Interpretacje do przepisu
art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


73/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.1.2019.2.MM
     ∟w zakresie: Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.306.2018.1.AT
     ∟w zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku umowy za podatkową umowę leasingu operacyjnego

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-168/15-5/18-S/IR
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych w podstawowym okresie umowy leasingu

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe skrócenia umowy leasingu.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.652.2017.2.RR
     ∟Otrzymana Zaliczka od Przyszłego leasingobiorcy, nie powoduje / nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, o ile nie jest wnoszona w wyznaczonym terminie płatności, a tym samym nie zaistnieje obowiązek dokumentowania ich fakturą zaliczkową. Natomiast w sytuacji, kiedy Zaliczka wnoszona jest / będzie w terminie ich płatności wówczas na podstawie art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany jest / będzie do wystawienia faktury VAT, co spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.277.2017.2.AZ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.317.2017.2.PC
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych na podstawie Umowy leasingu do momentu Rozwiązania Umowy leasingu mogą stanowić w całości dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-152/13-1/16-S/AK
     ∟1. Czy w przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ocena spełnienia przez umowę warunków określonych w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna być dokonywana według stanu na dzień zawierania umowy leasingu z pierwszym korzystającym? 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł wykupić przedmiot leasingu po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4240-12/13-13/17/S/EŻ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej w umowie leasingu operacyjnego

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-296/16/JKT
     ∟Czy zaprezentowana w opisie zdarzenia przyszłego Umowa będzie stanowić umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w Umowie opłaty z tytułu użytkowania Praw Ochronnych do Znaków Towarowych będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-297/16/WLK
     ∟Czy zaprezentowana w opisie zdarzenia przyszłego Umowa będzie stanowić umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w Umowie opłaty z tytułu użytkowania Praw Ochronnych do Znaków Towarowych będą stanowiły dla Wnioskodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2015.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-168/15-4/IR
     ∟Stosowanie ograniczeń o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych w podstawowym okresie umowy leasingu.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-8/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania umowy leasingu jako podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-20/15-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania umowy leasingu jako podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

2014.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-993/14-2/GJ
     ∟1. Czy w przypadku stosowania amortyzacji degresywnej z art. 16k ustawy o CIT, Spółka ma obowiązek przejścia na amortyzację liniową? 2. Czy Spółka może amortyzować przedmiot leasingu wg stawki 20% po zmianie kwalifikacji przedmiotu leasingu, czy powinna kontynuować amortyzację wg stawki 14 %? 3. Czy w związku ze zmianą klasyfikacji pojazdu ze specjalnego na osobowy, Spółka ma prawo obliczyć wartość hipotetyczną netto, w oparciu o stawkę 14 % do momentu zmiany kwalifikacji, a po zmianie kwalifikacji, licząc począwszy od miesiąca następującego po zmianie kwalifikacji do końca trwania podstawowego okresu umowy leasingu, według stawki 20%, czy też powinna wyliczyć tę wartość na podstawie stawki 14 % dla całego okresu? 4. Czy Spółka może sprzedać przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu po cenie hipotetycznej wartości netto, ustalonej wg zasad przedstawionych w pytaniu numer 3, dla przedmiotu leasingu po zmianie jego kwalifikacji? 5. Czy zmiana kwalifikacji przedmiotu leasingu wpływa na zmianę warunków umowy leasingu, w szczególności w zakresie minimalnego okresu umowy leasingu oraz obliczania sumy opłat leasingowych?

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-953/14-2/GJ
     ∟Czy w świetle przedstawionych zdarzeń zaistniałych i przyszłych: 1.Umowy zawarte przez Spółkę stanowią umowy leasingu, o których mowa w art. 17b ust. 1 w zw. z art. 17a pkt 1 Ustawy o CIT? 2. Opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone przez Spółkę w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT? 3. Wszelkie inne koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu dla celów działalności gospodarczej i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT? 4. W razie nieskorzystania przez Spółkę z prawa nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę określoną w Umowach Leasingu (określoną jako element składowy w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT), zmieni się kwalifikacja zawartych Umów Leasingu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-364/14-2/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania umowy leasingu jako podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

2014.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-353/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania umowy leasingu jako podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-156/14-4/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji poniesionych nakładów inwestycyjnych jako inwestycji w obcym środku trwałym, kwalifikacji poniesionych nakładów inwestycyjnych jako nieruchomości w kontekście zawartej umowy leasingu operacyjnego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-671/13/BG
     ∟w zakresie ustalenia czy wykupienie nieruchomości po zakończeniu leasingu po cenie niższej niż cena porównywalnych nieruchomości w zwykłym obrocie spowoduje konieczność rozpoznania przez Spółkę przychodu z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia

2013.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-264/13-2/GJ
     ∟Czy nabycie Przedmiotu Leasingu poniżej wartości rynkowej przez Leasingobiorcę spowoduje po jego stronie powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 5a UPDOP?

2013.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-152/13/PS
     ∟1. Czy w przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ocena spełnienia przez umowę warunków określonych w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna być dokonywana według stanu na dzień zawierania umowy leasingu z pierwszym korzystającym?2. Czy Wnioskodawca będzie mógł wykupić przedmiot leasingu po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?

2013.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-124/13-4/AO
     ∟1. Czy opłaty (raty) leasingu operacyjnego nieruchomości (budynku i gruntu) na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które Wnioskodawca faktycznie zobowiązany będzie uiszczać na rzecz leasingodawcy, stanowią wydatki kwalifikujące do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 2 Rozporządzenia (...) SSE?2. Czy uzyskanie przez leasingodawcę zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z podanym stanem faktycznym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnej Spółce puli pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu (...) SSE i tym samym będzie wpływało na zmniejszenie dostępnego Spółce zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o...

2012.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-575/12-2/GJ
     ∟Zmiana podmiotowa po stronie korzystającego, jak też zmiana podmiotowa po stronie finansującego w drodze cesji praw i obowiązków odpowiednio z dotychczasowego leasingobiorcy na nowego leasingobiorcę lub z dotychczasowego leasingodawcy na nowego leasingodawcę, w ramach umowy leasingu operacyjnego pozostaje bez wpływu na kwalifikację podatkową takiej umowy.

2012.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-215/12-2/MC
     ∟Czy w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego (tj. umowy spełniającej warunki, o których mowa wart. 17b ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym rozliczenie tej umowy po cesji jest kontynuowane na dotychczasowych zasadach, czego konsekwencją jest między innymi to, że otrzymywane od nowego korzystającego opłaty (ustalone w pierwotnej umowie leasingu operacyjnego) stanowią przychód Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-202/12-3/MC
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, analizując warunek, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ustalanie sumy opłat leasingowych, których wysokość powinna wynosić co najmniej równowartość wartości początkowej, Spółka ustalając taka sumę opłat dla umowy, w której zmienił się korzystający, powinna brać pod uwagę opłaty ponoszone przez dotychczasowego korzystającego, jak i nowego korzystającego na podstawie tej samej umowy leasingu?

2012.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-393/12-2/GJ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany korzystającego w umowie leasingu operacyjnego

2012.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-651/12/MO
     ∟Czy umowa zawarta z finansującym spełnia warunki umowy leasingu, tj. warunki określone w art. 17a pkt 1 oraz art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-396g/09/12-S/DK
     ∟Zakres możliwości kontynuacji zawartych umów leasingu operacyjnego w związku z nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-115/12-5/GJ
     ∟I.Jak ustalić przychód z tytułu sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop, a cena sprzedaży nie będzie niższa niż hipotetyczna wartość netto?II.Jak ustalić koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop?

1 2 3

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj