Interpretacje do przepisu
art. 13 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


827/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.208.2019.1.AZE
     ∟Ustalenie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dokonania świadczenia wzajemnego - usługi reklamowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.248.2019.2.BM
     ∟czy działalność opisana w stanie faktycznym stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 uCIT w zw. z art. 18d ust. 1 uCIT, pozwalającą na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d uCIT.

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.239.2019.4.NL
     ∟ustalenie, czy w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 9% stawki podatku skoro Wnioskodawca jest małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczył limitu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-306/15-2/BB
     ∟przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.249.2019.1.JKT
     ∟Czy zważywszy na zmianę ustawy o CIT i brak korespondującej z nią zmiany § 5 ust. 6 Rozporządzenia SSE, nakaz odpowiedniego stosowania (obecnie nieobowiązującego) art. 11 Ustawy o CIT dotyczącego cen transferowych należy obecne interpretować jako nakaz odpowiedniego stosowania art. 11a – 11t Ustawy o CIT i w konsekwencji te przepisy należy odpowiednio zastosować w celu obliczenia wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego w związku z działalnością Magazynu Centralnego

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.431.2018.9.JKT
     ∟ 1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z PDOP dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i objętej Zezwoleniami, w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia I (tj. wydanego najwcześniej), a po jego wyczerpaniu wykorzystywane będą kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń II i III (tj. chronologicznie wydanych później)?

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.259.2019.1.PC
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach Płatności częściowych, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1713, dalej „Rozporządzenie o WNI”), stanowią (będą stanowić) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty?

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.237.2019.2.BM
     ∟czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane we wniosku prace rozwojowe zrealizowane przez Wnioskodawcę w 2018 r. stanowiły działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 uCIT, co w konsekwencji uprawniało Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 uCIT

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.190.2019.2.PK
     ∟Rozpoznanie świadczenia usługi oraz określenia miejsca jej świadczenia

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.243.2019.1.PC
     ∟Czy kwota wynagrodzenia otrzymanego od Inwestora stanowi dla Wspólnoty przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.349.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.334.2019.1.PC
     ∟Czy Wspólnota ma prawo przy obliczaniu postawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pomniejszyć przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego od Inwestora o taką część wydatków Wspólnoty, która przypada proporcjonalnie na ten przychód?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2019.1.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług inżynieryjnych stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.333.2019.1.MO
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych Urządzeń i Oprogramowania, opisanych w pkt 1.7.?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.207.2019.2.JKT
     ∟1. Czy prowadzone przez Spółkę prace opisane w pkt 1.1. spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w przepisach ustawy o CIT? 2. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na nabycie Surowców, wyrobów konkurencyjnych/kosztów wytworzenia Produktów, opisanych w pkt 1.4.? 3. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na nabycie Materiałów i Wyposażenia, opisanych w pkt 1.5.? 4. Czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi wydatków na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego opisanych w pkt 1.6.? 5. Czy Spółka jest uprawniona do korzystania z Ulgi, to znaczy do odliczania Wydatków od podstawy opodatkowania CIT, w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym przedmiotowe Wydatki ujmowane są jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT?

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-730/15-2/MO
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów, prowadzących działalność poza strefą, stanowi dla Spółki przychód z działalności strefowej?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.219.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy na wartość kosztu uzyskania przychodów Wnioskodawcy związanego ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa składa się m.in. wartość nominalna środków pieniężnych w walucie polskiej wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.320.2019.2.RR
     ∟możliwość uznania wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego jako koszty uzyskania przychodów

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.200.2019.2.PC
     ∟Czy koszty projektu „G. - część II” stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.262.2019.4.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z opłaceniem przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej dla uczestników funduszu

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.203.2019.2.PC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP na zasadach opisanych powyżej i zaliczania do kosztów kwalifikowanych w postaci: a. kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym ewentualnie dodatkowe świadczenia (zgodnie z regulaminem wynagradzania Spółki): premie regulaminowe i jednorazowe, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas niezawinionego postoju, wynagrodzenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia kosztów prania odzieży roboczej, b. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w podpunkcie a) powyżej, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, c. kosztów szkoleń Pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, związane z prowadzeniem tych prac, d. kosztów podróży służbowych Pracowników w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, organizacji spotkań ankieterów i spotkań promocyjnych z klientami, w tym koszty udziału w targach podczas których organizowane są ww. spotkania, e. kosztów wynagrodzenia blogerów i testerów zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło, w zakresie w jakim uczestniczą w działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawcy przekazując opinie o testowanych prototypach z uwzględnieniem ewentualnego wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, f. kosztów składek z tytułu należności wymienionych w punkcie 2 powyżej określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w części finansowanej przez Spółkę jako płatnika składek, za wyjątkiem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, g. kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, prowadzonych na podstawie umowy lub porozumienia z podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, h. kosztów nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, i. kosztów nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-2-1/4514-272/15-1/PM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo jeśli w związku z dokonaniem zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej obliczy, pobierze i wpłaci do właściwego organu podatkowego, podatek od czynności cywilnoprawnych obliczony od podstawy opodatkowania stanowiącej sumę wkładów komplementariusza (komplementariuszy), kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej bądź ich zwiększenia, przy czym nie pobierze podatku od części wkładów akcjonariuszy na kapitał zakładowy obejmowanych ponad wartość nominalną, która zostanie przekazana do kapitału zapasowego, czyli od agio?

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.209.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone w 2017 r. przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia Funkcjonalności, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 ustawy CIT, kosztami kwalifikowanymi są, poniesione przez Wnioskodawcę w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. koszty wynagrodzeń oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę jako płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej? 3. Czy, zgodnie z art. 9 ust. 1b w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, sposób prowadzenia Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej, ujęty w opisie stanu faktycznego, wyodrębniający koszty działalności badawczo-rozwojowej, pozwala na skorzystanie z ulgi na badania i rozwój, a tym samym odliczenie od podstawy opodatkowania wyodrębnionych kosztów uzyskania przychodów za 2017 r.?

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.335.2017.12.APO
     ∟Czy w związku z objęciem przez Bank w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH oraz w związku z kolejnymi podwyższeniami kapitału zakładowego BH, po stronie Banku wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: „Ustawa PDOP”)? Czy w związku z objęciem w zamian za wkład pieniężny akcji wyemitowanych przy utworzeniu BH, jak i w przypadku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego BH, na Banku spoczywać będzie obowiązek ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniu uproszczonym (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 Ustawy PDOP?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.287.2019.2.WN
     ∟stawka podatku VAT na lizaki z logo kontrahenta

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.175.2019.1.BM
     ∟w zakresie: - możliwości prowadzenia jednej wspólnej ewidencji dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz na podstawie decyzji o wsparciu oraz rozliczenia pomocy publicznej zgodnie z kolejnością uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE i wydania decyzji o wsparciu, - uznania, że ze zwolnienia korzysta cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej i prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.258.2019.3.ICZ
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokalu na rzecz pracowników Wnioskodawcy oraz - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi najmu lokalu.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.217.2019.1.BM
     ∟czy wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin (ponoszone w ramach realizacji prac etapu I, II i III), stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zaliczane są do tych kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.229.2019.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego dla studentów osiągających i nieosiągających innych dochodów

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.208.2019.1.PC
     ∟1. Czy, zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, za lata 2018 i następne, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia Funkcjonalności, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój? 2. Czy, zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, za lata 2018 i następne, kosztami kwalifikowanymi są, ponoszone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym: - koszty wynagrodzeń oraz sfinansowane przez Wnioskodawcę jako płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie, w jakim pracownicy są zaangażowani w prace B+R; - koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, wykorzystywanych do działalności B+R? 3. Czy, zgodnie z art. 9 ust. 1b w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, za lata 2018 i następne, sposób prowadzenia Ewidencji oraz ewidencji rachunkowej, ujęty w opisie stanu faktycznego, wyodrębniający koszty działalności badawczo-rozwojowej, pozwala na skorzystanie z ulgi na badania i rozwój, a tym samym odliczenie od podstawy opodatkowania wyodrębnionych kosztów uzyskania przychodów?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj