Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.89.2017.2.JF
     ∟w zakresie: - uznania wyodrębnionego ze Spółki pionu Biznes 1 za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, - skutków podatkowych przeniesienia w formie aportu Biznes 1 do Nowej spółki oraz kontynuowania zasad amortyzacji (pytania nr 7 – 10).

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK
     ∟w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio)

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.31.2017.2.ZK
     ∟Czy w świetle art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstaje przychód podatkowy Wspólnika - Gminy?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.30.2017.1.JP
     ∟Czy wartość nominalna wytworzonej wierzytelności z tytułu pożyczki, która została potrącona przez Wnioskodawcę z jego zobowiązaniem do pokrycia objętych udziałów w spółce zależnej może być rozpoznana, jako koszt uzyskania jego przychodów w świetle art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.14.2017.2.AW
     ∟W wyniku wniesienia aportem komórki organizacyjnej (WSP) do innej spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.13.2017.1.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.46.2017.1.JF
     ∟Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Placówkę dealerską, wnoszoną w ramach aportu do Spółki RO stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a konsekwencji czy transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki RO w formie wkładu niepieniężnego Placówki dealerskiej nie skutkuje osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.73.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.75.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/423-158/13/17-S/KK
     ∟Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych (aport) dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych przychodem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Nabywającej, tj. spółce cypryjskiej?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy?

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.25.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji dokapitalizowania spółki celowej kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem do spółki celowej wierzytelności Wnioskodawcy o wypłatę zysku będzie kwota odpowiadająca wartości środków pieniężnych stanowiących kwotę zysku należnego Wnioskodawcy

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.3.2017.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-159/14-3/17-S/IR
     ∟1. Przychód SKA z tytułu sprzedaży aktywów trwałych i obrotowych w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 listopada 2014 r. w rozumieniu art. 12 ust. 3-3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Przychód SKA z tytułu objęcia udziałów lub akcji spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 listopada 2014 r. w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 12 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.13.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.12.2017.1.MC
     ∟pełne odpisy amortyzacyjne przy aporcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.6.2017.1.JF
     ∟Wnoszone przez Wnioskodawcę aportem składniki majątkowe stanowią zbycie przedsiębiorstwa. Tym samym czynność wniesienia aportu w postaci opisanej powyżej transakcji nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7updop.

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.11.2017.1.MK
     ∟w zakresie uznania aportu składników majątkowych za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.23.2017.2.EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków konwersji pożyczek na kapitał Spółki.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.87.2017.1.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym opisane we wniosku aporty składników majątkowych związanych z funkcjonowaniem poszczególnych Jednostek organizacyjnych, do spółek komandytowo-akcyjnych, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych gdyż będą one stanowiły aporty zorganizowanych części przedsiębiorstwa W. SPK?

2017.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.55.2017.2.PC
     ∟Czy wniesienie aportem myjni wraz ze składnikami materialnymi i niematerialnymi niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług myjni cystern może być potraktowane jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.36.2017.2.PS
     ∟W którym momencie Wnioskodawca będzie musiał rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne?

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.67.2017.1.DP
     ∟Konsekwencje zbycia i potrącenia wierzytelności

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.35.2017.1.JF
     ∟w zakresie uznania, czy wyodrębniona jednostka organizacyjna „A.” stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz oceny skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części do spółki kapitałowej

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.108.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji gdy dokapitalizowanie (tj. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie wkładów niepieniężnych (przeniesienie własności przedmiotu aportu) oraz rejestracja podwyższenia przez sąd rejestrowy nastąpi w 2017 r., Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.54.2017.1.BG
     ∟czy w sytuacji gdy podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, wniesienie wkładów niepieniężnych (przeniesienie własności przedmiotu aportu) nastąpi w 2017 r., a rejestracja przez sąd rejestrowy nastąpi już w 2018 r., Wnioskodawca uprawniony będzie do uznania za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

2017.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.24.2017.1.PS
     ∟W zakresie w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z otrzymaniem udziałów własnych pożyczkobiorcy.

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.45.2017.1.PW
     ∟CIT - w zakresie: kwalifikacji składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.14.2017.1.DP
     ∟CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych dotyczących operacji związanych ze zbyciem udziału.

2017.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.103.2017.1.MT
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. zostanie ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. czy w brzmieniu tego przepisu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj