Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zasiłki

 

zasiłki 191 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2012.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-129/12-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

2012.04.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-128/12-4/AK
     ∟Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

2012.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-72/12/IB
     ∟1) Czy dochody z tytułu zasiłku chorobowego otrzymywanego w 2010 r. w Belgii podlegają opodatkowaniu w Polsce?2) Czy jeśli podlegają opodatkowaniu Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą oraz zastosować ulgę abolicyjną?

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-910/11-4/SP
     ∟Obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2009 – 2011 i opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych w ww. latach.

2012.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1047/11/IB
     ∟Czy zasiłek dla osób poszukujących pracy wypłacany przez Irlandię powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36 za 2010 r. jako dochody osiągnięte za granicą?

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1267/11/AP
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć „składki ZUS” w wysokości wypłaconych zasiłków w terminie takim samym jak wynagrodzenie, czy dopiero w miesiącu odprowadzenia składek do ZUS?

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-875/11/AK
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego?

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-586/11-2/SP
     ∟Zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-527/11/TJ
     ∟Opodatkowanie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

2011.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-397/11/MCZ
     ∟Czy zasiłku przyznany z Wielkiej Brytanii dla owdowiałego rodzica na dziecko uczące się do lat 20-tu podlega opodatkowaniu w Polsce?

2011.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-36/11/HK
     ∟Czy wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad pełnoletnim, całkowicie ubezwłasnowolnionym bratem przysługuje prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej?

2011.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-61/11/KO
     ∟Istota interpretacji: w zakresie opodatkowania zasiłków celowych przyznawanych osobom dotkniętym skutkami powodzi

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1107/10/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę

2011.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1106/10/BK
     ∟w zakresie skutków podatkowych umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami za zwłokę

2010.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-827/10/ENB
     ∟Czy świadczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?

2010.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-478/10/MCZ
     ∟Jak w rozumieniu przepisów prawa podatkowego wnioskodawca powinien rozliczyć zasiłek transferowy z Irlandii?

2010.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-402/10/MK;ITPB2/436-96/10/MK
     ∟1. Czy zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie stanowi przychód osoby uprawnionej do renty rodzinnej? 2. Czy osoba taka powinna rozliczać go jako swój przychód na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten wchodzi w skład masy spadkowej, a tym samym podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2010.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-96/10/MK
     ∟1. Czy zasiłek chorobowy, który pozostał po zmarłej osobie stanowi przychód osoby uprawnionej do renty rodzinnej? 2. Czy osoba taka powinna rozliczać go jako swój przychód na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten wchodzi w skład masy spadkowej, a tym samym podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-377/10/MM
     ∟Czy podmiot dokonujący wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użytecznie obowiązany jest do sporządzania i przekazywania podatnikowi oraz organowi podatkowemu informacji o wypłacanych świadczeniach, pomimo zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 128 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-253/10/BD
     ∟W jakiej wysokości powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu w przypadku osób, gdzie dodatek stażowy jest niższy niż koszty wynikające z ustawy, a pracownik oprócz zasiłku chorobowego i dodatku stażowego nie osiągnął w miesiącu innego przychodu?

2010.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-251/10/BD
     ∟Czy od przyznanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bonów towarowych dla osób pobierających zasiłek macierzyński przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu, a dla osób przebywających na urlopie wychowawczym koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek (ulga w wysokości 46,33 zł)?

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-203/10-4/MK
     ∟Prawidłowe rozliczenie byłego i obecnego pracownika, któremu płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001 oraz wynikających z tego faktu obowiązków płatnika

2010.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-320/10-4/JS
     ∟należy stwierdzić, iż ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym za 2009 r. nie będzie Wnioskodawczyni przysługiwała ze względu na brak tytułu prawnego odnośnie sprawowania opieki poprzez pełnienie funkcji opiekuna prawnego. Zatem Wnioskodawczyni nie może odliczyć od podatku kwoty 1112,04 zł.

2010.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-781/09-4/MK
     ∟Spółka dokonując wypłaty zleceniobiorcy świadczenia chorobowego nie ma obowiązku pomniejszać jego wysokości o koszty uzyskania przychodu oraz dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy. Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę przysługującego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia społecznego Spółka wykaże w informacji podatkowej PIT-8C. Natomiast w przypadku potrącenia z zasiłku chorobowego u zleceniobiorcy kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka w sporządzonej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wykaże wszystkie zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami pobranymi od świadczenia chorobowego.

2010.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-934/09/BJ
     ∟Czy słusznie jest pobierany podatek od wypłacanego z Wielkiej Brytanii zasiłku z tytułu niepełnosprawności?

2009.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-263/09-2/EC
     ∟Czy przy umowie - zleceniu ze stawką godzinową określoną w umowie obowiązuje naliczanie 18% ryczałtowego podatku dochodowego? Czy w miesiącu, w którym zleceniobiorca otrzymuje jednocześnie należności z tytułu umowy—zlecenia i zasiłku chorobowego do zastosowania podatku ryczałtowego należy połączyć przychody z obu źródeł?

2009.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-106/09/IB
     ∟Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy w Polsce od zasiłku otrzymywanego w Danii?

2009.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1639/08-2/MK
     ∟Czy wypłacone odsetki od wyrównania związanego z niewłaściwie obliczonym wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, które zostały poniesione z majątku pracodawcy, Bank prawidłowo zamierza ująć w kosztach uzyskania przychodu? Czy wypłacone pracownikom odsetki od wyrównania związanego z niewłaściwie obliczonymi zasiłkami chorobowymi, które zostały rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne, tj. pokryte zostały ze środków ZUS stanowią dla pracowników przychód podatkowy, oraz jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na Wnioskodawcy, jako podmiocie je wypłacającym? Czy wypłacone (po upływie 30 dni od daty wpływu wniosku o wyrównanie zasiłku) odsetki karne, z tytułu wypłaty wyrównania związanego z niewłaściwie obliczonymi zasiłkami, poniesione z majątku pracodawcy, stanowią dla pracowników przychód podatkowy, oraz jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na Wnioskodawcy, jako podmiocie je wypłacającym?

2009.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB/415-36/09-2/MK
     ∟Czy przychód z tytułu odsetek od zaniżonej wypłaty zasiłku chorobowego powinien być wykazany w deklaracji PIT 8C, czy też w deklaracjach PIT 11. Innymi słowy czy pracodawca jest w tym konkretnym przypadku płatnikiem, czy też ma wyłącznie obowiązki informacyjne ograniczone do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz do podatnika deklaracji PIT 8C.

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1623/09-3/MK
     ∟opodatkowanie ustawowych odsetek za zwłokę wypłacanych przez pracodawcę z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj