Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


13/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1

2016.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-501/13/16-S/MM
     ∟Świadczenia dokonywane na rzecz klientów w ramach akcji promocyjnych.

2008.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-390/08-5/MK
     ∟Czy pomimo straty na inwestycji kapitałowej w roku 2003 Urząd Skarbowy W… może w 2008 roku żądać podatku od zysków kapitałowych z 2003 roku (owych 5.000 USD dywidendy) wraz z odsetkami za 5 lat?

2007.03.14 - Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim - 1406/DDZ/415-1/SZE/07
     ∟Zdaniem wnioskodawcy:- w pierwszym przypadku podatek dochodowy u akcjonariuszy nie wystąpi, ponieważ przychodem jest nominalna wartość akcji objętych w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof), ale jednocześnie wartość tych akcji będzie kosztem uzyskania przychodów, gdyż zostały one pozyskane w zamian za wkład niepieniężny, jakim są udziały w spółce (art. 22 ust. 1e ww. ustawy),- w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału zapasowego spółka jako płatnik pobiera od akcjonariuszy zryczałtowany 19% podatek dochodowy i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wraz z deklaracją PIT-8A przekazuje do urzędu skarbowego - po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o dokonaniu wpisu o pod...

2007.01.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/415-62/06
     ∟Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką podatkową 19% dopłat do kosztów leczenia emerytów i rencistów wojskowych? W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego, z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) w Wojskowy Biurze Emerytalnym w Poznaniu funkcjonuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów wojskowych. Zasady fun...

2007.01.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/415-65/06
     ∟Czy dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku krajowego członków rodziny emerytów i rencistów wojskowych (kolonie, obozy) opdatkowane są stawką podatkową 19% powyżej kwoty 760zł? W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego, z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) w Wojskowy Biurze Emerytalnym funkcjonuje fun...

2007.01.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - Zd/415-64/06
     ∟Czy dopłaty do kosztów wypoczynku w wojskowych domach wypoczynkowych – zakładach budżetowych dla emerytów i rencistów wojskowych są opodatkowane stawką 19%? W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego, z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) w Wojskowy Biurze Emerytalnym funkcjonuje fundusz socjalny dla emerytów ...

2007.01.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/415-63/06
     ∟Czy zwolnione z podatku dochodowego są kwoty wypłacane emerytom i rencistom tytułem zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej sprawowanej w domu chorego? W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) w Wojskowy Biurze Emerytalnym w Poznaniu funkcjonuje fundusz socjalny dla emery...

2007.01.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/415-61/06
     ∟Czy zapomogi pieniężne wypłacane emerytom i rencistom wojskowym w przypadku pogorszenia się warunków materialnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wys. 19%? W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) w Wojskowy Biurze Emerytalnym w Poznaniu funkcjonuje fundusz so...

2005.03.04 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 1421/BF/410/4P/2005/ZG
     ∟Czy dochód uzyskany w 2004 roku z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych nabytych w 1998 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2005.02.25 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/423-296/04
     ∟Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez obywateli holenderskich Spółce z o.o.? W dniu 30 listopada 2004r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że dwaj obywatele holenderscy, będący osobami fizycznymi, udzielili Spółce w 2004r. długoterminowej pożyczki po 300.000,00 Euro. Z tytułu udzielenia tej pożyczki otrzymują odsetki w wysokości 7%, które są wypłacane na rachunek bankowy w polskim banku, w walucie Euro. Obywatele holenderscy posiadaj

2005.02.07 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/415-1/05
     ∟W jakiej wysokości Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Niemczech, a będące udziałowcami Spółki? W dniu 4 stycznia 2005r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego, w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a będące udziałowcami Spółki, udzieliły Jej pożyczki na działalność gospodarczą.

2004.04.13 - Urząd Skarbowy Łódź-Widzew - I-A-1/415-34/M.F./04
     ∟ Jako współwłaściciel spółki jawnej zamierzam pożyczyć tej spółce prywatne pieniądze. Z informacji uzyskanych wynika, że stosowną umowę powinienem zarejestrować przy deklaracji PCC-1, płacąc podatek- czy podatek ten stanowić będzie dla spółki koszt uzyskania przychodu.Czy ewentualne odsetki naliczone przy powyższej umowie pożyczkowej stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla spółki jawnej, oraz jak rozliczać należny podatek od osobistych przychodów z tytułu tych odsetek.Otrzymałem z banku deklarację PIT-8B w której zawarto informację o przychodach, kosztach, stracie wynikowej i zaliczce na poziomie 20% uzyskanych przychodów z tytułu obrotu instrumenta...

2004.01.21 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - US21/BF/415/30/2004
     ∟Jesteśmy Spółką Akcyjną. Z uwagi na trudności związane z zewnętrzym pozyskaniem kapitału podjęliśmy uchwałę o przesunięciu na kapitał akcyjny środków nagromadzonych na kapitale zapasowym. Wątpliwości nasze budzi kwestia uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych od podniesionego kapitału akcyjnego. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego or...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj