Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


191/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2019.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.552.2018.2.JS
     ∟Czy prace realizowane przez Spółkę w ramach Projektów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ust. 1 updop

2019.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.547.2018.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia odpisów amortyzacyjnych w ramach Ulgi B+R na podstawie art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.517.2018.2.JS
     ∟Czy koszty delegacji pracowników związane z podróżami służbowymi w celu udziału w konferencjach, sympozjach, spotkaniach naukowych, targach wystawowych mających bezpośredni związek z realizowanymi projektami badawczymi lub rozwojowymi stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.546.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, która uprawnia Wnioskodawcę w roku 2018 r. do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 1 tej ustawy stanowią prace realizowane przez Wnioskodawcę.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.639.2018.2.BM
     ∟czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach dochodu uzyskanego z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.534.2018.2.BM
     ∟czy Spółka może dokonać odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, Kosztów Wynagrodzeń Pracowników B+R, w tym Premii B+R oraz Premii okresowych, w takiej części, w jakiej dotyczą one Działalność B+R.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.540.2018.3.MBD
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.538.2018.2.APO
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę prace w ramach projektu X obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów tj. aplikacji głównej X oraz oprogramowania dodatkowego do systemu Y, oraz przyszły rozwój zaimplementowanych produktów, zgodnie z przedstawionym opisem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.359.2018.1.MR
     ∟w zakresie: 1) zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe (Pytanie 1) – jest nieprawidłowe, 2) ustalenia czy koszt nabycia usług opisanych w stanie faktycznym stanowią wydatki na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. (Pytanie 2) – jest nieprawidłowe, 3) ustalenia czy usługi informatyczne bezpośrednio wspierające prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowią usługi równorzędne, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r. – jest nieprawidłowe.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.405.2018.2.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty badań, analiz i ekspertyz zewnętrznych, a także koszty produkcji prototypów związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń pracowników, oprogramowania, maszyn i urządzeń, w części w jakiej związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2018.2.JKT
     ∟1. Czy działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie opracowywania nowych oraz ulepszania istniejących produktów - resorów pneumatycznych, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o PDOP, uprawniającą do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 będzie pozytywna, to czy ponoszone przez Spółkę Koszty R&D stanowią koszty kwalifikowane i mogą zostać odliczone przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.352.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.301.2018.2.AN
     ∟Dotyczy ustalenia, czy, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża.

2018.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.305.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R. kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.203.2018.1.JS
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że stworzenie systemów teleinformatycznych Projektu E2 należy kwalifikować jako prace rozwojowe w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, a więc w myśl przepisów podatkowych wyrażonych w art. 15 pkt 4a Usta¬wy o CIT ich koszty Spółka może rozliczać na bieżąco w miesiącu, w którym zostały poniesione - niezależnie od sposobu ich ujęcia dla celów bilansowych, także w sytuacji, gdy te same koszty, dla celów bilansowych, będą aktywowane jako wartości niematerialne i odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne? 2. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Spółki w zakresie prac nad innowacyjnymi Systemami spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT mimo plano¬wanego uzyskiwania przychodów z wypracowanych rozwiązań?

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.209.2018.2.AN
     ∟Czy w związku z wykonywaną Działalnością B+R Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku uzyskiwania Wynagrodzenia od Zamawiającego?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.212.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania Wynagrodzenia od Zamawiającego.

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.117.2018.2.MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z ulgi wymienionej w art. 18d ustawy o PDOP?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.243.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, ustalenia, czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.221.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym odliczenia kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono, pod warunkiem, że koszty te zostały rozpoznane w tym roku przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu (pytanie Nr 22)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.231.2018.1.MO
     ∟Czy koszty materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji prototypów - Nowych produktów oraz w procesie udoskonalania produktów mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane prac badawczo-rozwojowych w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1036, dalej: „updop”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.161.2018.2.MO
     ∟- Czy proces produkcji prototypów skutkujący powstaniem Nowych produktów (pkt 2) oraz proces udoskonalania produktów (pkt 3) powinien zostać uznany za działalność badawczo - rozwojową, a w szczególności za prace rozwojowe zgodnie z art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: „updop”), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. - Czy w przypadku pracowników, o których mowa w pkt 6 zdarzenia faktycznego, ewidencja czasu pracy poświęconego na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych określająca ilość godzin i wskazująca w jakiej części w danym miesiącu pracownik poświęcił czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową w ogólnym czasie pracy, będzie wystarczającą podstawą do zaliczenia tych wynagrodzeń wraz z narzutami do kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.223.2018.1.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku nieuwzględnienia ulgi na działalność badawczo-rozwojową za 2017 r. w deklaracji rocznej CIT-8 za 2017 r., której termin złożenia upływa dla Spółki 31 marca 2018 r., Spółce będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia ulgi na działalność badawczo-rozwojową w korekcie deklaracji CIT-8 za 2017 r., złożonej wraz ze stosownymi załącznikami (pytanie Nr 25)?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.233.2018.1.MO
     ∟Czy Spółka prawidłowo postępuje odliczając koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 1 updop w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione tzn. w momencie ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na koncie kosztowym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj