Interpretacje do przepisu
art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.398.2019.1.BKD
     ∟Czy zapłata wynagrodzenia na rzecz spółki-matki za wynajem maszyn, urządzeń budowlanych i elementów osprzętowych stanowi zapłatę należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, opodatkowanego stawką ryczałtową (tzw. podatkiem u źródła), Czy w związku z zapłatą wynagrodzenia na rzecz spółki-matki za wynajem maszyn, urządzeń budowlanych i elementów osprzętowych Spółka jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła)

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.297.2019.2.AP
     ∟w zakresie ustalenia, czy pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę XY

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki niemieckiej stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez Spółkę niemiecką

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.268.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Wnioskodawcę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.138.2019.3.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła w związku z wypłacanymi należnościami za usługi cloud computing

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.129.2019.1.BKD
     ∟Czy opłaty na rzecz Kontrahenta z tyt. korzystania z pojemników transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat przedmiotowych opłat, czy jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1 jest nieprawidłowe, to czy w odniesieniu do opłat z tyt. korzystania z pojemników transportowych znajduje zastosowanie przepis art. 26 ust. 2e ustawy o CIT

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.133.2019.1.BM
     ∟czy opłaty na rzecz Kontrahenta z tyt. korzystania z pojemników transportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w Polsce na podstawie przepisów art. 3 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z czym stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Wnioskodawca jako płatnik jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat przedmiotowych opłat

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.13.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Spółkę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2018.4.MK
     ∟Dot. obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2018.4.AJ
     ∟Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.161.2017.1.JF
     ∟W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.38.2017.1.PW
     ∟W zakresie poboru podatku u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów na rzecz innych podmiotów oraz poboru podatku u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu w sytuacji braku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej firmy wynajmującej samochód

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.39.2017.1.PW
     ∟w zakresie: - obowiązku poboru podatku u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów w stanie prawnym obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; - obowiązku poboru podatku u źródła od wypłacanych należności z tytułu najmu samochodów w sytuacji braku posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej firmy wynajmującej samochód

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.956.2016.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z wypłatą czeskiemu Kontrahentowi wynagrodzenia: -za koszt używania taboru kolejowego, -za koszty personelu

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-417/16/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych podmiotowi czeskiemu należności z tytułu wynajmu samochodów

2016.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-531/16/BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłacanych podmiotowi szwedzkiemu należności z tytułu wynajmu samochodów

2016.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-192/16-2/MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych najmu grodzic (urządzeń/elementów budowlanych) na rzecz polskich kontrahentów.

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-113/16-2/MG
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-99/16-2/DP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wykonywanie funkcji Agenta Emisji przez Bank (czynności opisane we wniosku) na zlecenie Emitenta, w sytuacji, w której Bank nie prowadzi rachunku papierów wartościowych ani rachunku zbiorczego a jednie wykonuje czynności zlecone spoczywające na Emitencie, nie rodzi po stronie Banku konieczności rozpoznania obowiązków płatnika podatku dochodowego, w tym zwłaszcza Bank nie jest zobowiązany do rozpoznania obowiązku płatnika na podstawie art. 26 ust. 1 i 2c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-38/16/SK
     ∟w zakresie obowiązku poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia za leasing urządzeń biurowych.

2015.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-504/15/KP
     ∟pobór tzw. „podatku u źródła” z tytułu najmu środków transportu

2015.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1043/14-4/PS
     ∟Wnioskodawca jako płatnik w celu prawidłowego wypełnienia spoczywającego na nim obowiązku poboru podatku, winien "ubruttowić" należność wypłaconą nierezydentowi o kwotę należnego podatku w taki sposób, aby odprowadzona do urzędu skarbowego kwota odpowiadała 20% ubruttowionej należności, a kwota zapłacona kontrahentowi zagranicznemu - 80% wysokości tak określonej należności.

2011.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-499/11-2/TO
     ∟Spełnienie warunku określonego w art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku polskiego akcjonariusza otrzymującego dywidendę.

2009.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-634/09-2/PD
     ∟Czy odsetki wypłacane Agentowi na podstawie Umowy podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 5%, zgodnie z postanowieniami umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r., nr 12, poz. 90, dalej jako „UUPO”)?Czy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku odsetek wypłacanych Agentowi z tytułu Umowy, będzie stanowiła kwota skapitalizowanych odsetek, które pomniejszają wartość należności Spółki od Agenta albo powiększają wartość zobowiązania Spółki wobec Agenta z tytułu Umowy?

2009.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-635/09-2/PD
     ∟3) Czy odsetki wypłacane Agentowi na podstawie Umowy podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 5%, zgodnie z postanowieniami umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2005 r., nr 12, poz. 90, dalej jako „UUPO”)?4) Czy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku odsetek wypłacanych Agentowi z tytułu Umowy, będzie stanowiła kwota skapitalizowanych odsetek, które pomniejszają wartość należności Spółki od Agenta albo powiększają wartość zobowiązania Spółki wobec Agenta z tytułu Umowy?

2005.07.13 - Lubuski Urząd Skarbowy - I-3/423/3/32/JW/2005
     ∟Czy Spółka jako płatnik jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca niemieckiego na spłatę zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów handlowych dokonanych przez tego udziałowca?

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj