Interpretacje do przepisu
art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


742/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.324.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2017.1.APO
     ∟Ustalenie, czy: - prace prowadzone przez Spółkę w ramach Projektów I i Projektów II stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - sposób prowadzenia ewidencji ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie Kosztów Projektów do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.364.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Projekty realizowane przez Wnioskodawcę, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 i 28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ww. ustawy

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2017.1.APO
     ∟Czy wszystkie przedstawione w stanie faktycznym koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracodawcę, związane z pracownikami zatrudnionymi w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 UPDOP?

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.352.2017.2.MST
     ∟Ustalenie, czy opisana działalność Wnioskodawcy spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o CIT

2017.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.232.2017.1.BKD
     ∟Czy czynność wniesienia aportu w opisanej w stanie faktycznym postaci, na poczet kapitału podstawowego i objęcie w zmian udziałów w nowej spółce kapitałowej będzie generować u wnoszącego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Czy czynność wniesienia aportu w opisanej w stanie faktycznym postaci, w części na kapitał podstawowy i w pozostałej części (agio) na kapitał zapasowy i objęcie w zmian udziałów w nowej spółce kapitałowej będzie generować u wnoszącego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.247.2017.1.PS
     ∟Ulga badawczo – rozwojowa, definicja, koszty pracownicze, amortyzacja warunki odliczenia.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.162.2017.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w SCSp jest uprawniony do odliczenia straty podatkowej powstałej w latach podatkowych 2014, 2015 w Spółce Komandytowej? W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadającą na niego stratę z tytułu udziału w SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej generującej stratę?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.161.2017.2.AW
     ∟W jakim momencie Fundusz osiąga dochód z tytułu udziału w SCSp? Kiedy Fundusz, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu udziału w zysku SCSp?

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.241.2017.2.JS
     ∟W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, co uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/17-S/PS
     ∟Czy: - koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 1 do 9 stanowią koszty bezpośrednio związane z procesem emisji akcji i jako takie nie mogą stanowić dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów? - koszty wskazane w stanie faktycznym w punkcie V podpunkt od 10 do 18 jako koszty, które nie są bezpośrednio związane publiczną emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego, stanowią dla Wnioskodawcy tzw. koszty pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust 4d ustawy o CIT? - w odniesieniu do kosztów, o których mowa w punkcie V podpunkt od 10 do 18 stanu faktycznego - zarówno w części aktywowanej jak i nieaktywowanej na wartość udziału w XXX GmbH, jest on zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o CIT uprawniony do rozpoznania ich jako bieżących kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych jako zobowiązanie Wnioskodawcy wobec kontrahentów?

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.255.2017.1.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do uwzględniania w podstawie obliczania Ulgi na działalność badawczo-rozwojową Wydatków Pracowniczych, w zakresie w jakim Pracownicy wykonują prace związane z działalnością badawczo-rozwojową

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.262.2017.1.APO
     ∟Czy prawidłowe jest rozumienie Wnioskodawcy, że koszty zatrudnienia pracownika, wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 UPDOP, zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej (przyjmując, że ta przesłanka jest spełniona), który częściowo wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo też czynności innego rodzaju, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane proporcjonalnie do czasu, w którym ten pracownik faktycznie wykonuje czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.204.2017.1.IZ
     ∟1. Czy prace zmierzające do stworzenia nowych produktów oraz rozwiązań informatycznych (SpendWorx), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 2. Czy prace zmierzające do zmodernizowania już istniejących rozwiązań informatycznych (CCES), prowadzone przez Spółkę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT? 3. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia przy ww. projektach wyznaczonych pracowników? 4. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca może uwzględnić wydatki na usługi podwykonawców nabywane w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych (w części, w której będą wykorzystywane w ramach projektów badawczo - rozwojowych)? 5. Czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawca (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) może ująć nakłady na zakupy, amortyzację sprzętu oraz oprogramowania (zarówno nabywanego na własność, jak i udostępnianego w formie licencji), koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu?

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST
     ∟-prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT, -mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu.

2017.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.263.2017.1.APO
     ∟Czy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) oraz stanu prawnego na dzień zadania pytania, Bank będzie miał prawo do rozpoznania kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi na prace badawczo-rozwojowe w latach podatkowych, w których w koszty uzyskania przychodów odnoszone będą odpisy amortyzacyjne od powstałej z tytułu pozytywnie zakończonych prac rozwojowych wartości niematerialnej i prawnej?

2017.09.19 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8221.47.2017.MNX
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy grupa projektów oznaczona przez Spółkę, jako „projekty badawczo-rozwojowe” stanowi działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej wynagrodzenia pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej lecz nie posiadają odpowiednich zapisów w umowie o pracę, świadczących o wykonywaniu przez nich czynności w tym zakresie

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.259.2017.1.MST
     ∟Ustalenie w jaki sposób odnieść koszty prac rozwojowych w ciężar kosztów uzyskania przychodów

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.190.2017.1.APO
     ∟Czy Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową określoną w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, a jej przejawem są w szczególności wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Projekty B+R?

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APO
     ∟Czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.144.2017.1.MM
     ∟w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 updop Materiałów B+R wytworzonych we własnym zakresie

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.79.2017.2.DK
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie uznania działalności w zakresie badań i rozwoju za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.171.2017.2.DK
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie momentu zaliczenia ponoszonych kosztów uzyskania przychodów do kosztów kwalifikowanych.

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.106.2017.2.AK
     ∟1. Czy działalność w zakresie pierwszego obszaru (poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy działalność w zakresie drugiego obszaru (ciągłe ulepszanie już istniejących produktów) spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) 3. Czy w przypadku pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej, którzy wykonują czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a dodatkowo, w bardzo ograniczonym zakresie i sporadycznie również czynności innego rodzaju, koszty ich zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT) można zaliczyć w całości do kosztów kwalifikowanych, czy też należy je dzielić i proporcjonalnie zaliczać do tych kosztów (na podstawie ewidencji czasu pracy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 4. Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, wyjazdy służbowe na próby, uczestnictwo w spotkaniach z producentami maszyn a także z użytkownikami podobnych maszyn, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.08.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.206.2017.2.PS
     ∟Ulga na działalność badawczo – rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT - definicja, koszty pracownicze, koszty materiałów i surowców i odpisy amortyzacyjne.

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4510-102/16-1/BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy przejęcie spółek osobowych jest dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO
     ∟ustalenie, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartą w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy CIT oraz, czy wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane.

2017.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.92.2017.1.JP
     ∟w zakresie możliwości rozpoznania po stronie Wnioskodawcy przychodu/dochodu z tytułu transakcji połączenia za spółką komandytową

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.81.2017.1.SO
     ∟w zakresie braku zaistnienia przesłanek utraty statusu podatnika przez nowo tworzoną podatkową grupę kapitałową (m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa, połączenie spółek, zmiany profilu działalności)

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ
     ∟Czy Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy - z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj