Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji limitów określonych w art. 15c i 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.49.2019.4.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego w zakresie kosztów wynagrodzenia Prezesa zarządu nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisu art. 15e ustawy o CIT?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.87.2019.3.BM
     ∟czy przekazanie majątku Spółki na rzecz jej udziałowca - Gminy – z tytułu wynagrodzenia za umorzenie 30 udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.40.2019.4.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki z tytułu nabycia Usług Informatycznych nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o CIT.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.117.2019.1.BM
     ∟czy powyższa wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych w danym okresie, w którym Spółka będzie prowadzić zarówno działalność opodatkowaną jak i zwolnioną, stanowić będzie odpowiednio: a. tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a p.d.o.p. (tj. przypisanie za pomocą odpowiedniego klucza alokacji), b. tzw. przychód wspólny podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.107.2019.1.JKT
     ∟ 1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych powinien podlegać dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej tj. Zezwolenia 1, a gdy limit wynikający z tego zezwolenia nie jest wystraczający do objęcia całości dochodu strefowego zwolnieniem podatkowym (lub gdy zezwolenie utraci ważność) otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z dostępnym limitem wynikającym z kolejnych zezwoleń (które nie utraciły ważności) – w kolejności ustalonej zgodnie z datami ich wydania?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.108.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, prawidłowe jest wykazywanie przez Spółkę wszystkich wskazanych różnic kursowych w wyniku podatkowym, jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych wynikających z ksiąg rachunkowych tzw. ujęcie różnic kursowych per saldo (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.260.2019.1.WN
     ∟stawka podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie …

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.263.2019.1.RSZ
     ∟stawka podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.101.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.174.2019.1.BM
     ∟czy zgodnie z art. 9 ust. 1b w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, sposób prowadzenia Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej, ujęty w opisie stanu faktycznego, wyodrębniający koszty działalności badawczo-rozwojowej, pozwala na skorzystanie z ulgi na badania i rozwój, a tym samym odliczenie od podstawy opodatkowania wyodrębnionych kosztów uzyskania przychodów

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.114.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, ponoszone przez Wnioskodawcę koszty, w części niesfinansowanej z Dotacji, są kosztami kwalifikowanymi.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.92.2019.1.BM
     ∟czy zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia nowych Produktów, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.141.2019.1.ICZ
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celu realizacji Projektu.

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.172.2019.1.PC
     ∟Czy sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.91.2019.1.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, prowadzone przez nią prace w ramach Obszarów B+R: Nowości, Ulepszeń oraz Badania, stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r., która uprawnia Spółkę do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT?

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.171.2019.1.PC
     ∟Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją Projektów z Obszarów B+R opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszty kwalifikowane na zasadach opisanych w art. 18d ust. 2 Ustawy CIT?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-285/15-2/ASz
     ∟Czy przekształcenie Spółki w Spółkę Osobową będzie rodziło obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.89.2019.1.JKT
     ∟W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszty uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów objętych w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej, która została następnie przekształcona w spółkę kapitałową?

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-678/15-2/MO
     ∟Czy w odniesieniu do pożyczek otrzymanych przez Spółkę przed 1 stycznia 2015 r., skutkiem wyboru Metody alternatywnej konieczne jest stosowanie zasad wynikających z tej metody wyłącznie do odsetek od pożyczek otrzymanych od spółki C, natomiast do odsetek od pożyczek otrzymanych od spółki D zasady Metody alternatywnej nie mają zastosowania

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.95.2019.2.ICZ
     ∟Opodatkowanie usług budowlanych wykonywanych w związku z wykończeniem wnętrz w budynkach komercyjnych na zlecenie najemcy oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z wykonywaniem ww. usług budowalnych.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.120.2019.1.WN
     ∟zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami nr … i ….

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.207.2019.1.WN
     ∟stawka podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy środka o nazwie …

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.75.2019.2.JKT
     ∟Czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: „składki na ubezpieczenie społeczne”), w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, przysługujące Pracownikom, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy tych Pracowników w danym miesiącu, stanowią dla Spółki koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.94.2019.1.JKT
     ∟Czy w odniesieniu do kosztów poniesionych na nabycie Usług przez Wnioskodawcę, podlegających ujęciu w wartości początkowej środków trwałych (w tym także inwestycji w obcych środkach trwałych) w zakresie, w jakim koszty te mieszczą się one w katalogu z art. 15e ust. 1 pkt 1 updop, znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.19.2019.3.ICZ
     ∟Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanej w ramach umowy cesji wierzytelności polegającej na przeniesieniu przez Wnioskodawcę (Finansującego) na rzecz osoby trzeciej (Nowego Finansującego) wierzytelności wynikających z umowy leasingu z jednoczesnym przeniesieniem własności przedmiotu umowy leasingu.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.121.2019.1.ICZ
     ∟Czy w sytuacji, gdy w terminie wskazanym w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze), Spółka nie skorzysta z przysługującego jej prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (tj. w terminach określonych w art. 86 ust. 10 lub 11 ustawy o VAT lub przez dokonanie korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 tej ustawy), a następnie, po upływie tego okresu, Spółka ureguluje całą należność, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana?

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.136.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.70.2019.2.BM
     ∟czy działalność Spółki w zakresie badań i rozwoju (prowadzona zarówno na zlecenie klientów jak i na potrzeby Spółki) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.14.2019.3.MP
     ∟opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj