Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


64743/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.595.2019.2.MGO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.564.2019.2.IK
     ∟Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na usuwaniu materiałów zawierających azbest oraz podleganie opodatkowaniu uzyskanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki na ww. akcję edukacyjną przeprowadzoną w ramach projektu.

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-244/16-10/MN
     ∟- opodatkowanie podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej - odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na modernizację targowiska oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tego targowiska oraz prawa do zastosowania powierzchniowego sposobu określenia proporcji

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.531.2019.1.JF
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.640.2019.1.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.578.2019.2.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.577.2019.1.MC
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków na realizację projektu

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.524.2019.2.MC
     ∟W zakresie: braku prawa do zmniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr ... w ...

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.586.2019.2.ASY
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.469.2019.1.MB
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.481.2019.1.JK
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie za faktoring.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.400.2019.3.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z zakupem nieruchomości.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.429.2019.2.DJD
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pikniku rodzinnego dotyczącego udziału pracowników, rodzin pracowników oraz udziału przedstawicieli kontrahentów i ich rodzin w pikniku rodzinnym.

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.490.2019.2.AJ
     ∟Dostawa działek gruntu niezabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa grunt zabudowanego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpiło po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących dostawy działek dokonaną wcześniej.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.631.2019.2.MG
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn.: „…”

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.553.2019.1.KW
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.542.2019.1.MC
     ∟w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.586.2019.1.KS
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących Basenu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.540.2019.2.AO
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.526.2019.2.MO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem Instalacji

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.548.2019.1.IR
     ∟w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.571.2019.1.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.628.2019.1.MS
     ∟Czy Gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nakładów ponoszonych na realizację Inwestycji?

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.529.2019.2.AD
     ∟Dotyczy braku opodatkowania otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.349.2019.2.MPU
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.492.2019.2.KT
     ∟w zakresie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na wytworzenie oraz utrzymania infrastruktury wodnokanalizacyjnej za pomocą prewspółczynnika obliczonego w oparciu o udział rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków do/od podmiotów trzecich w całkowitym obrocie związanym z dostawą wody i odbiorem ścieków do/z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz do/od podmiotów trzecich

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.340.2019.1.PJ
     ∟Przechowywanie wyłącznie w formie elektronicznej (bez konieczności przechowywania w formie papierowej) faktur wystawianych/otrzymanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w okresie nie krótszym niż upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur, a także umożliwieniu dostępu do nich na żądanie odpowiedniego organu – będzie zgodne z przepisami. Przepisy nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego ani od rodzaju faktury (papierowa/elektroniczna), ani od formy w jakiej podatnik przechowuje faktury zakupowe.

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.130.2019.7.RG
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.633.2019.2.ASY
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.558.2019.1.EN
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj