Interpretacje do przepisu
art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


278/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
     ∟sposób uwzględnienia dotacji oraz możliwość wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.369.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała po dacie uzyskania Zezwolenia, lecz przed spełnieniem warunków wynikających z Zezwolenia, będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w latach następnych z działalności opodatkowanej.

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.292.2019.1.AA
     ∟Ustalenie podstawy opodatkowania i odliczenia strat w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.317.2019.1.IZ
     ∟Czy Spółka z tytułu świadczenia usług magazynowania towarów innych niż wytworzone w ramach Produkcji własnej, w szczególności napojów z Produkcji powierzonej oraz słodyczy i przypraw produkowanych przez Oddziały, osiąga i będzie osiągać przychody w wysokości określonej zgodnie z przepisami rozdziału 1a oddziału 2 Ustawy CIT, podlegające zwolnieniu na podstawie Decyzji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.195.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy dla celów określenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach obecnie posiadanej decyzji o wsparciu oraz planowanej do pozyskania nowej decyzji, Spółka jest uprawniona do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólnej dla obecnej i przyszłej decyzji o wsparciu) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, wykorzystując w konsekwencji prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej najpierw limit pomocy publicznej w ramach obecnie posiadanej decyzji, a po jego wyczerpaniu limit ewentualnie dostępny w ramach kolejnej decyzji.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-43/16-1/JKT
     ∟1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego CIT (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich trzech posiadanych przez Spółkę Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu CIT? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie XSSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia nr 1) a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia nr 2, Zezwolenia nr 3), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.175.2019.1.BM
     ∟w zakresie: - możliwości prowadzenia jednej wspólnej ewidencji dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz na podstawie decyzji o wsparciu oraz rozliczenia pomocy publicznej zgodnie z kolejnością uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE i wydania decyzji o wsparciu, - uznania, że ze zwolnienia korzysta cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej i prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-171/16/19-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych - prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.136.2019.2.MK
     ∟czy w sytuacji, w której Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nie osiągnął dochodu, lecz jego wynik podatkowy ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest stratą, powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy od osób prawnych.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-578/15-1/MO
     ∟Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Wnioskodawca może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie wszystkich czterech posiadanych przez niego Zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu, - Spółka może objąć zwolnieniem z opodatkowania dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystany zostanie limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej (tj. Zezwolenia I), a po jego wyczerpaniu (wygaśnięciu) kolejno limity dostępne w ramach zezwoleń wydanych chronologicznie (tj. kolejno Zezwolenia II, Zezwolenia III oraz Zezwolenia IV), tj. bez konieczności przypisywania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE do poszczególnych Zezwoleń?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-117/16-2/AD.
     ∟Czy wypłata na rzecz Wnioskodawcy dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach Spółki, w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa?

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-IBPB-1-3/4510/478/15-1/PC
     ∟Czy Spółka: - w przypadku posiadania kilku zwolnień, z których Zwolnienie 1 i Zwolnienie 2 dotyczą tej samej lokalizacji, obowiązana będzie do ustalenia dochodu lub poniesionej straty na działalność zwolnionej odrębnie dla każdej lokalizacji, - może objąć zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych dochód z całej Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia 1, a następnie w ramach Zezwolenia 2

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia utraty zysku stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.4.2019.1.MS
     ∟Czy odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia mienia stanowi dla Spółki przychód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i tym samymi uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT?

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-51/15-1/APO
     ∟Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję rachunkową dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Pierwszego Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z Drugiego Zezwolenia?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.229.2018.1.JG
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek przez przejęcie metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.221.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego od osób prawnych (straty) oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną wspólną ewidencję dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie dwóch Zezwoleń posiadanych przez Spółkę oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-347/14-3/S/AS
     ∟– rozliczenie w Polsce straty zlikwidowanego Oddziału zagranicznego Spółki na terytorium Irlandii (pytanie nr 1), – możliwość rozliczenia strat w kolejnych pięciu latach podatkowych następujących po roku, w którym Oddział zostanie zlikwidowany (pytanie nr 2), – możliwość rozliczenia w Polsce strat zlikwidowanego Oddziału w Irlandii skalkulowanych zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego (pytanie nr 3), – określenie kursu przeliczenia na walutę polską strat wyliczonych w walucie obcej (pytanie nr 4)

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.105.2018.1.ANK
     ∟W zakresie skutków podatkowych cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.100.2018.1.JKT
     ∟Czy prowadząc działalność gospodarczą w powyżej wskazanym zakresie, tj. zakresie nabywania i sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego (wsadowego i niewsadowego) oraz złomu metali niezależnych (miedzi, niklu i aluminium), Spółka ma prawo do stosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.19.2018.1.AJ
     ∟W zakresie możliwości skompensowania dochodu z tytułu umorzenia zobowiązań ze stratą z lat ubiegłych.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-166/14/18-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat przedsiębiorstwa państwowego.

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.457.2017.1.JKT
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela w związku z powstałą stratą w majątku Spółki znajdującym się na terenie SSE stanowi przychód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.456.2017.1.JKT
     ∟Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu utraconego zysku w związku z przerwą w działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem stanowi przychód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. l pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-686/13-5/S/PW
     ∟Rozliczenie strat poniesionych przez zagraniczny oddział przysługuje na takich samych zasadach jak przy rozliczeniu strat powstałych w Polsce, co oznacza, że straty oddziału Wnioskodawcy działającego w Danii będą mogły być odliczane po likwidacji oddziału, ale przez okres kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, od momentu ich powstania w oddziale, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W konsekwencji, jeżeli okres 5-letni od powstania straty upłynął przed likwidacją oddziału, strata taka nie będzie mogła być odliczona przez Wnioskodawcę, natomiast w innych przypadkach tylko przez czas jaki pozostał do upływu okresu 5-letniego od momentu powstania strat w oddziale w Danii.

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.296.2017.1.AM
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi przez przejęcie

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2017.1.MST
     ∟- Czy dla celów obliczania dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z CIT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie dotychczasowych Zezwoleń oraz Nowego Zezwolenia, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla Działalności Strefowej oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu? - Czy Spółka może objąć zwolnieniem z CIT dochód z Działalności Strefowej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach dotychczasowych Zezwoleń, a następnie w ramach Nowego Zezwolenia?

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-710/13-5/S/PW
     ∟w zakresie możliwości rozliczenia strat oddziałów Spółki na Łotwie lub Litwie, w związku z dokonaniem likwidacji tych oddziałów, na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-227/14/17-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania niepodzielonych zysków.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.162.2017.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca przy ustalaniu dochodu do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w SCSp jest uprawniony do odliczenia straty podatkowej powstałej w latach podatkowych 2014, 2015 w Spółce Komandytowej? W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadającą na niego stratę z tytułu udziału w SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej generującej stratę?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj