Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.343.2018.2.ŻR
     ∟brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.268.2018.1.MN
     ∟Zasady rozliczania podatku naliczonego w latach 2012-2018, w świetle art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.282.2018.2.ŻR
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.175.2018.1.SS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach na wydatki poniesione przez Gminę, na wymianę/remont wodociągu, które będą jednocześnie wykorzystywane do działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej podatkowi VAT, Gmina powinna zastosować prewspółczynnik wyliczony dla zakładu budżetowego zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy oraz czy do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach na wydatki poniesione przez Gminę, na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym, które będą jednocześnie wykorzystywane do działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku VAT, Gmina powinna zastosować współczynnik wyliczony dla zakładu budżetowego zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.178.2018.2.JM
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu pn.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.208.2018.1.JM
     ∟brak prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.173.2018.2.IT
     ∟określenie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu zakupów ogólnych, określenie momentu, od którego należy liczyć okres korekty zgodnie z art. 91 ust. 7a ustawy o VAT

2018.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.152.2018.2.MPE
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę wodno-ściekową wykorzystywaną przez zakład budżetowy do czynności mieszanych.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1325/14-2/EJ
     ∟Ocena sposobu dokonywania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.252.2018.2.PR
     ∟Opodatkowanie czynności wymiany walut oraz określenie podstawy opodatkowania z tytułu czynności wymiany walut.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.217.2018.1.AGW
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na roboty budowlane i wykonanie tablicy promującej realizację projektu w związku z planowanym zadaniem.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.201.2018.1.KR
     ∟odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.148.2018.2.AR
     ∟Teza w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy K.” oraz zadania obejmującego adaptację obiektu w B. (pkt b)

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.172.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku związanego z realizacją zadań Projektu.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.131.2018.2.AKO
     ∟Odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2018.05.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.82.2018.2.MC
     ∟prawa odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizacją Inwestycji, w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, ustalony jako roczny udział odebranych ścieków od Odbiorców zewnętrznych w całości odebranych ścieków (tj. odebranych od Odbiorców zewnętrznych oraz Szkoły Podstawowej); braku obowiązku zastosowania współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT w celu dokonania odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizacją Inwestycji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.204.2018.2.SR
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.114.2018.2.ASZ
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.110.2018.2.JM
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na realizację projektu

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4441-67/14/18-S/BS
     ∟Obrotu tytułu czynności odpłatnej dostawy i wynajmu/dzierżawy gruntów, budynków, budowli lub ich części oraz z tytułu ustanowienia prawa służebności i użytkowania wieczystego gruntów a proporcja o której mowa w art. 90 ust. 3.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.78.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez Zarządzającego faktury.

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.110.2018.2.AW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu projektu.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.114.2018.1.PM
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy Wnioskodawca, jako uczestnik cash poolingu, wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT oraz uznania czy w ramach systemu cash poolingu, Dostawca świadczy Wnioskodawcy usługi finansowe zwolnione od podatku od towarów i usług, wskutek czego Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania importu usług zwolnionych z VAT.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.111.2018.2.AR
     ∟W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na Inwestycję

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/443-1152/14-2/EJ
     ∟Ocena sposobu dokonywania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.58.2018.2.OS
     ∟Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.314.2018.1.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia/proporcja

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.89.2018.2.JM
     ∟braku prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego oraz ustalenia kryteriów stosowania prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu pn. „xxx”; prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.131.2018.1.MGO
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.150.2018.1.WL
     ∟prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z działalnością jednostek organizacyjnych Gminy, w oparciu o proporcje wyliczone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj