PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 03.08.2020

 

1 2 3 4

    Reset

47.7
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Grupa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną określonych towarów, które nie zostały zaliczone do żadnej z poprzednich podklas, takich jak: odzież, obuwie i artykuły skórzane, wyroby farmaceutyczne i medyczne, zegarki, zegary, pamiątki, materiały do czyszczenia, broń, kwiaty, zwierzęta domowe i inne, prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych,
- sprzedaż detaliczną artykułów używanych, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- wyrobów odzieżowych, w tym bielizny,
- wyrobów futrzarskich,
- dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z.
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- obuwia,
- artykułów ze skóry,
- przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje:
- sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
-
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego,
- pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych,
- realizowaną przez handlowe galerie artystyczne,
- oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna dla potrzeb gospodarstwa domowego,
- broni i amunicji,
- znaczków i monet,
- produktów innych niż żywnościowe, gdzie indziej niesklasyfikowaną
oraz
- działalność optyków.
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
- używanych książek,
- pozostałych artykułów używanych,
- antyków,
- prowadzoną przez domy aukcyjne.
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
- sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91.Z,
- działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
- działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.Z.
47.8
Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Podklasa ta nie obejmuje:
- sprzedaży detalicznej gotowej żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (sprzedaż obwoźna), sklasyfikowanej w 56.10.B.
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
-
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak:
- dywany i chodniki,
- książki,
- gry i zabawki,
- urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku,
- nagrania muzyczne i nagrania wideo.
47.9
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2 3 4

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj