Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.523.2017.2.LZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.29.2018.2.PW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.34.2018.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi mieszkaniowej.

2018.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.363.2017.2.PP
     ∟Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe liczy się zarówno udokumentowane wydatki na budowę własnego budynku mieszkalnego, jak też wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania?

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.368.2017.1.JG
     ∟Skutki podatkowe rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej przy sprzedaży nieruchomości.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.27.2018.1.KR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na nabycie zbytego lokalu mieszkalnego.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.373.2017.2.SŻ
     ∟zwolnienie przedmiotowe

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.548.2017.2.LZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.356.2017.2.MH
     ∟1)Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.367.2017.2.AR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.393.2017.1.MKA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi mieszkaniowej.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.2.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w spadku lokalu mieszkalnego na zakup od dewelopera dwupokojowego mieszkania

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.341.2017.3.APA
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nabytego w spadku lokalu mieszkalnego na remont domu należącego do męża Wnioskodawczyni.

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.311.2017.2.JG
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w całości wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych przez Wnioskodawczynię i Jej małżonka, poczynionych z majątku wspólnego, tj. z dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości (wydatki na te cele zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawczynię i Jej zmarłego małżonka jak również tylko na małżonka)?

2018.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.321.2017.2.LS
     ∟Czy środki uzyskane ze sprzedaży domu wraz z działką Wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem sprzedaży domu wraz z działką i zakup mieszkania w którym będzie mieszkał?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.381.2017.1.BK
     ∟1. Czy przeznaczenie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu na nabycie nieruchomości spełnia definicję wydatkowania na własne cele mieszkaniowe, a w związku z tym dochód uzyskany ze sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 2. Czy ewentualny wynajem nieruchomości, w okresie przejściowym do faktycznej emerytury Wnioskodawczyni, nie będzie wykluczał możliwości skorzystania z ww. zwolnienia?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.470.2017.2.MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.316.2017.2.KW1
     ∟Bieżące spłaty rat obejmujących kapitał i odsetki od kredytu zaciągniętego w banku mającym siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w której Wnioskodawca realizuje własne potrzeby mieszkaniowe tj. spłaty rat ponoszone od chwili uzyskania dochodu ze sprzedaży mieszkania w Polsce, do upływu okresu dwóch lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tego mieszkania, w części przypadającej na Wnioskodawcę - stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.376.2017.1.TR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.66.2017.1.PS
     ∟Czy środki pieniężne - przychody ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych na sprzedane mieszkania - stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe?

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.325.2017.1.JG
     ∟Czy zostanie zastosowane całkowite zwolnienie podatkowe na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębny majątek Wnioskodawczyni będą przeznaczone na cele mieszkaniowe, tj. spłatę kredytu i wykończenie budynku mieszkalnego zakupionego przez obojga małżonków objętego wspólnotą majątkową)?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.513.2017.1.LZ
     ∟Spłata kredytu, zaciągniętego przez zmarłego ojca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, o który można obniżyć podstawę opodatkowania. Rozwiewając wątpliwości Wnioskodawczyni zawarte w opisie stanu faktycznego stwierdzić także należy, że dokonana spłata kredytu nie uprawnia również Wnioskodawczyni do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowi wartość przychodu ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym ustalona zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.365.2017.1.IL
     ∟Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy spełnieniu warunków wynikających z powyżej zacytowanych przepisów w sytuacji, gdy przychód uzyskany z planowanego odpłatnego zbycia „lokalu 1” wydatkuje w okresie począwszy od dnia tego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to zbycie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, tj. na spłatę kredytu zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia „lokalu 1” na nabycie lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Zwolnieniu podlegać będzie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.357.2017.1.AR
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego w związku z przeznaczeniem przychodu na cele mieszkaniowe, tj. na budowę domu.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.309.2017.3.ACZ
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.298.2017.2.MZ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.271.2017.3.BF
     ∟Czy w związku z tym, że przekazanie własności lokalu mieszkalnego nr 2 nastąpi po dacie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, to środki wpłacone ma rzecz dewelopera do 30 stycznia 2017 r. mogą stanowić o uldze podatkowej w związku ze sprzedażą lokalu nr 1?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.321.2017.2.APA
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-782/16/17-S/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.309.2017.2.MG
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj