Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.516.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy przy kalkulacji limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania

2019.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.600.2018.1.PC
     ∟Do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ustawy o CIT

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.539.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - opisana działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na Usługi Specjalistyczne świadczone na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Koszty wynikające z Umów Leasingu opisanej powyżej aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe, - odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w opisanej powyżej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) - jest nieprawidłowe.

2019.01.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.588.2018.1.BM
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.894.2018.1.JP
     ∟W zakresie ustalenia stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi najmu.

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.582.2018.1.JKT
     ∟Czy wydatki na zakup używanych środków trwałych poniesione przez Spółkę w związku z realizacją na terenie SSE inwestycji objętej Zezwoleniem zwiększają limit dostępnej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.898.2018.2.AB
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2018.1.JP
     ∟W zakresie nieuznania Gminy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem Jednostki czynności

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.509.2018.1.PC
     ∟Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 20 ust. 3 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2018.1.PC
     ∟1. Czy w przypadku otrzymania dywidend podlegających opodatkowaniu CIT, Spółka dokonując proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich na podstawie art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach, również opodatkowany ryczałtowo przychód z tytułu tych dywidend? 2. Czy w przypadku otrzymania dywidend zwolnionych z opodatkowania CIT na podstawie art. 22 ust. 4-6 i następne ustawy o CIT, w świetle art. 15 ust. 2-2a ustawy o CIT, Spółka powinna alokować część kosztów pośrednich do przychodu z tytułu dywidend - zwolnionego z CIT, a w konsekwencji wyłączyć je z kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy w przypadku otrzymania przychodu z tytułu dywidend Spółka powinna uwzględnić ten przychód w kalkulacji proporcji kosztów pośrednich alokowanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków kapitałowych na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy o CIT?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.743.2018.2.WN
     ∟brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „..”

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.146.2018.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży Działu Handlowego Spółki.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBII/1/4514-17/15-2/MD
     ∟Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.572.2018.2.JP
     ∟W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT w związku z otrzymaniem płatności w ramach dofinansowania projektu

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/4511-90/15-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu wyprodukowanych przez Spółkę urządzeń oraz dochód z późniejszej sprzedaży własnych produktów, które były zaliczone do środków trwałych, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako dochód działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.799.2018.1.WN
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu polegającego na demontażu i utylizacji azbestowo-cementowych płyt elewacyjnych z wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także przywróceniu budynków do stanu sprzed demontażu materiałów azbestowych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.446.2018.1.JKT
     ∟Czy dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych w ramach Zezwoleń, na terenie SSE korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 w związku z art. 17 ust. 4 Ustawy o PDOP niezależnie od faktu, że Wyroby strefowe po zakończeniu procesu produkcyjnego magazynowane są w magazynach położonych poza SSE, a także sprzedawane są za pośrednictwem sklepów firmowych również poza SSE?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.776.2018.1.WN
     ∟brak możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji imprezy pt. „….” promującej dziedzictwo kulturowe, naturalne i historyczne obszaru LSR w miejscowości L.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.330.2018.3.BM
     ∟Czy transakcja nabycia składników majątkowych spółki komandytowej będzie stanowiła transakcję nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT, a co za tym idzie czy: a. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do amortyzowania nabytych w ten sposób środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym ich wartość początkową powinien ustalić stosując art. 16g ust. 10 Ustawy o CIT, b. Wnioskodawca jako Kupujący będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, jaka potencjalnie może powstać, stanowiącej wartość niematerialną i prawną na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy o CIT.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.409.2018.1.BM
     ∟1. Czy do wydatków na nabycie Usług ofertowania sprzedaży zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; 2. Czy do wydatków na nabycie Usług rozwoju technicznego zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.645.2018.1.AB
     ∟brak możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „...”

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.642.2018.1.JP
     ∟W zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.389.2018.2.BM
     ∟Czy wartość poniesionych kosztów: w tym na wykonanie fundamentów pod młyn oraz filtr, oraz kosztów związanych z montażem, umocowaniem i uruchomieniem poniesionych w związku z jego wytworzeniem zwiększy wartość środka trwałego - linii mielącej zaliczonej do grupy 521 KŚT określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.643.2018.2.JP
     ∟W zakresie rozliczenia usługi faktoringu nabywanej od kontrahenta z Francji

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.649.2018.2.WN
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „…”

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.218.2018.2.JS
     ∟uznanie Działu Handlowego Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którego sprzedaż jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.401.2018.2.PC
     ∟Czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych Spółki w wyniku podatkowym (odrębnie dla zysków operacyjnych i kapitałowych, po ich wcześniejszej alokacji) jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.492.2018.1.PC
     ∟Czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, dotycząca dochodów ze źródła zyski operacyjne, stanowić będzie odpowiednio: a. tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a Ustawy o PDOP (przypisanie za pomocą klucza alokacji); b. tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj