Interpretacje do przepisu
art. 12 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


707/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.352.2019.2.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych pracownikom A i B, wynikających z zawartego przez Spółkę porozumienia lub zatwierdzonej przez Sąd ugody w ramach wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres, w którym pozostawali pracownikami Spółki oraz wartość dodatkowych świadczeń związanych z łączącym Strony stosunkiem pracy (dotyczy pytania oznaczonego we wniosku Nr 1)

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.282.2019.2.KK
     ∟Czy powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środków trwałych powstających w ramach realizacji inwestycji wydatki z tytułu: - usług doradczych, - usług w zakresie przygotowania projektu budowalnego, - usług prawnych, - usług związanych z zagospodarowaniem terenu, - służbowych telefonów komórkowych pracowników, - wynagrodzeń dyrektorów, kierowników projektów, pracowników technicznych, - samochodów służbowych, - kosztów finansowych, - ubezpieczenia projektu na okres budowy, - szkoleń, - opłat aranżacyjnych oraz commitment fee.

2019.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2019.2.APO
     ∟- Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń) stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT? - Czy wypłacone na podstawie Wyroków lub Ugody kwoty odsetek za zwłokę od zaległych Świadczeń (w tym zaległych części Świadczeń), o których mowa w pytaniu nr 1, stanowią dla PGK koszt uzyskania przychodu na podstawie Ustawy CIT?

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2019.1.AK
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wytworzenie programu komputerowego

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.268.2019.2.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę w okresie rozruchu technologicznego (ruchu testowego) instalacji wydatki na surowce, media oraz koszty pracownicze, służące do wytworzenia wyrobów gotowych Spółka powinna, zgodnie z art. 15 ust. 4 UPDOP, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu uzyskania przychodów ze sprzedaży wyprodukowanych towarów?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.70.2019.2.HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca może uznać koszty dotyczące złomowanych elementów obudowy za koszty uzyskania przychodów? 2. W jakiej dacie Wnioskodawca może uznać te koszty za koszty uzyskania przychodów? 3. Czy wynagrodzenie uzyskane za złomowane elementy obudowy stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.111.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PGK może dokonać odliczenia.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.128.2019.1.MS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca uprawniony jest rozpoznać za koszty uzyskania przychodów wypłacone na rzecz pracowników nagrody roczne (zaliczki) wymienione we wniosku?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.103.2019.1.AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Premii wypłacanych Pracownikom i Członkom Zarządu, których wysokość skalkulowana jest w oparciu o określony procent zysku netto Spółki

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.165.2019.1.BKD
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenia należne za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym dojdzie do Przekształcenia, wypłacone w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu za który są należne

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.166.2019.1.BKD
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wynagrodzenia należne za miesiąc w którym dojdzie do Przekształcenia, wypłacone w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki z o.o. w miesiącu za który są należne

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.565.2018.2.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, Spółka jest uprawniona do zaliczenia ponoszonych przez nią kosztów pracowniczych do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 oraz 1a ustawy o CIT, zgodnie opisem, w sposób i na zasadach wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.611.2018.2.RK
     ∟Rozpoznania momentu ponoszenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu.

2019.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.557.2018.1.MS
     ∟1. Czy Spółka właściwie rozpoznaje dla celów podatkowych koszty wymienione w grupie I jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, które zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody? 2. Czy Spółka właściwie rozpozaje dla celów podatkowych koszty wymienione w grupie II w dacie ich poniesienia, a w przypadku gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.499.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki związane z prowadzoną działalnością w postaci wynagrodzeń dla pracowników za sierpień 2018 r. wypłacone już przez Spółkę przekształconą w terminie do 10 września 2018 r. mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki przekształconej oraz czy wydatki poniesione we wrześniu 2018 r. przez Spółkę przekształconą tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2018 r. (czyli miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie) w całości stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2019.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.548.2018.1.AN
     ∟1. Czy opłatę za koncesję a także inne wydatki na organizację kasyna poniesione w okresie jego przygotowania do pracy należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie)? 2. Czy zaliczenie opłaty za koncesję może następować proporcjonalnie do okresu faktycznej działalności kasyna na podstawie danej koncesji, tj. w okresie od dnia otwarcia kasyna dla klientów do dnia upływu ważności koncesji? 3. Czy zaliczenie innych wydatków na organizację kasyna może następować proporcjonalnie do okresu faktycznej działalności kasyna na podstawie danej koncesji, tj. w okresie od dnia otwarcia kasyna dla klientów do dnia upływu ważności koncesji?

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.517.2018.1.MM
     ∟Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i obligatoryjne fundusze

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.392.2018.1.KK
     ∟Kwalifikacji wydatków związanych z kosztami przeglądu pojazdu kolejowego do kosztów pośrednich oraz moment ich zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2018.1.APA
     ∟w zakresie ustalenia czy różnica pomiędzy świadczeniami podwyższonymi a świadczeniami wypłaconymi stanowi koszt uzyskania przychodu oraz w którym momencie.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.334.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunku pracy, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym przypada ich termin płatności, pod warunkiem, że zostaną wypłacone w tym terminie.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.369.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunkach cywilnoprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie w którym zostaną wypłacone.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.255.2018.1.PB
     ∟w zakresie ustalenia czy składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc poprzedzający miesiąc przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., wypłacone przez tę spółkę po dniu przekształcenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów spółki w miesiącu ich poniesienia.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.267.2018.2.AT
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.341.2018.1.PC
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 wynagrodzenia pracowników Spółki, w części finansowanej ze środków unijnych, o których mowa wcześniej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.203.2018.3.MM
     ∟Czy w przypadku wytworzenia gry komputerowej przeznaczonej do sprzedaży lub udostępnienia generującego po stronie Spółki przychody, jeżeli nie jest znana w chwili rozpoczęcia jej sprzedaży lub w chwili jej udostępnienia wysokość osiągniętego w przyszłości przychodu, prawidłowym jest rozliczanie kosztów wytworzenia tych gier, stanowiących koszty uzyskania przychodu, na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d-4e updop z uwzględnieniem postanowień art. 15 ust. 4g-4h oraz art. 16 ust. 1 pkt 57-57a tej ustawy?

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.221.2018.1.BKD
     ∟zakresie możliwości i momentu uznania za koszt podatkowy wydatków Wnioskodawcy z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych udziałowców

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.208.2018.4.MO
     ∟Kwalifikacja wydatków wymienionych we wniosku do kosztów bezpośrednich związanych z przychodami oraz ustalenia momentu od którego nie można zaliczyć wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-606/14/18-S/PS
     ∟Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.247.2018.1.APO
     ∟1) Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment poniesienia kosztu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy filmie w miesiącu za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony w myśl art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „updop”)? 2) Czy prawidłowe jest uznanie kosztów wynajmu pomieszczeń na potrzeby realizacji danego filmu w zakresie jakim służą produkcji: a) wielu filmów, jako koszty pośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop, b) konkretnego (jednego) filmu, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4 updop? 3) Czy prawidłowe jest uznanie kosztów dot. realizacji filmu (zakup sprzętu, rekwizytów filmowych itp.) w zakresie jakim służą produkcji: a) wielu filmów, jako koszty pośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop, b) konkretnego (jednego) filmu, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4 updop?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj