Interpretacje do przepisu
art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


122/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.249.2019.2.ES
     ∟Ustalenie wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.210.2019.2.RK
     ∟moment dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.134.2019.1.EC
     ∟W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przebudową sieci gazowej.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.287.2018.3.WR
     ∟Amortyzacja środków trwałych – zakupionych oraz nabytych w drodze darowizny.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.4.AP
     ∟powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu do Spółki jawnej

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.1.2018.AP
     ∟koszty uzyskania przychodów

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.183.2018.1.IM
     ∟Koszty uzyskania przychodów – wydatki poniesione na wykonanie prac fit-out.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.314.2018.1.MGR
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych i wydatków związanych z używaniem nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.152.2018.4.MGR
     ∟W zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem aportu do Spółki jawnej.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.452.2017.2.KS1
     ∟Skoro jak wykazano uprzednio Wnioskodawczyni posiada udział we współwłasności nieruchomości – budynków, to ponoszone przez nią wydatki jako współwłaściciela nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia z pozostałymi współwłaścicielami, nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym/w obcych środkach trwałych w rozumieniu art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyklucza to możliwości zakwalifikowania ponoszonych w tej części wydatków jako element wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym.

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.413.2017.1.MPŁ
     ∟Wnioskodawca jest uprawniony do amortyzowania poniesionych wydatków adaptacyjnych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacji. Przy czym, zważywszy, że jak wskazano we wniosku, część wydatków została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, to zgodnie z cyt. art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów podatkowych Wnioskodawca – proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach Spółki – może zaliczyć odpisy amortyzacyjne, dokonywane wyłącznie od tej części wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, która odpowiada wydatkom rzeczywiście poniesionym przez Spółkę (nie zwróconym w jakiejkolwiek formie).

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.154.2017.1.BS
     ∟w zakresie uznania za środki trwałe wskazanych we wniosku składników majątku oraz ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej dla ww. środków trwałych.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.395.2017.1.AN
     ∟Czy koszty eksploatacyjne i czynsz stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy będą podwyższały wartość inwestycji w obcym środku trwałym.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.15.2017.1.IF
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i wyposażeniem siłowni oraz na jej bieżące utrzymanie

2017.04.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.13.2017.1.IF
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na urządzenie i utrzymanie pokoju relaksacyjnego dla pracowników.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.89.2017.1.WS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.85.2017.1.AK
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę cywilną na przebudowę przedmiotowych budynków stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potrącalne w dacie ich poniesienia?

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-3.4511.87.2017.1.DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.993.2016.2.ISL
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatku związanego z ulepszeniem samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.908.2016.2.IK
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wybudowanie zjazdu z drogi krajowej.

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.782.2016.1.AG
     ∟Czy poniesione wydatki o charakterze inwestycyjnym w lokalu należącym do Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej (prywatnie), a użytkowanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą stanowić inwestycję w obcym środku trwałym w świetle art. 22a ust. 2 pkt 1 PDOF i mogą być amortyzowane według zasad określonych art. 22j ust. 1 pkt 4 PDOF?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4511.123.2016.1.TW
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.730.2016.1.KO
     ∟Jak prawidłowo zakwalifikować u Wnioskodawcy wydatki na dokończenie budowy oraz w jaki sposób rozliczyć te wydatki w kosztach uzyskania przychodów?

2016.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-342/16/DW
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wydatki na prace adaptacyjne ponoszone przez spółkę komandytową w związku z przystosowaniem Budynku do planowanej działalności gospodarczej należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, - czy Wnioskodawczyni będzie uprawniona do amortyzowania poniesionych wydatków adaptacyjnych - jako inwestycji w obcym środku trwałym - przy zastosowaniu stawki 10% i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku i stratach w spółce komandytowej, - momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków z tytułu czynszu najmu, kosztów eksploatacyjnych i opłat za media.

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-339/16/EN
     ∟w zakresie ustalenia: czy wydatki na prace adaptacyjne ponoszone przez spółkę komandytową w związku z przystosowaniem Budynku do planowanej działalności gospodarczej należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do amortyzowania poniesionych wydatków adaptacyjnych - jako inwestycji w obcym środku trwałym - przy zastosowaniu stawki 10% i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku i stratach w spółce komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-337/16/EN
     ∟w zakresie ustalenia: czy wydatki na prace adaptacyjne ponoszone przez spółkę komandytową w związku z przystosowaniem Budynku do planowanej działalności gospodarczej należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do amortyzowania poniesionych wydatków adaptacyjnych - jako inwestycji w obcym środku trwałym - przy zastosowaniu stawki 10% i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku i stratach w spółce komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-335/16/DW
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wydatki na prace adaptacyjne ponoszone przez spółkę komandytową w związku z przystosowaniem Budynku do planowanej działalności gospodarczej należy uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, - czy Wnioskodawca będzie uprawniony do amortyzowania poniesionych wydatków adaptacyjnych - jako inwestycji w obcym środku trwałym - przy zastosowaniu stawki 10% i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku i stratach w spółce komandytowej.

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-368/16-2/KS1
     ∟1. Czy prawidłowym będzie jeśli zaklasyfikuję koszty remontu Nieruchomości 1 jako inwestycję w obcym środku trwałym, którą będę amortyzować stosując stawkę 10%? 2. Czy roczne koszty energii zużytej do pompowania wody do zbiornika wodnego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu?

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1205/15-2/KS1
     ∟1. W jaki sposób określić wartość początkową wyżej opisywanej nieruchomości? 2. Czy cały odpis amortyzacyjny ustalony od wartości początkowej środka trwałego dokonywany zgodnie z art. 22a-22o stanowić będzie koszty uzyskania przychodów?

2015.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-715/15/PSZ
     ∟Czy dla Wnioskodawcy koszty inwestycji poniesione ze środków spółki na rozbudowę z nadbudową i przebudową budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny z usługą wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym na podstawie art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj