Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1758/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.380.2019.1.KS
     ∟Uwzględnianie obrotu z tytułu odsetek od pożyczek przy wyliczaniu wartości współczynnika sprzedaży.

2019.08.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.309.2019.1.SJ
     ∟Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.330.2019.2.AM
     ∟zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – azbest

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.400.2019.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego gdyż zakupione urządzenie będzie służyło wyłącznie działalności zwolnionej od podatku

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.290.2019.2.AK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.291.2019.1.MD
     ∟- prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w 2015 r. na sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wydatków poniesionych w 2017 r. na opracowanie studium wykonalności dla projektu, - brak prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych w 2017 r. w zakresie robót budowlanych dotyczących budynku przy ul. M. 2, 4, 6, 8, 10, 12, - brak prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków ponoszonych w przyszłości dotyczących budynku przy ul. M. 2, 4, 6, 8, 10, 12, budynku przy ul. M. 2A i 2B oraz budynku niemieszkalnego usytuowanego przy budynku przy ul. M. 7, - prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków ponoszonych w przyszłości dotyczących budynku przy ul. M. 7 i 9,

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.191.2019.3.MJ
     ∟brak obowiązku dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji przez władze Uniwersytetu o częściowej zmianie wykorzystania budynków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.317.2019.2.MN
     ∟Częściowe prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług budowlanych dotyczących rozbudowy i przebudowy Budynku, który będzie wykorzystywany do czynności zwolnionych oraz opodatkowanych.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.252.2019.2.ASZ
     ∟prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu

2019.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.271.2019.2.EJU
     ∟Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika obliczonego dla zakładu budżetowego, według zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z uwzględnieniem § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.254.2019.1.AZ
     ∟odliczenie podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją zadania - w odniesieniu do faktur otrzymanych w roku 2015 według udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustalonego analogicznie jak sposób określenia proporcji dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego zawarty w rozporządzeniu oraz proporcji wyliczonej na podstawie przepisów art. 90 ustawy, - w odniesieniu do faktur otrzymanych po 1 stycznia 2016 r. z zastosowaniem prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a) i wskaźnika struktury sprzedaży (art. 90 ust. 2) wyliczonych dla Urzędu Miasta,

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.195.2019.1.KOM
     ∟prawo do odliczenia podatku z tytułu kosztów budowy budynków oraz korekta podatku z uwagi na zmianę ich przeznaczenia

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.248.2019.1.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.178.2019.2.MN
     ∟z uwagi na fakt, że czynności opodatkowane VAT stanowią w analizowanym przypadku znikomą część działalności jednostki budżetowej której dotyczy ww. projekt i wyliczona dla niej proporcja nie przekracza 2%, a Wnioskodawca na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, uznał, że proporcja wynosi 0%, to Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.201.2019.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.171.2019.2.KOM
     ∟Uznanie aportu nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy aportu nieruchomości, niewliczanie do proporcji obrotu uzyskanego z tytułu aportu nieruchomości.

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.137.2019.1.RW
     ∟Uwzględnienie czynności wniesienia aportem środków trwałych do Spółki przy kalkulacji tzw. współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz prewspółczynnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia w zw. z art. 86 ust. 2a i 2g ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.133.2019.2.AW
     ∟Odliczenie podatku w związku z remontami szkół.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.14.2019.4.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.21.2019.3.EJU
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „X”

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.59.2019.5.AR
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „….”

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.60.2019.5.AR
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „….”

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.47.2019.6.MN
     ∟Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 2g w zw. z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy, może przyjąć, że proporcja wynosi 0% i nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.52.2019.2.KM
     ∟Usługi udzielania pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych są pomocniczymi transakcjami finansowymi, a zatem zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług należy je wliczać do obrotu służącego do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.70.2019.2.MSO
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do środków trwałych i sprzętów nabytych w zw. z realizacja projektu.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.64.2019.1.WN
     ∟braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do środków trwałych i sprzętów nabytych w związku z realizacją projektu „…”

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.54.2019.2.ASZ
     ∟brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby realizacji projektu

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.14.2019.3.EJU
     ∟braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „X”

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.46.2019.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi montażu instalacji fotowoltanicznej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług modernizacji. Odliczenie podatku.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.108.2019.1.ISN
     ∟Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – utworzenie dziennego domu pomocy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj