Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.274.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty surowców i materiałów wykorzystywanych przez Spółkę w działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszt kwalifikowany o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 updop.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.275.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione na zakup sprzętu specjalistycznego niebędącego środkiem trwałym, wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo- rozwojowej stanowią koszt kwalifikowany o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2a ustawy o CIT.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.259.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy: 1) działalność Spółki w ramach realizacji projektów w przedstawionym stanie faktycznym stanowi działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT – jest prawidłowe, 2) Spółka - do kosztów kwalifikowanych w rodzaju wskazanym w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT - może zaliczyć, a następnie rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, koszty nabycia i wytworzenia materiałów i surowców zużytych na wytworzenie sprzedawanej klientowi linii produkcyjnej, która jest wytwarzana w ramach działalności badawczo - rozwojowej opisanej w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2019.1.MO
     ∟Czy w świetle art. 18d Updop w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wnioskodawca miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach tzw. „ulgi na działalność badawczo rozwojową”, zgodnie z wynikającymi z przepisów tytułami i limitami, poniesione przez siebie wydatki na prace rozwojowe, które były przez Wnioskodawcę uznawane za wartości niematerialne i prawne na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 3 Updop w związku z art. 15 ust. 4a pkt 3 Updop?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.185.2019.2.BM
     ∟zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.184.2019.2.JS
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa, koszty kwalifikowane

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.169.2019.2.MO
     ∟W zakresie ustalenia, czy: - „badania produktów/prototypów klienta”, „badania i prace rozwojowe na potrzeby własne”, „badania i prace rozwojowe w środowisku klienta” wykonywane przez pracowników Spółki stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, - Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki, ma co do zasady prawo, na podstawie art. 5 w zw. z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odliczyć od podstawy opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i w ramach przewidzianych w ustawy o CIT limitów.

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.180.2019.2.JKT
     ∟w zakresie ustalenia, czy prowadzona przez Spółkę Działalność B+R, obejmująca fazy 1-4 standardowego cyklu projektowego w ramach Projektów, wraz z działalnością wspierającą, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia Spółkę do dokonania odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.159.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy projekty realizowane przez Wnioskodawcę w ramach Zespołu 1, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT (Pytanie 1) – jest prawidłowe.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.158.2019.2.MR
     ∟W zakresie wprowadzania usprawnień i optymalizacji do rozwijanego na przestrzeni lat sterownika kart graficznych oraz narzędzi wspomagających ten proces, wraz z opracowywaniem rozwiązań umożliwiających usunięcie problemu wynikającego ze złej implementacji danego rozwiązania po stronie klienta zlecającego zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT (Pytanie 1) – jest prawidłowe.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.181.2019.1.BM
     ∟czy: - Wnioskodawca jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a UPDOP, kosztów prac rozwojowych ustalonych jako wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 UPDOP, od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 UPDOP, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, - koszty prac B+R przedstawionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, zaliczone zgodnie z UPDOP, do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym, w szczególności koszty prac zakończonych niepowodzeniem i koszty składników majątku nieprzekraczające progu ustawowego wynikającego z art. 16d UPDOP, na podstawie art. 18d ust. 1 mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku podatkowym, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. prawidłowe jest postępowanie Spółki polegające na wyłączaniu Należności niezwiązanych z B+R z Kosztów pracy B+R dla celów ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych na potrzeby Ulgi B+R.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.152.2019.2.JC
     ∟Czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania tzw. ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy o CIT?

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.197.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy prace prowadzone przez Spółkę, której komandytariuszem jest Wnioskodawca, w ramach projektów Grupy 1 spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d Ustawy o CIT.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.127.2019.2.JS
     ∟Prace B+R, koszt kwalifikowany, pracownik, współpracownik.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.129.2019.2.BM
     ∟czy: -prace prowadzone przez Wnioskodawcę przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów ustawy CIT, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 26 ustawy CIT, -w kosztach kwalifikowanych określanych dla potrzeb art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może ująć w ramach przewidzianych w ustawie CIT limitów: - wynagrodzenia wypłacane przez Spółkę Pracownikom oraz Zleceniobiorcom, w zakresie w jakim wykonują oni prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, zgodnie z prowadzoną przez Spółkę ewidencją czasu pracy oraz szczegółową ewidencją księgową; - składki od tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowane przez płatnika

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.128.2019.3.JKT
     ∟1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prace związane z Produktami, wskazane w opisie stanu faktycznego można uznać za działalność badawczo-rozwojową o której mowa w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.? 2. Czy (w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1), ponoszone przez Spółkę koszty wskazane w pkt 1-7 w opisie stanu faktycznego, ponoszone w związku z pracą nad Produktami, stanowią i będą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d u.p.d.o.p., podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania?

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.213.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop, -Spółka do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 updop, może zaliczyć koszty materiałów takich jak literatura fachowa.

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.167.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - w przypadku pracowników zatrudnionych głównie w innym celu niż prace badawczo-rozwojowe, ale częściowo wykonujących te czynności na podstawie polecenia przełożonego, koszty ich zatrudnienia wskazane w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28, - w przypadku pracowników, o których mowa w pytaniu nr 2, ewidencja czasu poświęconego na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych określająca ilość godzin i wskazująca procentowo ile w danym miesiącu pracownik poświęcił czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 updop, w stosunku do całej świadczonej przez niego pracy będzie wystarczającą podstawą do zaliczenia tych kosztów do kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 18d ust. 2 pkt 1 updop

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.221.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.220.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.219.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.218.2019.1.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.130.2019.2.APO
     ∟ulga badawczo-rozwojowa

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.155.2019.1.JS
     ∟Czy opisana powyżej działalność badawczo-rozwojowa Spółki spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy CIT i tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.118.2019.2.JS
     ∟Prace badawczo-rozwojowe, ulga

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.121.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy w przypadku świadczenia usług badawczo-rozwojowych na zlecenie podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. b updop, za wynagrodzeniem kalkulowanym jako wartość ponoszonych przez Spółkę kosztów powiększoną o narzut zysku Spółka jest uprawniona do stosowania ulgi podatkowej, o której mowa w art. 18d updop, w brzmieniu obowiązującym przed jak i po 1 stycznia 2018 r.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.117.2019.2.JS
     ∟- czy działalność Spółki stanowi działalność badawczo-rozwojową: - koszty kwalifikowane w art. 18d ust. 2 updop pracownicy/współpracownicy/materiały/surowce/śr. trwałe, WNiP - ekspertyzy, opinie, usługi doradcze: czy Spółka jest uprawniona do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 Ustawy CIT w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty na wytworzenie maszyn zostaną ujęte w kosztach uzyskania przychodów.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.74.2019.1.BM
     ∟czy prace prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach projektów zewnętrznych w opisanych powyżej Modelach współpracy z kontrahentem 1 i 2, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, w związku z czym jest on uprawniony do korzystania z ulgi B+R określonej w art. 18d ustawy o CIT.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.105.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: 1. zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój – jest prawidłowe, 2. zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, kosztami kwalifikowanymi są, ponoszone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.123.2019.1.BM
     ∟czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Bank jest i będzie uprawniony do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 1 w związku z art. 18d ust. 2a uCIT, odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2018 r. od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj