Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1039/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.478.2019.1.AB
     ∟W zakresie sposobu ustalenia jaką wartość początkową dla celów podatkowych powinna przyjąć Spółka w stosunku do będących środkami trwałymi składników majątku otrzymanych w drodze aportów.

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.327.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - przychodem podatkowym Sprzedającego ze zbycia wyżej wymienionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kwota należna Sprzedającemu od Kupującego tytułem ceny sprzedaży wyrażonej w umowie (uwzględniająca przejęte zobowiązania) przy założeniu, iż cena ta nie będzie odbiegać od ceny rynkowej tj. według jakich zasad należy ustalić przychód ze sprzedaży ZCP – jest prawidłowe, - kosztem podatkowym Spółki w związku z przeprowadzeniem Transakcji będzie suma kosztów uzyskania przychodów dotyczących każdego składnika majątkowego wchodzącego w skład przedmiotu Transakcji, a w związku z tym, czy prawidłowym jest również stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do wchodzących w skład przedmiotu Transakcji: a. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b. zapasów, c. wierzytelności

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2019.3.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie.

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-44/16-1/SG
     ∟w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu otrzymania majątku po likwidacji spółki, o której mowa we wniosku

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR
     ∟czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Oddział należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji czy jego wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.297.2019.2.AM
     ∟skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez Spółkę z Faktorem umowy faktoringu

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.295.2019.1.MR
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy w związku z Podziałem po stronie H. nie powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.8.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.14 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.53.2019.CPIJ
     ∟ustalenie dochodu i rozliczenia straty ze sprzedaży maszyny rolniczej

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.318.2019.2.SP
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2019.2.APA
     ∟Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Departamentu w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielanego majątku Spółki Kapitałowej a wartością emisyjną udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Kapitałowej?

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.242.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z dokonaniem Transakcji po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.292.2019.1.JF
     ∟W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-25/16-3/S/MJ
     ∟Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do przepisów art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. nakłada na spółkę obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego, w przypadku objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport, w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.189.2019.1.JC
     ∟Czy Rozwiązanie Spółki i przeniesienie do Wnioskodawcy w jego wyniku Składników Majątkowych wchodzących w skład Zakładu nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.191.2019.2.JF
     ∟W zakresie ustalenia, czy opisany we wniosku dział T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutków podatkowych wniesienia działu T. do Nowej Spółki w ramach wkładu niepieniężnego.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.129.2019.1.BG
     ∟czy w związku ze zbyciem na rzecz Faktora Wierzytelności w ramach Usługi faktoringu: - otrzymana od Faktora kwota będzie skutkowała dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, - Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu Faktora za Usługi Faktoringowe w postaci Dyskonta

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.206.2019.1.AR
     ∟Skutki podatkowe związane z wniesieniem przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział „X” do spółki kapitałowej

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.203.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionego zdarzenie przyszłego, jeżeli niezamortyzowana wartość nakładów stanowiąca cenę sprzedaży (rozliczenia) będzie odbiegała od wartości rynkowej budynku i budowli (inwestycji na cudzym gruncie) zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.54.2019.2.SP
     ∟możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów wydanych w ramach dywidendy rzeczowej wierzytelności

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.87.2019.3.BM
     ∟czy przekazanie majątku Spółki na rzecz jej udziałowca - Gminy – z tytułu wynagrodzenia za umorzenie 30 udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.159.2019.1.AT
     ∟w zakresie konieczności i zasad opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia środków trwałych.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.93.2019.1.AT
     ∟w zakresie konieczności i zasad opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia środków trwałych.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.58.2019.4.MJ
     ∟Uznanie aportu składników majątkowych Zakładu za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa niepodlegające opodatkowaniu.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.70.2019.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.17.2019.2.AR
     ∟skutki podatkowe cesji wierzytelności z umowy leasingu operacyjnego z jednoczesnym przeniesieniem przedmiotu leasingu na Nowego Finansującego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj