Interpretacje do przepisu
art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1021/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.273.2019.2.RK
     ∟ustalenie, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usług Dystrybucji i Współpracy od podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.285.2019.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymanych opłat za udzielenie licencji do korzystania ze Znaków Towarowych powinny być uznane przez Wnioskodawcę w całości za przychody z innych źródeł przychodów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przychody te nie powinny być uznane za przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.411.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków z tytułu wynagrodzenia dla Podmiotu powiązanego za świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.303.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków z tytułu wynagrodzenia dla Podmiotu powiązanego za świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, Czy wydatki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e updop.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.298.2019.1.JKT
     ∟Czy przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi” oznacza: - wydatki, które wprost przekładają się na cenę konkretnych produktów lub konkretnych usług, czy też: - wydatki poniesione na świadczenia/prawa, które są wprost związane z czynnością produkcji lub świadczeniem usługi

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.221.2019.2.HK
     ∟Czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.294.2019.1.HK
     ∟Czy koszty Należności Licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, uwzględniając brzmienie art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP?

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.311.2019.1.SP
     ∟Uznanie zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji, stanowiących przedmiot Umowy za koszt uzyskania przychodów, uznanie tych wydatków za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznane w momencie objęcia akcji oraz ustalenia czy zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z objęciem akcji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 CIT.

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.166.2019.2.KK
     ∟Skutki podatkowe związane z używaniem oraz udostępnianiem oprogramowania OneSAP: - dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - określenie źródła przychodów z t. udostępniania oprogramowania - podział kosztów dotyczących odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów utrzymania oprogramowania

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.284.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaków towarowych stanowią koszty usług / opłat / należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę towaru lub świadczeniem usługi, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w efekcie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie ma do przedmiotowych kosztów zastosowania.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.283.2019.1.AW
     ∟Przychody z licencji na znak słowno-graficzny stanowią przychody z zysków kapitałowych

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.230.2019.2.BS
     ∟ustalenie, czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do Opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę z tytułu nabywanych usług inżynieryjnych.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.250.2019.1.HK
     ∟Ustalenie czy wydatki na opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego są kosztami bezpośrednio związanymi z produkcją towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.206.2019.2.APA
     ∟uznanie czy koszty nabycia usług w zakresie obsługi procesów zakupowych, które ponoszone są przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, stanowią koszt podlegający wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.278.2019.2.MK
     ∟czy ponoszona począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie znajduje do nich zastosowania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.202.2019.2.MK
     ∟czy poniesiona przed dniem 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT - i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. nie znajduje do nich zastosowania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.279.2019.2.MK
     ∟czy ponoszona począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Opłata Licencyjna będzie stanowić koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie znajdzie do nich zastosowania.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2019.2.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę tytułem Opłat Licencyjnych za użytkowanie Znaku Towarowego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.264.2019.2.AR
     ∟czy wartość nabytego przez Wnioskodawcę od podmiotu Powiązanego Kontraktu podlega amortyzacji a koszty ww. amortyzacji podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.196.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy w stosunku do Wnioskodawcy będącego m.in. wspólnikiem Spółek Osobowych, dla usług świadczonych pomiędzy Spółkami Osobowymi i na rzecz Wnioskodawcy w części w jakiej ma udział w zysku Spółek osobowych znajdzie zastosowanie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.255.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku Opłaty podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.350.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wskazane we wniosku Opłaty podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.144.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów Powiązanych koszty usług opisanych we wniosku podlegają/będą podlegać ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy w odniesieniu do usług sprzedaży/rozwoju działalności, usług inżynieryjnych, usług w obszarze zakupów, usług w obszarze jakości, usług IT, usług HR, usług w zakresie finansów, księgowości i controllingu, pozostałych usług obejmujących usługi prawne, usługi podatkowe oraz usługi w obszarze nieruchomości

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2019.1.JKT
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług inżynieryjnych stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.231.2019.2.BJ
     ∟czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów należy uznać za bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT a w związku z tym za niepodlegające ograniczeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wsparcia Działalności Cyfrowej

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.322.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj