Interpretacje do przepisu
art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2742/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.347.2019.2.MD
     ∟Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro jednym z wymogów warunkujących dokonywanie odliczeń wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach omawianej ulgi jest utrzymywanie pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem, nawet przymusowo obowiązku alimentacyjnego to w sytuacji gdy były mąż uiszczał alimenty na pełnoletnie, studiujące, niepracujące dzieci wykonując wobec nich obowiązek alimentacyjny, Wnioskodawczyni nie przysługuje wyłączne prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dzieci. W przypadku braku porozumienia rodziców co do wysokości dokonywanego odliczenia, każdy z rodziców ma możliwość odliczenia połowy przysługującej kwoty ulgi. Jednocześnie wskazać przy tym należy, że rozstrzyganie ewentualnych sporów między byłymi małżonkami odnoszących się do kwestii wykorzystania ulgi nie należy do kompetencji organu wydającego interpretacje.

2019.10.31 - Minister Finansów - DD4.8201.1.2019
     ∟Podatnik, który osiągnął dochód w państwie, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, i od tego dochodu nie został zapłacony podatek dochodowy za granicą, nie jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.402.2019.2.EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółki z siedzibą we Francji oraz skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach programu motywacyjnego.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.257.2019.4.TR
     ∟Skoro na gruncie stanu faktycznego opisanego we wniosku i jego uzupełnieniach otrzymane przez Wnioskodawczynię przedmiotowe środki pieniężne stanowią kwotę wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego – a więc są środkami, o których traktuje art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Zainteresowanej przysługuje prawo zastosowania sposobu opodatkowania przedmiotowych świadczeń z IRA w sposób wynikający z art. 30 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy podatkowej, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% przychodu.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.349.2019.1.IM
     ∟Opodatkowanie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.347.2019.1.MM
     ∟Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX).

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.322.2019.2.MK
     ∟Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

-563944-i-typ-dokumentu:interpretacja-indywidualna$(function(){primefaces-cw("datalist"-"widget-metrykaaccordionpnl-j-idt49-komentarzbiplist"-{id:"metrykaaccordionpnl:j-idt49:komentarzbiplist"});});$(function(){primefaces-cw("datali">2019.10.18 - e="metryka"> 563944/I Typ dokumentu:Interpretacja Indywidualna$(function(){PrimeFaces.cw("DataList","widget_metrykaAccordionPnl_j_idt49_komentarzBipList",{id:"metrykaAccordionPnl:j_idt49:komentarzBipList"});});$(function(){PrimeFace
     ∟Opodatkowanie przychodów pracowników oddelegowanych do pracy w Belgii.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-201/16-2/19-S/ENB
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania.

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.358.2019.3.MT
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.399.2018.9.19-S.IS
     ∟Obowiązki płatnika

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.278.2019.2.JK2
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą byłemu pracownikowi sumy pieniężnej przyznanej na podstawie art. 10501 Kodeksu postępowania cywilnego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.294.2019.1.MD
     ∟Ustalając za rok 2018 dochód córki (…) Wnioskodawczyni zobowiązana była od kwoty osiągniętego przez córkę przychodu z działalności wykonywanej osobiście (umowy-zlecenia) odjąć wyłącznie koszty jego uzyskania. Ponieważ dochód ten, w przypadku tej pełnoletniej, uczącej się córki w 2018 r. przekroczył kwotę 3.089 zł, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie mogła, w rozliczeniu za rok 2018, zastosować ulgi prorodzinnej na tę córkę.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.391.2019.3.MG
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.312.2019.2.TR
     ∟Z uwagi na brak porozumienia w tym zakresie z matką synów – jak to wynika z rozpatrywanego stanu faktycznego – Wnioskodawcy przysługuje odliczenie w wysokości po 50% kwoty ulgi na każdego z synów, zarówno za rok 2017, jak i za rok 2018.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.402.2019.2.IR
     ∟Uznanie działalności polegającej na tworzeniu oprogramowania komputerowego lub jego części za działalność badawczo-rozwojową oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.330.2019.1.TR
     ∟Zainteresowany będzie miał prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zgodnie z przywołaną wyżej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, będzie miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.337.2019.1.RK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.382.2019.3.AKR
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.405.2019.1.DJD
     ∟Wspólne rozliczenie małżonków i możliwość stosowania ulgi prorodzinnej w sytuacji wyboru opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.336.2019.2.MZ
     ∟Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy uznać, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Zainteresowanych jako uczestników programu motywacyjnego prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której współpracują ze Spółką tworzącą program motywacyjny na zasadach, są dla nich czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. W konsekwencji powyższego w momencie objęcia akcji nabytych częściowo odpłatnie, niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Nabycie akcji po cenie niższej niż wartość rynkowa stanowi niewątpliwie przysporzenie majątkowe, a tym samym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy. Zatem, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Stwierdzić należy, że sprzedaż przez Zainteresowanych akcji spółki dominującej, nabytych częściowo odpłatnie w ramach programu motywacyjnego, spowoduje po ich stronie powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy ustalić w wysokości ceny sprzedaży akcji. Natomiast koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony na podstawie art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.343.2019.1.GG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-711/15-12/19-S/AKU
     ∟opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem odpowiednio w Malezji i Brazylii

2019.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.330.2019.2.MG
     ∟opodatkowania wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania przychodu

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.247.2019.1.AK
     ∟Możliwość preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.322.2019.1.IR
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego oraz prawa zastosowania ulgi abolicyjnej.

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2019.3.ID
     ∟obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.269.2019.1.AW
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie mógł obniżać podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę ze spółki jawnej o kwotę ulgi uczniowskiej, do której Wnioskodawca nabył prawo przed dniem 1 stycznia 2004 r.?

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.281.2019.1.SJ
     ∟określenie obowiązku podatkowego oraz opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski i Rosji

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.215.2019.2.MKA
     ∟Odliczenie ulgi prorodzinnej na małoletnie i pełnoletnie dziecko.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj