Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.559.2018.2.BKD
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.)

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.46.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na Opłatę Licencyjną ponoszone przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy, jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem Produktów i świadczeniem usług, będą podlegały wyłączeniu z ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.56.2019.2.AR
     ∟Czy koszty nabywanych przez Wnioskodawcę od podmiotów powiązanych licencji na Znaki Towarowe oraz usług przetwarzania danych stanowią koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajduje do nich zastosowania:

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.66.2019.1.RK
     ∟uznanie opłat i należności z tyt. nabycia Licencji za bezpośrednio związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.77.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu nabywania praw do korzystania z licencji znakowej.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.45.2019.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., jak również od 1 stycznia 2019 r., przychody osiągane przez Wnioskodawcę w ramach wariantu 1, 2 i 3 opisanego w stanie faktycznym nie stanowiły i nie będą stanowić przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e ustawy CIT.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.98.2019.1.PP
     ∟w zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do nabywanej Usługi Księgowej

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.61.2019.1.AM
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia źródła przychodów z tytułu udzielania prawa do reemisji kanałów telewizyjnych wytworzonych przez Wnioskodawcę.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.62.2019.2.JG
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.25.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę tytułem opisanej we wniosku Opłaty dystrybucyjnej podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.35.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.29.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki na nabycie Usług inżynieryjnych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.53.2019.3.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., będzie znajdował zastosowanie do Usług IT wymienionych w zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawców

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.527.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.117.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i higieny pracy zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.66.2019.1.MW
     ∟Ustalenie źródła przychodów z tytułu sprzedaży czasu antenowego.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.119.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie finansów zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.118.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i higieny pracy zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.20.2019.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze zakupów i logistyki zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.115.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie produkcji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.116.2019.1.ŚS
     ∟ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie systemów informatycznych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.114.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie kadr zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.88.2019.2.BJ
     ∟w zakresie czy koszty opłat z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.150.2018.9.MM
     ∟w zakresie: - Czy Wnioskodawca uzyska przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e Ustawy o PDOP w przypadku, gdy Wnioskodawca przenosi na swoich klientów autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym do programów komputerowych) wytworzonych we własnym zakresie, a przeniesienie tych praw dokonywane jest bezpośrednio w związku z uzyskiwaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych? - Czy Wnioskodawca uzyska przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e Ustawy o PDOP w przypadku, gdy w ramach świadczenia usług informatycznych (tj. w związku z uzyskiwaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych) Wnioskodawca przenosi na swoich klientów autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym programów komputerowych) nabyte od osób trzecich (podwykonawców) w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę od tych osób usług informatycznych, a odrębne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w ogóle nie jest określane ani w umowie z podwykonawcą, ani w umowie z klientem?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.36.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług B+R.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.37.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.538.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wskazanych w treści wniosku

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.536.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszt Usług Inwestycyjnych nabywanych przez Spółki Osobowe, od Wnioskodawcy i Usług Administracyjnych nabywanych bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub przez Spółki Osobowe od podmiotów z grupy Wnioskodawcy przez Wnioskodawcę lub przez Spółki Osobowe od podmiotów z grupy Wnioskodawcy jako koszty usług niewymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w oparciu o ww. przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz od dnia 1 stycznia 2019 r.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.618.2018.2.APO
     ∟- Czy ponoszone przez Spółkę koszty wynagrodzenia związanego z nabywaniem Usług IT stanowią (będą stanowić) koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a zatem czy do kosztów tych znajdują (znajdą) zastosowanie ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tym przepisie? - Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, wynagrodzenie za Usługi IT, w części dotyczącej Aplikacji Inżynierskich oraz Aplikacji Projektowych, stanowi (będzie stanowić) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie znajduje (nie znajdzie) zastosowania do tej części wynagrodzenia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj