Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.23.2019.2.APO
     ∟Czy w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych naliczanych od nabytego know-how stanowiącego wartość niematerialną i prawną oraz w odniesieniu do ceny dodatkowej naliczonej jako część ceny nabycia a spłacanej w częściach w przyszłości, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 updop, i czy tym samym te odpisy amortyzacyjne oraz cena dodatkowa mogą stanowić w odpowiednim udziale koszty uzyskania przychodu Wnioskodawców?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.95.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę K, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz spółki S będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy III, w związku z przekazaniem do używania opisanych we wniosku znaków

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.18.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę K, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz spółki S będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy I

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.41.2019.3.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do kosztów nabywanych usług.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.43.2019.2.AS
     ∟1) brak zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów do kosztów wynagrodzenia ponoszonego przez Spółkę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługi IT w części dotyczącej: • prawa do oprogramowania; • przetwarzania danych; • zarządzania stronami internetowymi (hosting) • pozostałych usług IT, 2) ustalenie, czy wydatki na Licencje, w ramach których Spółka jest użytkownikiem końcowym (end-user) nie mieszczą się w zakresie opłat wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.13.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.14.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu opłat licencyjnych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.657.2018.3.JKT
     ∟Czy koszty opłat ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X z tytułu korzystania z Danych technicznych, Patentów i Znaków towarowych w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.?

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.58.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.57.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna za prawo korzystania z Technologii wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.26.2019.1.KK
     ∟Art. 15e – opłata licencyjna związana z prawem do użytkowania know-how, patentów i bazy klientów

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.28.2019.2.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop do nabywanych przez Wnioskodawcę Usług Księgowych, prawno-podatkowych oraz Usług IT.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.15.2019.2.APA
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia za nabycie usługi inżynieryjnej, podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.16.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.17.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.18.2019.2.HK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.8.2019.2.MK
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usługi Inżynieryjnej na podstawie Umowy opisanej we wniosku nie podlegają ograniczeniu w zakresie zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 15e ustawy o CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.103.2019.1.AP
     ∟- Czy koszty Opłat licencyjnych za użytkowanie Znaku Towarowego ponoszone przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.12.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy koszty obsługi kredytowej (credit control) i usług wsparcia w zakresie HR (zasobów ludzkich) ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.24.2019.1.AP
     ∟Czy koszty Opłat licencyjnych za użytkowanie Znaku Towarowego ponoszone przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT?

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.6.2019.2.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych Usług.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.12.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz A z tyt. przejęcia przez A ryzyka gwarancyjnego nie mieszczą się w katalogu kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.629.2018.1.APO
     ∟Czy wartość Wynagrodzenia (lub jego część zaliczana do kosztów rachunkowych w danym roku obrotowym), może zostać rozpoznana w wyniku podatkowym Spółki w pełnej wysokości, tj. z pominięciem ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającego z przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.16.2019.2.AS
     ∟zastosowanie wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do nabywanych od podmiotów powiązanych Usług IC objętych zakresem art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.9.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty licencji na Znaki Towarowe nabywanej przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.3.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie Usług wsparcia technicznego zastosowanie znajdzie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.35.2019.2.RK
     ∟Ograniczenia kosztów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.18.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do Usług w zakresie reklamy produktów farmaceutycznych oraz Usług w zakresie usług wsparcia, wobec zastosowania wyłączenia wynikającego z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.20.2019.2.AS
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do nabywanych Usług

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.1.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty usług wsparcia technicznego i sprzedażowego ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki X w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu w kosztach uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj