Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.50.2018.1.MS
     ∟Skoro Spółka spełnia definicję małego podatnika, (co wynika z przedstawionego stanu faktycznego), ma prawo do skorzystania z obniżonej 15% stawki podatku CIT w 2018 r.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.99.2018.2.IZ
     ∟- ustalenie, czy prace opisane i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (pytania nr 1) - uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP: a) kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia twórcy za przeniesienie praw autorskich wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od zryczałtowanej części wynagrodzenia, b) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, c) kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych (pytanie nr 2)

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.98.2018.1.APO
     ∟Czy opisane w niniejszym wniosku prace, wykonywane przez pracowników Spółki, a kwalifikowane przez Spółkę do prac badawczo-rozwojowych, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 1. Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP, umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP, oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 2. Czy sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie koszt plus marża będzie uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 18d ustawy o PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.48.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.49.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.46.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.141.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom opisanym w pkt II.1. stanu faktycznego, zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej u Wnioskodawcy, w całości stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.38.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy oraz możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, pełnych odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy dokonane po 1 stycznia 2016 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych opisanych w pkt IV.1. stanu faktycznego, w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.6.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ulgi badawczo- rozwojowej.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.168.2018.1.APO
     ∟ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT oraz czy do podstawy kalkulacji kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ustawy CIT, można włączyć wydatki na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.106.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.44.2018.3.PC
     ∟Czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.1.2018.2.MST
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.27.2018.2
     ∟w zakresie ustalenia, czy od podstawy opodatkowania za rok podatkowy trwający od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka może odliczyć wartość kosztów kwalifikowanych w postaci kosztów wynagrodzeń Pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w części pokrytej przez Spółkę jako płatnika składek i odnoszącej się proporcjonalnie do realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.91.2018.1.AW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d updop wartości wynagrodzeń pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe z zastrzeżeniem limitów wynikających z art. 18d ust. 7 updop

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.36.2018.1.JF
     ∟Czy transakcja zbycia Aktywów nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP?

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.41.2018.1.AJ
     ∟Z uwagi na istotne różnice co do istoty i funkcji umów pożyczek, kredytów i innych obejmujących udostępnienie kapitału w zamian za wynagrodzenie o charakterze odsetkowym od opisanych przez Wnioskodawcę umów sprzedaży i przeniesienia praw (wraz z przejęciem ryzyka) – wypłaty przekazywane w związku z tymi umowami na rzecz S. nie będą mieściły się w zakresie przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (w szczególności nie będą stanowiły odsetek w rozumieniu tego przepisu). W konsekwencji spółka V. (ani klienci) nie będzie objęta obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 1 updop.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.6.2018.4.IR
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia pracownika związanego z działalnością badawczo-rozwojową.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.472.2017.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty Kosztów Kwalifikowanych, w zakresie w jakim nie są jej zwrócone w jakiejkolwiek formie (w tym nie zostały objęte dofinansowaniem z NCBIR), w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.443.2017.2.MBD
     ∟W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.69.2018.1.JS
     ∟W zakresie stworzenia Nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d cyt. ustawy.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.23.2018.1.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy prowadzone prace w zakresie Zmian Funkcjonalnych spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d cyt. ustawy.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.35.2018.1.BM
     ∟Czy należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, przysługujące pracownikom opisanym w pkt II.1. stanu faktycznego zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojową u Wnioskodawcy, w całości stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm. - dalej „uCIT”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.18.2018.1.BM
     ∟1. Czy opisana w pkt I działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „uCIT”), która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT? 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 3 uCIT, może zaliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane w 2017 r. w związku z wykorzystywaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych opisanych w pkt IV.1. stanu faktycznego, w przypadku, gdy wdrożenie miało miejsce przed 1 stycznia 2016 r., natomiast odpisy amortyzacyjne są nadal dokonywane?

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.387.2017.2.JS
     ∟W zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ww. ustawy, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.376.2017.2.JS
     ∟w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.476.2017.1.APO
     ∟- czy prace wykonywane przez Dział RiW zmierzające do opracowywania i wdrażania nowych projektów logistycznych dla Spółki jak również dla klientów Spółki oraz prace nad rozwojem oprogramowania wykorzystywanego w Spółce stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), - czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi badawczo- rozwojowej opisanych Wydatków Pracowniczych, w zakresie w jakim Pracownicy Działu RiW wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania ulgi badawczo-rozwojowej opisanych Wydatków Pracowniczych, w zakresie w jakim pracownicy Działu Technicznego wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową Spółki, przy czym zakres wykonanych prac badawczo-rozwojowych znajduje potwierdzenie w prowadzonej przez Spółkę ewidencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.519.2017.1.APO
     ∟Ustalenie, czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może ująć odpisy amortyzacyjne dokonywane od linii sortowniczej nabytej przez Spółkę, która jest elementem jednego z programów badawczo-rozwojowych wdrażanych przez Dział RiW, polegającego na opracowaniu linii sortowniczej pozwalającej na przyśpieszenie i zautomatyzowanie usług wykonywanych przez Spółkę

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.475.2017.2.IZ
     ∟Czy całość procesu opracowania danego wyrobu przez Wnioskodawcę - począwszy od przygotowania receptury aż do uzyskania certyfikatu, atestu, świadectwa (niezbędnych do sprzedaży na danym rynku) należy zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową? Czy za koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej można uznać wszelkie wydatki, związane z uzyskaniem, odnowieniem czy przedłużeniem ważności certyfikatu/świadectwa lub otrzymania aneksu do atestu/aprobaty w przypadku, gdy są one niezbędne do dalszego oferowania produktu na danym rynku? Czy w przypadku potwierdzenia, że wszelkie działania, związane z opracowaniem i wprowadzeniem produktu do sprzedaży na danym rynku (w tym koszty certyfikacji) to działalność badawczo-rozwojowa, wydatki z tego tytułu należy traktować jako koszty kwalifikowane w momencie ich poniesienia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj