Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


191/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-730/16-4/MR
     ∟w zakresie ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań typu I, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań typu II, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy otrzymanie przez Spółkę Dofinansowań Mieszanych, nie stanowi zwrotu wydatków w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustalenia czy z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny zostać wyłączone wydatki stanowiące Koszty bezpośrednio sfinansowane Dofinansowaniem, a nie Koszty kwalifikowane ulgi B+R.

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-732/16-4/MR
     ∟w zakresie: ustalenia czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe; ustalenia czy tworzenie (opracowywanie) prototypów i pilotażowych wersji oprogramowania stanowi prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe; zaliczenia do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – jest nieprawidłowe.

2016.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-814/16-2/MR
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym PGK X. jest uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP kosztów Świadczeń ponoszonych na rzecz Pracowników zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-731/16-4/MR
     ∟W zakresie: ustalenia jakich pracowników należy uznać „za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe; ustalenia czy pracowników uczestniczących w pracach badawczo-rozwojowych, zajmujących stanowiska mieszczące się w grupach oznaczonych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego numerami 1-17, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo - rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe; ustalenia czy pracowników, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo - rozwojowej Spółki, tj. choć uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych, nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy, można uznać za zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe; ustalenia czy pracownicy, którzy częściowo wykonują prace będące realizacją działalności badawczo - rozwojowej Spółki: w części, gdy pracownicy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych i nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy, może podlegać cała kwota wydatków na wynagrodzenia takich pracowników – jest nieprawidłowe; w części, gdy pracownicy uczestniczą w pracach badawczo-rozwojowych i nie przeznaczają na realizację takiej działalności 100% swojego czasu pracy konieczne jest odliczenie od kwoty ulgi kosztów przypadających proporcjonalnie na czas, w którym pracownicy ci wykonali czynności niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową - jest prawidłowe.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-813/16-2/MR
     ∟w zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy Kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową przez Podatkową Grupę Kapitałową 2015

2016.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-690/16-2/MR
     ∟Czy jeżeli z perspektywy rachunkowej prowadzone w Spółkach PGK prace nie zostałyby sklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o pdop umożliwi Spółkom Grupy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o pdop?

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-641/16-3/MR
     ∟1. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych lub zmodernizowania już istniejących produktów oraz rozwiązań informatycznych, prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.? 2. Czy w kosztach działalności badawczo - rozwojowej Spółka może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) zarówno wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach pracowników Działu Badań i Rozwoju, jak i część kosztów pracy osób, wspomagających prace Działu B i R? 3. Czy w kosztach działalności badawczo - rozwojowej Spółka (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), które w pełni lub częściowo będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych?

2016.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-640/16-2/MR
     ∟1) czy prace, które prowadzi i będzie prowadził Podatnik w ramach Projektu, uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT, a w szczególności: a) czy prace te powinny być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w szczególności za badania przemysłowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT, w związku z art. 4a punkty 26-28 ustawy CIT oraz w związku z art. 18d ust. 4 ustawy CIT? b) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż koszty kwalifikowane będą sfinansowane w części z Dotacji, a więc będą w części kosztami, o których mowa w art. 18d ust. 5 ustawy CIT? c) czy nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy CIT w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż w ramach Projektu mogą powstać produkty lub półprodukty (np. prace graficzne lub oprogramowanie), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż lub udzielanie licencji)? 2) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wypłacone pracownikom Spółki bezpośrednio zarządzającym projektem, wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, mogą być uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 1 ustawy CIT? 3) czy wynagrodzenia za prace w ramach Projektu wypłacone podmiotom innym niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym wynagrodzenie audytora zewnętrznego oraz wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), mogą być uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 punkt 3 ustawy CIT? 4) czy amortyzacja jednorazowa, o której mowa w art. 16f ust. 3 ustawy CIT, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Projektu, może być uznana za koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 18d ust. 3 ustawy CIT? 5) czy koszty kwalifikowane finalnych testów rozruchowych przeprowadzanych po zakończeniu Projektu oraz koszty ewaluacji uzyskanych wyników poprzez produkcję testowego spektaklu (lub spektakli), uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. l8d ustawy CIT? 6) czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej?

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-104/16-2/MR
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie?

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-210/16/KP
     ∟możliwości zaliczenia do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej kosztów prac badawczo-rozwojowych, w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-792/15/KP
     ∟możliwość skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj