Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasiłki

 

zasiłki 191 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU
     ∟Obowiązki płatnika (zasiłek chorobowy).

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.421.2019.2.MP
     ∟podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.84.2019.1.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłaceniem osobom pozbawionym wolności i tymczasowo aresztowanym zasiłków wypadkowych.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.565.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.496.2018.1.MM
     ∟W niniejszej sprawie wypłata wyższych kwot zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wynika z winy pracodawcy (pomyłki pracownika biura rachunkowego, któremu powierzono obsługę kadrowo-płacową). Natomiast w świetle zacytowanych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych skutki błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku ponosi wyłącznie pracodawca (płatnik). Dokonując takiej wypłaty Wnioskodawca wykonał ciążące na nim, a nie na pracowniku zobowiązanie. W takiej sytuacji nie można więc mówić o przychodzie podatkowym występującym po stronie pracownika. Wobec powyższego Wnioskodawca nie ma obowiązku zaliczenia do przychodu pracownicy kwoty zwróconej w 2018 r. z własnych środków do ZUS z tytułu nadpłacanego jej zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, a w konsekwencji do ww. kwot Wnioskodawca nie ma obowiązku naliczania zaliczek na podatek dochodowy.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.321.2018.3.RS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczenia otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.610.2018.1.EJ
     ∟Uznanie usług opiekuńczych oraz umieszczenia osób potrzebujących w Domach Pomocy Społecznej za usługi niepodlegające opodatkowaniu.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.308.2018.1.RS
     ∟Opodatkowanie świadczenia dla owdowiałego rodzica i niepełnoletnie dzieci wypłacanego z Irlandii.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.408.2018.1.SJ
     ∟obowiązki płatnika pdof w związku z wypłatą zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.220.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie zasiłku postojowego z Norwegii.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.326.2018.2.EC
     ∟Opodatkowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu śmierci współmałżonka i świadczenia pieniężnego dla rodzica z tytułu śmierci współmałżonka otrzymywanego z Wielkiej Brytanii

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.271.2018.2.MP
     ∟1) W jaki sposób ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki zdrowotnej, jeśli pracownik otrzymuje w jednym miesiącu: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek z ubezpieczenia społecznego, świadczenia w naturze przy złożonym przez pracownika PIT-2 i zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 111,25 zł? 2) Czy wysokość zaliczki powinna być ustalana przy zastosowaniu kosztów uzyskania przychodu i ulgi w podatku od sumy wypłaconych świadczeń jak tego dokonuje Wnioskodawca, czy koszty uzyskania przychodów i ulga w podatku powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wypłacanych świadczeń według wskaźnika udziału wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczeń w naturze do łącznej kwoty wypłacanego świadczenia?

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.288.2018.2.DA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania jednorazowego zasiłku żałobnego oraz zasiłku dla owdowiałego rodzica, otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.244.2018.2.AKU
     ∟opodatkowanie zasiłku transferowego otrzymywanego z Belgii przez podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.105.2018.4.GG
     ∟Czy pokrywanie kosztów relokacyjnych (kosztów przeprowadzki) oraz przyznanie pracownikowi (oddelegowanemu w ramach przeniesienia służbowego z Polski do pracy w innym kraju lub przeniesionego do Polski z innego kraju i zatrudnionego na podstawie polskiej umowy o pracę) zasiłku na zagospodarowanie (ryczałtu na pokrycie dodatkowych kosztów) będzie korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.201.2018.2.TR
     ∟Zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenia w postaci zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywane przez Wnioskodawczynię z Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, zasiłek ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest otrzymywany przez Zainteresowaną na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.191.2018.1.AN
     ∟Opodatkowanie zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłku chorobowego z Norwegii.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.87.2018.2.RS
     ∟Sposób rozliczania dochodów z tytułu zasiłku z Norwegii.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.3.2018.3.MP
     ∟Opodatkowanie zasiłku wdowiego z Austrii

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.93.2018.1.HD
     ∟Czy zasiłek z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica z dzieckiem jest zwolniony od opodatkowania w Polsce?

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.26.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z Wielkiej Brytanii.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.1.2018.1.HD
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zasądzonej wyrokiem sądu renty socjalnej.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.423.2017.2.RS
     ∟Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.371.2017.1.BK
     ∟1. Czy należy dokonać korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za lata 2013-2014? 2. Czy nadpłacony zasiłek, którego pracownik nie zwrócił rodzi u niego przychód ze stosunku pracy, od którego trzeba odprowadzić podatek? 3. Jeżeli nadpłacony i nie zwrócony zasiłek jest przychodem dla byłego pracownika, to czy trzeba wystawić PIT-8C?

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.400.2017.1.RS
     ∟Opodatkowanie zasiłku dla owdowiałego rodzica otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.405.2017.1.ENB
     ∟Opodatkowanie renty wypadkowej i zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanych z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.243.2017.1.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą pracownikowi zasiłku na zagospodarowanie i osiedlenie się w miejscu relokacji na terytorium kraju – jest prawidłowe oraz w zakresie sposobu ustalenia limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie służbowe pracownika.

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.117.2017.1.JŚ
     ∟Czy od czerwca 2017 r. Wnioskodawca powinien stosować zasadę proporcjonalnego dzielenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek od pracowników, którym wypłaca za część miesiąca wynagrodzenie za pracę i podwyższa kwotę zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego?

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.79.2017.2.MG
     ∟Czy wypłacone Wnioskodawcy przez ZUS odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, przyznanego za okres pozostawania w stosunku pracy i wypłaconego przez pracodawcę są przychodem opodatkowanym, który należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne źródła”, czy też podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem odsetkami należnymi z tytułu nieterminowego wypłacenia świadczenia mającego swe źródło w stosunku pracy

2017.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.121.2017.1.ENB
     ∟Czy w przypadku uczestników programu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od dodatkowych świadczeń tj. dodatku z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania (mobility allowance), a także dodatku rodzinnego (family allowance) należy potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj