Interpretacje do przepisu
art. 1a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


187/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 1a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.176.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach wskazanych we wniosku może dojść do utraty przez podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2018.1.MBD
     ∟Czy podział przez wydzielenie EW prowadził będzie do utraty przez PGK statusu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.47.2018.1.JKT
     ∟1. Z jakim dniem PGK utraciła/utraci status podatnika CIT na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT i w związku z tym: a) jaki okres należy uznać za ostatni rok podatkowy PGK i w jakim terminie powinna zostać złożona deklaracja podatkowa CIT za ten rok podatkowy? b) od jakiego dnia Uczestnicy są/będą zobowiązani do indywidualnego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Kiedy Uczestnicy będą uprawnieni do przystąpienia do innej podatkowej grupy kapitałowej w związku z utratą przez PGK statusu podatnika na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT?

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.37.2018.1.JKT
     ∟Czy połączenie spółki tworzącej PGK ze spółką spoza PGK, w ramach którego spółka tworząca PGK będzie spółką przejmującą, spowoduje utratę przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.38.2018.1.AW
     ∟W przypadku utraty statusu podatnika przez PGK na skutek nieosiągnięcia udziału dochodów PGK w przychodach w wysokości co najmniej 2%, nie znajdzie zastosowania art. 1a ust. 10a-10c ustawy o CIT

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.37.2018.1.DP
     ∟czy podatnikiem zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy o CIT będzie PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), czy obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT objęte są wyłącznie transakcje zawierane między Spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), czy progi istotności, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, dla transakcji zawieranych przez poszczególne Spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w skład PGK, powinny być kalkulowane łącznie dla PGK poprzez zsumowanie wartości przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości poszczególnych Spółek tworzących PGK (część pytania oznaczonego we wniosku nr 3), czy w świetle art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b w zw. z art. 1a ust. 10 ustawy o CIT do utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dojdzie wyłącznie w sytuacji, gdy zawierana przez Spółkę tworzącą PGK transakcja z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK objęta będzie dla PGK obowiązkiem dokumentacyjnym, o którym mowa w art. 9a ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.306.2017.1.MBD
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2017.1.APO
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.166.2017.1.PS
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana będą członkami PGK, czego skutkiem będzie ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej, nie będzie powodować utraty statusu podatnika przez PGK oraz zakończenia roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia?

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia lub alokacji przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.55.2017.1.PC
     ∟W którym momencie Wnioskodawca utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.34.2017.1.JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.1.2017.1.BC
     ∟Czy w związku ze stosowaniem art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do transakcji dokonywanych w ramach PGK?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.23.2017.1.BD
     ∟Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana będą w PGK będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą będzie Spółka reprezentująca, jak i jedna ze Spółek Zależnych)? Czy w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana będą w PGK, skutkować będzie koniecznością aktualizacji Umowy i zgłoszeniem tego faktu właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-759/16-2/JC
     ∟1. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK), będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika pdop przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK? 2. Czy rozwiązanie Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, będzie skutkowało brakiem uzyskania przez PGK statusu podatnika pdop oraz brakiem rozpoczęcia roku podatkowego przez PGK? 3. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (tj. po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK) nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop? 4. Czy w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego, w okresie pomiędzy złożeniem Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w rozumieniu art. 1a ust. 4 updop) a rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, nie znajdzie zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 1a ust. 13 updop, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej PGK przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika pdop?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-758/16-2/JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-760/16-2/RS
     ∟w zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-757/16-2/RS
     ∟w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-21/16-2/EK
     ∟1. Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów Spółki Zależnej. 2. Rozliczenie dochodu/straty ze sprzedaży przez Spółkę Dominującą udziałów Spółki Zależnej wchodzącej w skład PGK.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-369/16-1/WLK
     ∟1. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK wskutek zdarzenia opisanego powyżej, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK po upływie roku podatkowego Spółki następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika CIT, tj. po upływie roku podatkowego Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym PGK utraci status podatnika CIT, a zakończy się 31 grudnia danego roku kalendarzowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) 2. Czy w przypadku utraty statusu podatnika CIT przez PGK, Spółka będzie mogła przystąpić do Nowej PGK (w 2017 r.) po zakończeniu roku podatkowego Spółki, o którym mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 Ustawy o CIT, przy założeniu spełnienia warunku zgłoszenia umowy Nowej PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej na 3 miesiące przez rozpoczęciem roku podatkowego Nowej PGK (art. la ust. 4 Ustawy o CIT)? (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 22 lipca 2016 r. (wpływ do tut. Biura 25 lipca 2016 r.) oraz z 2 sierpnia 2016 r., (data wpływu do tut. Biura w tym samym dniu).

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-368/16-1/SK
     ∟możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-836/11/15-7/S/AM
     ∟Ustalenie czy Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej, brak utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową w związku z rozpoczęciem przez Spółkę, wchodzącą w jej skład, działalności gospodarczej na terenie SSE i korzystaniem z tego tytułu ze zwolnienia z opodatkowania

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-441/16-2/JC
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-429/16-2/JC
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-427/16-2/JC
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-385/16/KP
     ∟powstania przychodu podatkowego w przypadku transakcji przeprowadzanych pomiędzy spółkami podatkowej grupy kapitałowej

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-430/16-2/JC
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-428/16-2/JC
     ∟Czy w stosunku do transakcji, w tym darowizn, dokonywanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK nie będą mieć zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-228/16/TS
     ∟Czy przychodem Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B na rzecz Spółki A będzie wysokość ceny określonej w zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką A umowie sprzedaży?

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-212/16/SK
     ∟czy w związku ze sprzedażą aktywów przez spółkę należącą do PGK na rzecz innej spółki wchodzącej w skład PGK zastosowania dla tych transakcji nie znajdą regulacje dotyczące ustalania przychodu z tytułu otrzymania świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj