Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.51.2019.1.MO
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.14.2019.1.JKT
     ∟1. Czy Projekty realizowane przez Wnioskodawcę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy? 2. Czy do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca może zaliczyć odpowiednią część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektów, w proporcji odpowiadającej ich czasowemu zaangażowaniu w wykonanie Projektów, z zastrzeżeniem limitów określonych w art. 18d ust. 7? 3. Czy do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku projektu dla spółki T. (100154) Wnioskodawca może zaliczyć wartość nabytych tabletów, które po specjalnym skonfigurowaniu zostały przekazane klientowi?

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.16.2019.2.BM
     ∟czy opisana we wniosku działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.552.2018.2.JS
     ∟Czy prace realizowane przez Spółkę w ramach Projektów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ust. 1 updop

2019.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.650.2018.2.MO
     ∟1. Czy w zakresie wydatków związanych z wytworzeniem laminatora w ramach projektu laminator Spółka może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej poprzez korektę deklaracji za rok podatkowy trwający od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.? 2. Które wydatki i do jakiej wysokości stanowią dla Spółki tzw. „wydatki kwalifikowane”?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.517.2018.2.JS
     ∟Czy koszty delegacji pracowników związane z podróżami służbowymi w celu udziału w konferencjach, sympozjach, spotkaniach naukowych, targach wystawowych mających bezpośredni związek z realizowanymi projektami badawczymi lub rozwojowymi stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d updop.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.546.2018.3.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, która uprawnia Wnioskodawcę w roku 2018 r. do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 1 tej ustawy stanowią prace realizowane przez Wnioskodawcę.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.643.2018.2.AS
     ∟Ustalenie, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.282.2018.2.MS
     ∟Zasady i sposobu amortyzacji ujawnionego używanego środka trwałego.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.486.2018.2.JS
     ∟• czy opisana w stanie faktycznym w pkt II działalność Wnioskodawcy prowadzona w ramach działu konstrukcyjno-projektowego w zakresie badań i rozwoju w 2017 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt. 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop (pytanie Nr 1), • czy opisana w stanie faktycznym w pkt III działalność Wnioskodawcy prowadzona w ramach działu B w zakresie badań i rozwoju w 2017 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d (pytanie Nr 2), • czy opisana w stanie faktycznym w pkt IV działalność Wnioskodawcy prowadzona w ramach działu IT w zakresie badań i rozwoju w 2017 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt. 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop (pytanie Nr 3), • czy opisana w pkt V działalność Wnioskodawcy polegająca na wdrożeniu nowej platformy I... spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop (pytanie Nr 4), • czy opisana w pkt VI działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt. 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop (pytanie nr 5).

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.671.2018.1.BM
     ∟czy opisana działalność Spółki w zakresie badań i rozwoju (prowadzona zarówno na zlecenie klientów jak i na potrzeby Spółki) dotycząca tworzenia nowych produktów oraz udoskonalenia rozwiązań już istniejących spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.617.2018.2.MO
     ∟Czy Spółka może skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy o CIT, w zakresie wskazanych we wniosku kosztów prac rozwojowych, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych w tym samym roku, wydatków kwalifikowanych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wedle opisanego schematu jako rozliczenia międzyokresowego?

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną w art. 18d w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do Kupującego, będącego przedmiotem powiązanym wobec Spółki – jest prawidłowe.

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.536.2018.1.AJ
     ∟Obowiązek rozpoznania przychodu w związku z przeniesieniem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością Wnioskodawcy w Polsce za pośrednictwem polskiego oddziału w zamian za akcje spółki irlandzkiej oraz obowiązku opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 24f ust. 1 updop w związku z tą transakcją.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.608.2018.2.BM
     ∟czy Projekty realizowane przez Spółkę, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 Ustawy CIT, w związku z czym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy CIT

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.560.2018.1.MS
     ∟Czy opisane powyżej prace prowadzone przez Spółkę, której komplementariuszem jest Wnioskodawca, w ramach projektów Grupy 1 spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d Ustawy o CIT?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.590.2018.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy działalność badawczo-rozwojowa prowadzona przez Spółkę może zostać objęta ulgą podatkową B+R oraz czy pozostała część kosztów kwalifikowanych, która nie jest zwracana w postaci refundacji może zostać odliczona w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.606.2018.1.APO
     ∟W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do kosztów działalności badawczo-rozwojowej określonej w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zgodnie z art. 18d ust. 1-3 tejże ustawy, mieszczą się w zamkniętym katalogu „kosztów kwalifikowanych”, będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 18d ust. 5, który mówi, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.540.2018.3.MBD
     ∟W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.589.2018.1.MO
     ∟Czy, jeśli łączna wartość rynkowa Nowych Akcji Wnioskodawcy przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2 będzie wyższa od łącznej wartości nominalnej tychże akcji, to na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3e w związku z art. 4a pkt 16a ustawy o PDOP, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się wartości majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę odpowiadającą wartości nie niższej niż łączna wartość rynkowa Nowych Akcji przydzielonych Wspólnikom Spółki Przejmowanej_2? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.610.2018.1.MO
     ∟Czy, przez wartość majątku Spółki Przejmowanej_2 otrzymanego przez Wnioskodawcę, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP, należy rozumieć wartość tego majątku wynikającą z łącznej wartości rynkowej aktywów wchodzących w skład tego majątku pomniejszonej o łączną wartość zobowiązań i innych obciążeń związanych z tym majątkiem?

2019.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.539.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - opisana działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r., i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na nabycie Materiałów i Wyposażenia bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Wydatki na Usługi Specjalistyczne świadczone na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) - jest prawidłowe, - opisane we wniosku Koszty wynikające z Umów Leasingu opisanej powyżej aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) - jest prawidłowe, - odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w opisanej powyżej działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) - jest nieprawidłowe.

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.538.2018.2.APO
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę prace w ramach projektu X obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów tj. aplikacji głównej X oraz oprogramowania dodatkowego do systemu Y, oraz przyszły rozwój zaimplementowanych produktów, zgodnie z przedstawionym opisem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.519.2018.2.AN
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Spółkę czynności opisane we wniosku stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); - realizowane przez Spółkę czynności opisane w punktach 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 oraz 3.4.2 nie stanowią działalności badawczo - rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-22/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.247.2018.1.KB
     ∟Jakie są skutki podatkowe, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej pomiędzy Y i X zamiany akcji, w szczególności czy ta planowana transakcja spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania po stronie X?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj