Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.65.2019.1.BM
     ∟czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT w związku z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, Kosztów Pracowniczych Specjalistów w części dotyczącej realizacji działalności Działalność B+R Spółki.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.66.2019.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.142.2019.1.JG
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT połączenia Spółki (Wnioskodawcy) ze Spółkami Przejmowanymi

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.76.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty opłat licencyjnych z tytułu Licencji znakowej stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości.

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.60.2019.3.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jakąkolwiek część raty leasingowej z tytułu leasingu operacyjnego

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.146.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop opłaty związane z korzystaniem z faktoringu, ponoszone na rzecz faktora

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.143.2019.1.BM
     ∟w zakresie kosztów kwalifikowanych.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.54.2019.2.JKT
     ∟Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty pracownicze związane z osobami zatrudnionymi przez Wnioskodawcę w celu wykonywania Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP, w szczególności, czy wynagrodzenia Osób pośrednio zaangażowanych w Prace B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.150.2019.1.JKT
     ∟1. Teza: Teza: Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz usług równorzędnych nabytych zarówno od polskich, jak i od zagranicznych jednostek naukowych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy o PDOP? 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 Ustawy o PDOP?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.147.2019.1.JKT
     ∟1. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku realizowane przez Spółkę Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 i art. 4a pkt 28 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty związane z nabyciem materiałów i surowców oraz sprzętu specjalistycznego, w szczególności (i) Koszty nabycia Licencji na oprogramowanie wykorzystywane w Pracach B+R oraz (ii) Koszty nabycia Materiałów wykonywanych na zamówienie Spółki stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 3. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku wskazane Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 4. Czy na gruncie przepisów obowiązujących w 2017 roku Koszty patentów ponoszone w ramach prowadzonych Prac B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 Ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.55.2019.2.BM
     ∟zakres ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.41.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -zarówno Segment Cash Handling, który zostanie przeniesiony do Nowej Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment Security (pozostający w Spółce), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, -wartość rynkowa składników majątkowych przenoszonych do Nowej Spółki w wyniku Podziału nie będzie stanowiła po stronie Spółki przychodu podatkowego

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.145.2019.1.BM
     ∟zakres ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.86.2019.1.ICZ
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu wykonania czynności dzierżawy nieruchomości oraz sposobu udokumentowania tej czynności.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.52.2019.2.BM
     ∟czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.106.2019.1.MO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu II? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.53.2019.1.MO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest i będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, Kosztów Wynagrodzeń poniesionych w ramach prowadzonej Działalności B+R w ramach Wariantu I? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-521/15-1/APO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-577/15-1/APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.37.2019.1.BM
     ∟czy w świetle art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop, przychody Y uzyskiwane z licencji na znaki towarowe udzielonej X powinny być przez Wnioskodawcę klasyfikowane jako przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.33.2019.1.MO
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „hardware” stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.34.2019.1.BM
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów „software” opisanych w stanie faktycznym jako tworzenie nowego oprogramowania stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.39.2019.1.JKT
     ∟Czy prace realizowane w ramach projektów badawczych stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (dalej: „działalność BR”) i w konsekwencji, czy koszty kwalifikowane tych prac objęte są ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (dalej: „ulga BR”)?

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.64.2019.1.RG
     ∟niepodleganie opodatkowaniu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, niepodleganie opodatkowaniu czynności wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wydania drugiej formy Karty (np. karty elektronicznej, w przypadku, gdy wnioskodawca miał wydaną od 2018 r. kartę tradycyjną).

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.31.2019.1.PC
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 100% wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. w 2018 r. oraz/lub w kolejnych latach podatkowych, z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.30.2019.1.JKT
     ∟Czy na mocy art. 18d ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2016-2017 Spółce przysługiwało prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wartości kosztów kwalifikowanych działalności B+R, o których mowa w stanie faktycznym, w roku podatkowym, w którym rzeczowe koszty zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodów tj. odpowiednio w 2016 lub 2017 r., w wysokości: - 30% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 10% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2016 r., - 50% w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników Spółki zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 30% w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych w 2017 r., z zastrzeżeniem, że omawiane koszty stanowić będą koszty kwalifikowane w rozumieniu ww. przepisu i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.35.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.29.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki na nabycie Usług inżynieryjnych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj