Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu? Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.315.2018.1.AK
     ∟1. Czy wyodrębniony zespół składników, w tym zobowiązań, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość wkładu niepieniężnego (aportu) nie będzie podlegać zaliczeniu do przychodów Wnioskodawcy zgodnie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie nie będzie podlegać opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/1/423-75/14-1/BS
     ∟w zakresie określenia, czy składniki majątku mające być przedmiotem aportu do spółki z o.o. stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w związku z wniesieniem aportu powstanie przychód podatkowy.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.383.2018.4.AM
     ∟W zakresie uznania wniesienia aportem do spółki zależnej składników materialnych i niematerialnych za zbycie zorganizowanej część przedsiębiorstwa i wyłączenia tej transakcji z opodatkowania podatkiem VAT.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku z tytułu przydzielenia i objęcia Akcji Serii N oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia w przyszłości przez Wnioskodawcę akcji Serii N.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.116.2018.2.KB
     ∟Czy w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczki - powiększonej o należne odsetki umowne - na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o., kwota pożyczki wraz z odsetkami przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.235.2018.2.PW
     ∟Brak obowiązku rozpoznania przychodu w związku z planowaną restrukturyzacją.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1462/14-1/AK
     ∟- Czy ewentualna różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową przedmiotu aportu będzie stanowiła przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki wnoszącej aport (Wnioskodawcy), w tym w szczególności, czy zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.167.2018.1.KK
     ∟– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego,– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego po przekształceniu Spółki Osobowej w spółkę akcyjną.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.283.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.197.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, (tj. objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny wniesiony poprzez potrącenie Wierzytelności z Tytułu Obligacji z wierzytelnością Emitenta wobec Wnioskodawcy o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (tj. konwersja Wierzytelności z Tytułu Obligacji na kapitał zakładowy Spółki Zależnej), prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 3 oraz ust. lo u.p.d.o.p. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków na nabycie Obligacji (w tym wydatków poniesionych w drodze potrącenia wzajemnych roszczeń z Emitentem)

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.196.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisywanym zdarzeniu przyszłym, tj. objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny wniesiony poprzez potrącenie Wierzytelności Pożyczkowej z wierzytelnością Spółki Zależnej wobec Wnioskodawcy o pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (tj. konwersja Wierzytelności Pożyczkowej na kapitał zakładowy Spółki Zależnej), prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 oraz ust. lo u.p.d.o.p. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Wierzytelności Pożyczkowej, tj. w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków na wypłatę Pożyczki na rzecz Spółki Zależnej

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.199.2018.1.JF
     ∟Czy opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Najmu, który ma zostać przeniesiony przez K. SK do Spółki Kapitałowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, a w konsekwencji wartość składników majątkowych wchodzących w skład Działu Najmu, które mają zostać przeniesione przez K. SK do Spółki Kapitałowej w drodze aportu, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) Ustawy CIT?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-557/14/18-S/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z otrzymania od spółki kapitałowej środków pieniężnych stanowiących równowartość należnego podatku od towarów i usług.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.186.2018.1.MS
     ∟Wnioskodawca wnosząc dopłaty do Spółki, w stosunku do których zostanie podjęta uchwała o zwrocie dopłat, niewątpliwie poniósł wydatek (w wysokości wniesionej dopłaty), o którym mowa w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT na wytworzenie przedmiotu wkładu wniesionego do spółki kapitałowej, jakim są wierzytelności. W związku z tym należy stwierdzić, że — stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 i ust. 10 ustawy o CIT — przy tzw. konwersji wierzytelności na kapitał wartość wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.247.2018.1.SO
     ∟Braku powstania przychodu do opodatkowania w związku z wniesieniem do Spółki Budowlanej wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.112.2018.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci skonwertowanych pożyczek.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w przypadku dokonania wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 2. Czy w przypadku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego w zamian za zobowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego a następnie dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności o jego wniesienie oraz o zapłatę wkładu w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w postaci wartości - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 3. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.83.2018.1.MS
     ∟W związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Działu Infrastruktury w następstwie podziału przez wydzielenie Spółki Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy wartością wydzielonego majątku Spółki Dzielonej ustaloną w wartości rynkowej a wartością emisyjną udziałów Spółki wydawanych wspólnikom Spółki Dzielonej.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-93/14-5/18-S/GG
     ∟Czy w przypadku spłat przez dłużników na rzecz Spółki tytułem uregulowania należności wniesionych w ramach aportu ZCP, Spółka ma prawo rozpoznać koszty uzyskania przychodu w momencie otrzymania tych płatności, zgodnie z art. 15 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wartości określonej na podstawie art. 15 ust. 1s pkt 2 ww. ustawy?

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-517/16-3/18/S/KK
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, objęcie przez Wnioskodawcę akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X. w zamian za wkład pieniężny, będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie PDOP? 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie me będzie twierdząca (z czym Spółka się nie zgadza) – w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na moment objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale akcyjnym/zakładowym X.?

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.50.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.48.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.49.2018.2.NL
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.46.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.42.2018.1.KK
     ∟Konsekwencje podatkowe przeniesienia udziału.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2018.2.MS
     ∟przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o - neutralne podatkowo

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.7.2018.2.JF
     ∟w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za aport przedsiębiorstwa oraz związanych z tą transakcją skutków podatkowych

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.8.2018.2.JF
     ∟W zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za aport przedsiębiorstwa oraz związanych z tą transakcją skutków podatkowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj