Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: apteka

 

apteka 393 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.148.2019.2.WR
     ∟Brak zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych sprzedawanych aptece

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.367.2018.1.AS
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.439.2017.2.IF
     ∟W związku z wypłatą wynagrodzenia za czynności wykonywane na podstawie umowy o współpracę z Farmaceutą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.432.2017.1.IT
     ∟w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego oraz sposobu dokumentowania udzielanych premii pieniężnych

2017.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.31.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1072.2016.1.AK
     ∟w zakresie kwalifikacji działalności Serwisowej, Wydzielanej Działalności Aptecznej i Działalności Aptecznej Pozostającej w Spółce Dzielonej jako zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-512/16-2/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich, sposobu ich dokumentowania oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-435/16-2/MS
     ∟obniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT w związku z udzielanymi przez Wnioskodawcę aptekom rabatami pośrednimi oraz sposobu ich dokumentowania i terminu obniżenia obrotu i kwoty podatku

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-356/16-2/AM
     ∟Wydatki dotyczące składek na rzecz Izby Aptekarskiej pozostają w pośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami Wnioskodawczyni i jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne są w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 5c tej ustawy). Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 6b, należy uznać dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia kosztu). Oznacza to, że składki na rzecz Izby Aptekarskiej należne za 2014 r., a które zostały zapłacone w 2015 r. stanowią koszt uzyskania przychodu tegoż roku tj. 2015 r.

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-433/16/BD
     ∟W którym momencie rabat należy uznać za koszt poniesiony, zaliczany do podatkowych kosztów uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-432/16/BD
     ∟Czy wypłacany Odbiorcom Końcowym rabat stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-317/16/BD
     ∟Czy Wnioskodawca na podstawie otrzymanej/wystawionej noty będzie uprawniony do obniżenia przychodu z tytułu sprzedaży Produktów na rzecz Dystrybutora? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-513/15-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-1188/15-2/MK
     ∟W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca będzie uprawniony do udokumentowania udzielonego Aptekom rabatu finansowego notą księgową. Wystawiona nota będzie dokumentowała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, na podstawie wystawionych not, Spółka będzie w stanie określić kwotę udzielonego Aptekom rabatu i w związku z tym będzie posiadała prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Aptekom. Jednocześnie wskazać należy, że Wnioskodawca poza wystawioną notą księgową powinien również posiadać stosowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano przekazania danej Aptece udzielonego rabatu pieniężnego. Wobec tego stwierdzić należy, że na podstawie posiadanych dokumentów Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie zostaną przekazane Aptekom kwoty udzielonych rabatów pieniężnych.

2015.11.13 - Minister Finansów - DD3.8222.2.430.2015.KDJ
     ∟Sfinansowanie przez Wnioskodawcę (poprzez zwrot wydatków) kosztów noclegów pracowników, a także kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat parkingowych ponoszonych przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, nie generuje po stronie pracowników przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzymuje od Wnioskodawcy jakiegokolwiek nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przysporzenie majątkowe.

2015.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-538/15/LSz
     ∟Dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania w podatku VAT udzielanych aptekom rabatów pośrednich oraz sposobu i terminu ich dokumentowania.

2015.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-447/15-4/JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku zwrotu towaru i anulowania sprzedaży oraz sposobu dokumentowania tej korekty.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-117/15-2/JL
     ∟Prawidłowe jest pomniejszenie przez Wnioskodawcę obrotu ze sprzedaży jak również kwoty podatku należnego o wartość udzielonych w latach 2010-2011 bonifikat, wynikających z odrębnych wydruków komputerowych, na podstawie dodatkowo prowadzonej ewidencji komputerowej (w postaci zintegrowanego systemu informatycznego).

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1504/14/KM
     ∟Prawo do pomniejszenia obrotów o kwoty bonifikat oraz sposobu dokumentowania bonifikat na paragonie fiskalnym.

2014.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-936/14-2/AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych bonifikat.

2014.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-854/14/AK
     ∟zakwalifikowanie pożytków z tytułu najmu części elewacji (apteka) do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-886/14-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-885/14-2/AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone bonifikaty.

2014.08.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-129/14-4/PG
     ∟Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej oraz obniżenie podstawy opodatkowania.

2014.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-240/14-2/KOM
     ∟możliwość korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku zaistnienia oczywistej omyłki przy sprzedaży leków

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-52/14-4/ES
     ∟Czy podczas rozliczenia rocznego jest możliwość odliczenia kosztu leku (97,81 EURO) na podstawie dokumentów, tj.: recepty i paragonu, które Wnioskodawczyni otrzymuje w aptece w Niemczech, biorąc pod uwagę posiadanie zaświadczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

2014.02.28 - Minister Finansów - PT8/033/11/136/TKE/14/RD20336
     ∟brak możliwości obniżenia obrotu i podatku należnego o kwoty udzielonych przez aptekę upustów na podstawie zestawień komputerowych

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1213/13-5/KOM
     ∟Możliwość korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku zaistnienia oczywistej omyłki przy sprzedaży leków

2014.02.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1213/13-4/KOM
     ∟możliwość korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej w przypadku zwrotu towaru

2014.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1336/13/LŻ
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT wykonania leków w warunkach aseptycznych zleconych aptece szpitalnej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj