Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


115/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.365.2019.2.AR
     ∟czy wpłata na ZFŚS pochodząca ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, które pochodzą z wypracowanego zysku netto, będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2019.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy część wypracowanej nadwyżki bilansowej przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszt uzyskania przychodu

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.160.2019.2.AD
     ∟Ustalenie czy dokonany dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszty uzyskania przychodów

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.558.2018.1.BG
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekraczającą wartości obligatoryjne wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.345.2017.1.MST
     ∟koszty uzyskania przychodów związane ze środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym funduszu innowacyjności

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2017.1.MS
     ∟W którym momencie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu wynikająca z Porozumienia, dodatkowa kwota, która została wpłacona na rachunek ZFŚŚ w związku ze zmniejszeniem odpisu podstawowego na ZFŚS, wynikającego ze starego ZUZP, do wysokości odpisu ustawowego?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.63.2017.1.ANK
     ∟W zakresie: kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.85.2017.1.APO
     ∟Czy odpisy na fundusz likwidacji zakładu górniczego będą stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. co miesiąc w dacie dokonania odpisu?

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.34.2017.1.AG
     ∟Należy w podsumowaniu stwierdzić, że kwoty odpisów na ZFŚS, które zostały naliczone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowić będą koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym zostały faktycznie przekazane na rachunek bankowy funduszu. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że kwoty odpisów należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresach miesięcznych po dokonaniu wpłaty na konto ZFŚS. Koszty te powinny zostać rozpoznane w momencie faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu.

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.937.2016.1.DP
     ∟Koszty podatkowe związane z umową datio in solutum.

2016.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.904.2016.2.SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę tytułem zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-443/16-4/AP
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpisu na ZFŚS

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-3/16-2/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-168/16/MKo
     ∟Czy kwota zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków obrotowych Spółki, ponad odpis obligatoryjny, po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-438/15-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na ZFŚS wnoszonych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat (odpisów) na własny (osobny) ZFŚS przed wejściem w życie Umowy, oraz ustalenia, czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników ponad wartość dokonanych odpisów na ZFŚS będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód z nieodpłatnych świadczeń.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-481/15/PW
     ∟Interpretacja w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na ZFŚS wnoszonych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odpisy na własny ZFŚS przed wejściem w życie Umowy oraz braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci środków funduszu wykorzystywanych przez pracowników ponad wartość dokonanych odpisów na ZFŚS.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-483/15-2/MKo
     ∟1) Czy Odpisy na ZFŚS wnoszone przez Wnioskodawcę na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych (przelewane na Rachunek Bankowy) będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów? 2) Czy wydatki związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę Rachunku Bankowego będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów? 3) Czy wpłaty (odpisy) Wnioskodawcy na własny (osobny) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed wejściem w życie Umowy, które to odpisy tworzą Środki ZFŚS z lat ubiegłych, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, pomimo że Wnioskodawca przelał następnie Środki ZFŚS z lat ubiegłych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych?

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-268/15-2/AG
     ∟1. Czy Odpisy na ZFŚS wnoszone przez Wnioskodawcę na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych (przelewane na Rachunek Bankowy) będą stanowiły dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów? 2. Czy wpłaty (odpisy) Wnioskodawcy na własny (osobny) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed wejściem w Życie Umowy, które to odpisy tworzą Środki ZFŚS z lat ubiegłych, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, pomimo że Wnioskodawca przelał następnie Środki ZFŚS z lat ubiegłych na Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych? 3. Czy środki funduszu wykorzystywane przez pracowników Wnioskodawcy w ramach wspólnej działalności socjalnej ponad wartość dokonanych przez niego odpisów na fundusz świadczeń socjalnych będą stanowiły jego przychód z nieodpłatnych świadczeń?

2015.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-649/15-6/MAO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę, wyposażenie i utrzymanie przedszkola z oddziałem żłobkowym.

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-120/15-3/AG
     ∟Czy wydatki na odpisy podstawowe i powiększone, wpłacone na rachunek ZFŚS mogą być przez Spółkę zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2015.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-84/15-4/IR
     ∟Powstanie przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2015.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-35/15-2/AG
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki kwoty dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ponad odpis podstawowy

2015.03.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1475/14/AK
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: -składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wynagrodzeń osób pracujących bezpośrednio przy danym kontrakcie zatrudnionych na podstawie: a. umów o pracę, b. umów zleceń, umów o dzieło i kontraktów menadżerskich, -odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-428/14-4/KC
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych jest wartość środków pieniężnych przekazanych przez Spółkę z bieżącej nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla Funduszu, zgodnie z art. 4 ust. 1 ZFŚS?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-378/14-4/GG
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wpłaty dokonywane na ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-378/14-5/GG
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym wpłaty dokonywane na ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-587/14-6/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1343/14/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników Spółki

2014.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-417/14/MK
     ∟Interpretacja indywidualna w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkania dla swoich pracowników, które mogą przyjąć postać: szkolenia składającego się tylko z części merytorycznej, szkolenia składającego się zarówno z części merytorycznej oraz części integracyjnej, imprez o charakterze integracyjnym.

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-821/14/IZ
     ∟Czy będą stanowić koszty uzyskania przychodów opisane w zdarzeniu przyszłym wpłaty dokonywane na ZFŚS, których wysokość będzie uzależniona od dodatniego wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku?

1 2 3 4

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj