.1.JP
     ∟obowiązek podatkowy z tytułu usługi oddania Wartości Niematerialnych i Prawnych do odpłatnego korzystania w ramach umów leasingu, obowiązek podatkowy w odniesieniu zarówno do części kapitałowej, jak i części odsetkowej opłaty leasingowej

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.412.2017.1.EW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy oddanie Aktywów przez Spółkę do odpłatnego korzystania na rzecz Spółki kapitałowej, na podstawie umowy leasingu będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego tej czynności.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-407/14-5/17-S/OS
     ∟Usługa kompleksowa/moment powstania obowiązku podatkowego.

2017.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.90.2017.2.MW
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj