Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


191/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.227.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy: - wymienione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R za wyjątkiem kosztów czynszu stanowią i będą stanowić koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 uCIT, - przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Koszty B+R za wyjątkiem kosztów czynszu podlegają i będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.226.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy: - wspomniane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym koszty czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE stanowią i będą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d uCIT, - przedstawione w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym koszty czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej SIT, które znajdują się na terenie SSE podlegają i będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.217.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy koszty czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych od Spółki Akcyjnej zarządzającej IT, które znajdują się na terenie SSE: - stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4), - mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.219.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty poniesione w związku z testami nowego materiału (A2) dla istniejącego klienta (1) w ramach Projektów A, stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.221.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty poniesione w związku z testami nowego materiału (A2) dla nowego klienta (2) w ramach Projektów A, stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.220.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty poniesione w związku z testami istniejącego materiału (A1) dla nowego klienta (2) w ramach Projektów A, stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.222.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty poniesione w ramach Projektów B, stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.91.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy: - koszty, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, poniesione w związku z testami istniejącego materiału (A1) dla istniejącego klienta (1) w ramach Projektów A stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT, - koszty, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, poniesione w związku z testami istniejącego materiału (A1) dla istniejącego klienta (1) w ramach Projektów A stanowić będą koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.207.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP, umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.116.2018.1.MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r, Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.84.2018.2.AK
     ∟1. Czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uPDOP, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uPDOP? 2. Czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju będącą przedmiotem świadczenie usług na rzecz innego podmiotu powiązanego na zasadach rynkowych tj. przy uwzględnieniu odpowiedniej marży uprawnia go do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uPDOP w nawiązaniu do art. 18d ust. 5?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.129.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d updop, Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów: koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych przez Spółkę urządzeń, koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjnym, tj. w dziale dedykowanym do prac badawczo-rozwojowych.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.122.2018.1.MST
     ∟ustalenie, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d updop, Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów, poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb Działu Konstrukcyjnego (pytanie oznaczone we wniosku nr 3c)

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.127.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w przypadku uznania, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d updop, Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów, poniesione przez Spółkę nakłady na zakup/amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego dla potrzeb Działu Konstrukcyjnego.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.124.2018.1.MST
     ∟ustalenie, czy w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d updop, Wnioskodawca może ująć, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w updop limitów: - koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na certyfikacji/recertyfikacji oferowanych lub modyfikowanych przez Spółkę urządzeń (pytanie oznaczone we wniosku nr 3e), - koszty nabywanych w 2017 r. od zewnętrznych podmiotów usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników Spółki zatrudnionych w Dziale Konstrukcyjnym, tj. w dziale dedykowanym do prac badawczo-rozwojowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3f)

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.6.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ulgi badawczo- rozwojowej.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.170.2018.1.APO
     ∟Czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., które są opisane w art. 18d ustawy CIT, można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostki inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.)?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.171.2018.1.APO
     ∟Czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych można zaliczyć dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.1.2018.2.MST
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.04.07 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.75.2017.GTM
     ∟Wynagrodzenia za prace wypłacane pracownikom wraz z narzutami na ubezpieczenia społeczne, zarówno w pełni wykonujący zadania dla działu B+R jak i część kosztów pracy osób wspomagających pracę działu B+R - koszty kwalifikowalne w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.20.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących prace rozwojowe rozpoczęte przez spółkę przed dniem 1 stycznia 2016 r. a zakończone i przyjęte do używania po tej dacie, mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że zostaną one poniesione w danym roku podatkowym zgodnie z art. 18d ust. 8 ww. ustawy oraz Spółka powinna zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów kwalifikowanych proporcjonalnie do wartości w jakiej w wartości początkowej pracy rozwojowej pozostają koszty wskazane w treści art. 18d updop.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.524.2017.1.MST
     ∟- opłaty za wynajem budynku testowego wykorzystywanego do realizacji Projektu można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT - koszty usług takich jak ekspertyzy, opinie, badania, raporty świadczone przez podmioty zewnętrzne nie będące jednostkami naukowymi, a w szczególności badania prowadzone przez laboratoria zagraniczne konieczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad systemem, będą stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 3 uCIT

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.481.2017.1.MST
     ∟Zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wymienionych w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, wydatków na zakup, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy z Konsorcjum, w przypadku, gdy Liderem Konsorcjum fakturującym (zbywającym) na rzecz Spółki wskazane prace/świadczenia jest Jednostka Naukowa, niezależnie od faktu, czy pozostali uczestnicy Konsorcjum mają status Jednostki Naukowej

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.443.2017.2.MBD
     ∟W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.472.2017.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty Kosztów Kwalifikowanych, w zakresie w jakim nie są jej zwrócone w jakiejkolwiek formie (w tym nie zostały objęte dofinansowaniem z NCBIR), w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.518.2017.1.APO
     ∟Ustalenie, czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji) nabywanego na potrzeby Działu RiW.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.409.2017.1.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, czy sposób finansowania Projektu nie spełnia przesłanki wskazanej w art. 18d ust. 5 cyt. ustawy i w konsekwencji koszty kwalifikowane wskazane w art. 18d ust. 2 oraz ust. 3 poniesione przez Spółkę w ramach Projektu mogą zostać odliczone w ramach Ulgi B+R.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.475.2017.2.IZ
     ∟Czy całość procesu opracowania danego wyrobu przez Wnioskodawcę - począwszy od przygotowania receptury aż do uzyskania certyfikatu, atestu, świadectwa (niezbędnych do sprzedaży na danym rynku) należy zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową? Czy za koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej można uznać wszelkie wydatki, związane z uzyskaniem, odnowieniem czy przedłużeniem ważności certyfikatu/świadectwa lub otrzymania aneksu do atestu/aprobaty w przypadku, gdy są one niezbędne do dalszego oferowania produktu na danym rynku? Czy w przypadku potwierdzenia, że wszelkie działania, związane z opracowaniem i wprowadzeniem produktu do sprzedaży na danym rynku (w tym koszty certyfikacji) to działalność badawczo-rozwojowa, wydatki z tego tytułu należy traktować jako koszty kwalifikowane w momencie ich poniesienia?

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.372.2017.2.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia prac na zasadzie koszt plus marża, uprawnia do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.387.2017.1.PS
     ∟Możliwość uznania za koszty kwalifikowane, wydatków o których mowa w art. art. 18d ust. 2 pkt 1 -5 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj