Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.51.2019.5.EJU
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.52.2019.5.EJU
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.16.2019.2.EB
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

2019.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.31.2019.2.EJU
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.786.2018.2.JN
     ∟Rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu usługi realizowanej przez Bank, rozpoznanie importu usług przez Wnioskodawcę z tytułu przelewów środków pieniężnych dokonywanych przez Agenta na rzecz Wnioskodawcy, opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu przez Wnioskodawcę, obowiązku wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.11.2019.2.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „…”

2019.03.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.12.2019.2.EJU
     ∟Brak prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.14.2019.1.RW
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową hali sportowej oraz od wydatków bieżących; prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT; prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od inwestycji realizowanej przez jednostkę inwestującą, a przekazanej po jej zakończeniu w administrowanie Szkole wg art. 86 ust. 2c pkt 2 ustawy o VAT.

2019.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.671.2018.2.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2017 przez Gminę na Oczyszczalnię.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.901.2018.2.RG
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 115-KDIT3.4011.565.2018.2.PSZ
     ∟Czy kwota VAT, co do której nie przysługuje Pani prawo do odliczenia z uwagi na strukturę sprzedaży opodatkowanej VAT, jest kosztem działalności gospodarczej lub powiększy wartość środka trwałego w stanie faktycznym opisanym we wniosku, jeśli spełnia wymogi poniesienia w celu uzyskania przychodu?

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.821.2018.2.PG
     ∟Opodatkowanie usług najmu i korekta podatku.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.782.2018.2.SR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, według proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, ustalanej przez jednostkę budżetową. osobno dla każdego kolejnego roku realizacji tej inwestycji zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy oraz obowiązku korekty podatku naliczonego w ciągu 5 lat, licząc od roku, w którym środek trwały zostanie oddany do użytkowania.

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.18.2019.1.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.33.2019.1.JK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.49.2019.1.ZD
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.845.2018.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących realizacji opisanego we wniosku projektu

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.819.2018.2.MJ
     ∟Sposób i termin dokonania korekty podatku naliczonego za rok połączenia w odniesieniu do środków trwałych/WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł oraz towarów i usług niebędących środkami trwałymi/WNiP nabytych i oddanych do użytkowania w roku połączenia ale przed dniem połączenia oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do środków trwałych/WNiP o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł oraz towarów i usług niebędących środkami trwałymi/WNiP nabytych i oddanych do użytkowania przed rokiem połączenia.

2019.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.39.2019.1.SJ
     ∟Sposób dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług będącymi środkami trwałymi w budowie/WNiP oraz towarami i usługami innymi niż surowce i materiały oddanymi do używania po dniu połączenia; sposób ustalenia proporcji wstępnej, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy oraz prawo do częściowego odliczenia podatku przy zastosowaniu wstępnej proporcji.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.665.2018.1.MŁ
     ∟Wliczanie obrotu z tyt. udzielonych pożyczek i poręczeń do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3.

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.673.2018.1.JK
     ∟Ustalenie czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Wnioskodawcę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.781.2018.1.KB
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, czy też na podstawie art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy Spółka nie musi wliczać do niego obrotu z tytułu udzielonych pożyczek, ponieważ transakcje te mają charakter pomocniczy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.784.2018.1.AP
     ∟Ustalenie, czy obrót z tytułu udzielonych pożyczek powinien być przez Spółkę wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, czy też na podstawie art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy Spółka nie musi wliczać do niego obrotu z tytułu udzielonych pożyczek, ponieważ transakcje te mają charakter pomocniczy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.927.2018.1.BS
     ∟Usługi udzielania pożyczek są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy ich wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.928.2018.1.BS
     ∟Usługi udzielania pożyczek są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy ich wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.780.2018.2.AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku (VAT) z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „…”.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.867.2018.1.AW
     ∟Korekta podatku naliczonego w związku z połączeniem się spółek.

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.803.2018.2.AR
     ∟w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. „…..”

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.652.2018.2.GM
     ∟Prawo do częściowego odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku X oraz prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku Y.

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.864.2018.2.AGW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z Inwestycją polegającą na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj