Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1574/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.333.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.49.2018.13.AD
     ∟Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nabycie nowego lokalu miało miejsce przed zbyciem nieruchomości.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.306.2019.1.MKA
     ∟Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na remont domu będącego własnością małżonka.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.261.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.262.2019.2.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.262.2019.2.JG
     ∟Czy wydanie środków na nabycie nieruchomości spełniającej wymóg „celu mieszkalnego” pochodzących z umowy zakupu zawartej w dacie wcześniejszej, aniżeli umowa sprzedaży, z jakiej pochodziły środki uprawnia do zaliczenia tych środków jako korzystających ze zwolnienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; a zatem czy o zwolnieniu takim decyduje chronologia czasowa samych umów sprzedaży oraz umowy następnego nabycia, czy też wykazanie faktu przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na nabycie innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, choćby umowa zakupu takiej nieruchomości zawarta została w terminie wcześniejszym, aniżeli umowa sprzedaży nieruchomości?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.369.2019.2.KR
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – cele mieszkaniowe

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.374.2019.2.EC
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.250.2019.2.TR
     ∟Jeżeli uzyskany przez Wnioskodawczynię przeznaczony zostanie w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na nabycie nieruchomości na terenie Czech, w której będzie realizowała potrzebę zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”, to osiągnięty dochód korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.276.2019.2.KP
     ∟Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, tj. do spłaty kredytu wraz z odsetkami przeznaczonego na sfinansowanie zakupu nieruchomości wykorzystywanej na własne cele mieszkaniowe. Natomiast dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej przychodowi z odpłatnego zbycia ww. lokalu wydatkowanemu na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu mieszkalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.229.2019.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze zbycia udziału w nieruchomości do dnia 31 grudnia 2017 r. na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca garażowego jeżeli stanowią część składową lokalu jako pomieszczenia przynależne bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, który upłynął w dniu 31 grudnia 2017 r., nie uprawnia Wnioskodawcy do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla skorzystania z prawa do zwolnienia istotne jest bowiem nie tylko wydatkowanie środków na nabycie lokalu mieszkalnego, ale również zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

2019.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.386.2019.1.KK
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego za zakup mieszkania korzysta z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cena mieszkania została zaliczona do kosztów nabycia?

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.235.2019.2.AK
     ∟1. Czy wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej są wydatkami na budowę własnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d u.p.d.o.f.? 2. Czy warunkiem uzasadniającym zastosowanie zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.) jest definitywne nabycie własności lokalu? 3. Czy Wnioskodawczyni w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym ma prawo do zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.?

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.253.2019.2.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.268.2019.3.EC
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.278.2019.2.KK
     ∟możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego: w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na remont lokalu mieszkalnego w części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu w postaci zadatku otrzymanego z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej tego garażu, na wpłatę wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego w pozostałej części dotyczącej wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży garażu po dokonaniu wpłaty wkładu własnego związanego z umową kredytową zawartą w związku z zakupem lokalu mieszkalnego

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.173.2019.3.AK
     ∟1. Czy dokonana zamiana będzie stanowić dla Wnioskodawcy i Jego siostry przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy będzie to przychód (dochód) wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy po sprzedaży zamienionego lokalu mieszkalnego 38-metrowego i przeznaczeniu tych środków pieniężnych na spłatę kredytu mieszkaniowego Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.297.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.305.2019.2.KK
     ∟Czy zbycie nieruchomości i nabycie lokalu mieszkalnego, który będzie wynajmowany, w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada też inny lokal mieszkalny, będzie korzystało z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.252.2019.2.PS
     ∟Zbycie nieruchomości - Źródło przychodu - spadkobranie, dożywocie i darowizna WŁASNE CELE MIESZKANIOWE – spłata kredytu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.301.2019.2.AKR
     ∟możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.240.2019.1.JS
     ∟Czy w świetle opisanej sytuacji przysługuje Wnioskodawcy prawo do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodu ze sprzedaży lokalu mieszanego stanowiącego Jego majątek osobisty w związku z zamiarem nabycia nowej nieruchomości mieszkalnej do majątku wspólnego (Wnioskodawcy i Jego małżonki)?

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.248.2019.2.PS
     ∟W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości oraz zwolnienia przedmiotowego.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.280.2019.2.MG
     ∟zwolnienie przedmiotowe

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.234.2019.1.AK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy cały przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości został przeznaczony na zakup nowej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, lecz nabycie nowej nieruchomości nastąpiło 2 tygodnie wcześniej.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.269.2019.2.SŻ
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.164.2019.4.LS
     ∟Sprzedaż udziału przypadającego na Wnioskodawcę w przedmiotowych działkach stanowiła będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, w przypadku przeznaczenia przez Wnioskodawcę przychodu z tej sprzedaży na budowę budynku mieszkalnego, którego będzie współwłaścicielem, dochód korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.180.2019.3.KS1
     ∟skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.245.2019.2.JG1
     ∟Dotyczy skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.196.2019.1.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego – wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj