Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: należności licencyjne

 

należności licencyjne 860 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.13.2019.1.BG
     ∟czy Pojemniki najmowane przez Spółkę od Spółki X stanowią „urządzenia przemysłowe” w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę X

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.394.2018.1.MM
     ∟Możliwość odliczenia podatku u źródła pobranego przez podmiot marokański.

2019.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.465.2018.1.BKD
     ∟Czy, w świetle art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), koszty wynagrodzenia (opłata licencyjna za korzystanie z know-how) należnego podmiotowi powiązanemu nie podlegają ograniczeniom określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP z uwagi na bezpośredni związek z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę towarów (wyrobów)

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.402.2018.2.JC
     ∟Czy w przypadku braku certyfikatu rezydencji podatkowej od wypłaconego firmie projektowej z Wielkiej Brytanii wynagrodzenia za projekty łodzi i tantiemy Spółka jest zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%? Czy w przypadku dostarczenia przez firmę projektową z Wielkiej Brytanii certyfikatu rezydencji, wynagrodzenie za projekty łodzi i za tantiemy nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła?

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.415.2018.2.AW
     ∟Uiszczone przez Wnioskodawcę na rzecz Konsorcjów opłaty za nabywanie praw do posługiwania się posiadanymi przez nie wynikami badań stanowią „należności licencyjne” w rozumieniu ustaw o unikaniu podwójnego opodatkowania, zatem Wnioskodawca – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop – winien pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodów przewidzianej tym przepisem, do czego obliguje go treść art. 26 ust. 1 zd. 1 updop. Wobec nieposiadania przez Wnioskodawcę certyfikatów rezydencji Konsorcjów, w niniejszej sprawie nie jest możliwe zastosowanie regulacji wynikającej z art. 26 ust. 1 zd. 2 updop.

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.370.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia, czy Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.364.2018.1.BKD
     ∟Czy opisane w zaistniałym stanie faktycznym Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/4511-1-544/15/18-S/AP
     ∟Obowiązki płatnika.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-149/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.340.2018.1.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym z tytułu wypłaty wynagrodzenia za Licencję na korzystanie z programu komputerowego przez Wnioskodawcę na rzecz spółki amerykańskiej, Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik do: a. potrącenia podatku u źródła (withholding tax), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, z uwzględnieniem postanowień art. 13 Umowy UPO, albo b. uzależnienia niepobrania podatku od udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji, oraz c. wykonania innych obowiązków płatnika podatku, o których mowa w art. 26 ust. 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 3d Ustawy o CIT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.367.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy koszty w postaci opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Licencji podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ust. 1 UPDOP?

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.348.2018.1.AK
     ∟czy Wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę Faktorowi na podstawie Umowy Faktoringu, nie będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie płatnikiem obowiązanym do jego pobrania?

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.386.2018.1.AT
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku dokonywania płatności za klucz licencyjny potrzebny do aktywacji oprogramowania będącego własnością firmy z siedzibą w Szwecji i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.307.2018.1.AT
     ∟w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku dokonywania płatności za klucz licencyjny potrzebny do aktywacji oprogramowania będącego własnością firmy z siedzibą w Szwecji i obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/4510-266/15-1/ANK
     ∟czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu wypłat opłat za udostępnienie konstrukcji zawierającej powierzchnię biurową i socjalną

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.308.2018.1.AW
     ∟Opłaty licencyjne należy uznać za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w myśl art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, do których nie będzie miało zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.231.2018.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca wypłacając należności licencyjne do B będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 3a i następne Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.362.2018.1.AW
     ∟Przepisy art. 15e ust. 1 pkt 2 dotyczą również odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego przed 1 stycznia 2018 r. nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.279.2018.1.AW
     ∟Przepisy art. 15e ust. 1 pkt 2 dotyczą również odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.271.2018.1.PW
     ∟Obowiązek odprowadzania podatku u źródła od należności wypłacanych za najem lokomotywy oraz obowiązek uzyskania certyfikatu rezydencji właściciela lokomotywy.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-83/15-1/IZ
     ∟nieujęcie programu komputerowego w definicji należności licencyjnych, zawartej w art. 12 polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz brak obowiązku potrącenia przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu płatności przekazywanych właścicielowi programu komputerowego - Licencjodawcy z siedzibą w Irlandii

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.312.2018.1.BJ
     ∟Czy art. 15e updop ma zastosowanie do Sublicencji nabywanej przez Wnioskodawcę od Spółki powiązanej

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.275.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy koszty opłat z tytułu Licencji ponoszone przez Spółkę będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-418/14-5/S/PW
     ∟Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła od płatności dokonanych na rzecz kanadyjskiego, brytyjskiego, niemieckiego i czeskiego rezydenta podatkowego w związku z należnościami uiszczonymi na nabycie licencji do korzystania z oprogramowania komputerowego w charakterze ostatecznego użytkownika.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2018.2.IZ
     ∟Czy w związku z dokonywanymi płatnościami Exit Fee na rzecz Niemieckich podmiotów Spółka jest zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.186.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy koszty Licencji Znakowej ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.148.2018.1.LG
     ∟Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Indii

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.147.2018.1.LG
     ∟Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Łotwy

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.146.2018.1.LG
     ∟Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Mołdawii

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.145.2018.1.LG
     ∟Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności licencyjnych dokonywanych na rzecz kontrahenta z Grecji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj