Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.193.2019.2.JG
     ∟Prawo do skorzystania ze zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.227.2019.2.KK
     ∟zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości leśnej

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.168.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości - umowa deweloperska.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.139.2019.2.KK
     ∟Czy nabycie lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni posiada lokal mieszkalny, korzysta ze zwolnienia wymienionego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.205.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.242.2019.1.AW
     ∟Jeżeli darowane Wnioskodawczyni mieszkanie zostanie przez nią sprzedane, a następnie cała kwota ze sprzedaży zostanie przeznaczona na zakup nowego mieszkania we współwłasności z mężem, to czy Wnioskodawczyni będzie musiała uiścić podatek dochodowy od sprzedaży darowanego jej mieszkania? Jeżeli Wnioskodawczyni nie zdąży sprzedać darowanego jej mieszkania przed kupnem nowego mieszkania i weźmie z mężem kredyt na kupno nowego mieszkania (we współwłasności), a po sprzedaży darowanego jej mieszkania całą kwotę przeznaczy na częściowe spłacenie zaciągniętego kredytu, to czy będzie zwolniona z podatku dochodowego od sprzedaży darowanego jej mieszkania?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.152.2019.2.AK
     ∟Zbycie nieruchomości, koszty uzyskania przychodów, remont, spłata kredytu.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.150.2019.3.JG1
     ∟Dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.275.2019.1.KR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości (mieszkaniu) nabytego w spadku po zmarłej matce w przypadku przeznaczenia przychodu na nabycie od małżonka udziału w nieruchomości stanowiącej jego odrębną własność

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.191.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu i najem.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.210.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.190.2019.1.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży dokonanej już po nabyciu nowej nieruchomości mieszkalnej na zapłatę ceny zakupu tej nowej nieruchomości.

2019.05.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.180.2019.3.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.128.2019.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.164.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku po ojcu na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu na działce, którą Wnioskodawca nabył w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.154.2019.2.PS
     ∟Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – nabycie lokalu na własne cele z późniejsza darowizną na rzecz córki.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.172.2019.2.MJ
     ∟Czy nabycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, spełnia przesłanki przewidziane art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nabycie na cele mieszkaniowe, w sytuacji, gdy z nabytych lokali korzysta zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej rodzina, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych?

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.137.2019.2.PS
     ∟WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – SPŁATA KREDYTU zaciągniętego po odpłatnym zbyciu mieszkania.

2019.05.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.105.2018.JQP
     ∟Zwolnienie przedmiotowe.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.108.2019.2.JM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.199.2019.1
     ∟WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE TEŚCIÓW A MOZLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA WYNIKAJACEGO Z ART. 21 UST. 1 PKT 131

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-18/16-2/MM
     ∟Wydatkowanie do końca roku 2012 przychodu uzyskanego ze sprzedaży w dniu 8 grudnia 2010 r. lokalu mieszkalnego na nabycie na własne cele mieszkaniowe nowego lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach umowy deweloperskiej zawartej w dniu 27 maja 2011 r., w sytuacji gdy nabycie własności lokalu od dewelopera (przeniesienie własności) nastąpiło w dniu 14 czerwca 2013 r. uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.158.2019.1.MG
     ∟zbycie udziału w lokalu mieszkalnym.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.172.2019.2.LS
     ∟Reasumując, należy stwierdzić, że wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży pierwszego lokalu mieszkalnego zakupionego w 2015 r. które przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego (jednokrotnie lub wielokrotnie i rozłożone w czasie 3 lat licząc od końca roku podatkowego) oraz na wydatki dotyczące wykończenia lokalu mieszkalnego tj. wyposażenie lokalu mieszkalnego w podłogi, gładzie ścienne, armaturę, glazurę, terakotę, wannę, WC, umywalkę, zlew kuchenny, rury hydrauliczne, instalację elektryczną, podwieszany sufit, lampy oświetleniowe (wbudowane na stałe w sufit i ściany), rolety okienne (wbudowane w ramy okna wewnątrz lokalu, zintegrowane z oknem na stałe), materiały budowlane jak kleje do podług farby ścienne i sufitowe a także wydatki poniesione na opłaty notarialne, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do skorzystania ze zwolnienia nie uprawniają natomiast wydatki poniesione na zakup stałych zabudów meblowych, ponieważ nie spełniają wymogów dyspozycji zawartej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jest to wydatek na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego. Koszty notarialne poniesione na pierwszy lokal mieszkalny Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskaniu przychodu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.153.2019.2.MZ
     ∟Wydatki – na spłatę tej części kredytu, którą Wnioskodawczyni uwzględni w kosztach uzyskania przychodu w postaci sfinansowanych z tego kredytu wydatków na dokończenie budowy domu – nie mogą być jednocześnie traktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego wydatkowanie przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na spłatę kredytu udzielonego na dokończenie tego domu, nie uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia w zakresie, w jakim wydatki poniesione na te cele będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Należy podkreślić, że udokumentowane wydatki poniesione na dokończenie budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko w takiej części, w jakiej dotyczą udziału w nieruchomości, którego przychód podlega opodatkowaniu.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.61.2019.5.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nieutracenia uprawnień do ulgi mieszkaniowej w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym wybudowanym z przychodu z odpłatnego zbycia innej nieruchomości

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.169.2019.3.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.131.2019.2.JG1
     ∟zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.126.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w 2019 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. W., którego właścicielką jest od dnia 6 sierpnia 2014 r., podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 roku na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. C. stanowiącego własność Wnioskodawczyni, wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.127.2019.2.KR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomościach w związku z wydatkowaniem środków ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami zaciągniętego na budowę domu mieszkalnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj