Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3018/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.79.2019.3.BKD
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w skład którego wchodzi m.in. Nieruchomość wraz ze zobowiązaniami, który ma zostać wniesiony aportem do Sp. z o.o. Sp.k. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a w konsekwencji czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) wniesionego do Spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest Wnioskodawca nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. Czy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, w związku z art. 16g ust. 9 ustawy CIT, w związku z art. 16h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy CIT Spółka komandytowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez Spółkę powiązaną, od wartości wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP,) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki powiązanej na dzień nabycia

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2019.1.BKD
     ∟Czy u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, Czy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT w przypadku wniesienia majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki B, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-136/16-1/JS
     ∟Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku z wniesieniem aportu w postaci Nieruchomości

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.58.2019.4.MJ
     ∟Uznanie aportu składników majątkowych Zakładu za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa niepodlegające opodatkowaniu.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.28.2019.2.MC
     ∟Skutki podatkowe konwersji wierzytelności na udziały w spółce oraz pomniejszenia dochodu o straty z lat ubiegłych.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.78.2019.2.AR
     ∟Czy aport segmentu włóknin (zorganizowanej części przedsiębiorstwa)do nowego podmiotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności czy będzie się wiązać z koniecznością ustalenia przychodu po stronie Spółki.

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.541.2018.4.JC
     ∟Jeśli głównym lub jednym z głównych celów aportu nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, czy transakcja aportowa nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania?

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.1.2019.2.MS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce zależnej a następnie ich zbycia.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.279.2018.3.MS
     ∟Opodatkowania wniesienia ̶ przez rezydenta Rumunii ̶ wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności własnych handlowych w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym polskiej spółki sp. z o.o.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.62.2019.1.MO
     ∟Czy, w związku z konwersją wierzytelności handlowych na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Rosyjskiej, kwota poniesiona na wytworzenie towarów handlowych objętych ww. wierzytelnościami stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy , zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT” - w brzmieniu z grudnia 2018 r.)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.28.2019.1.MO
     ∟Czy, w związku z konwersją wierzytelności z tytułu pożyczek na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Rosyjskiej, nominalna kwota pożyczek (bez odsetek) przeznaczona na wniesienie wkładu na udziały stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT” - w brzmieniu z grudnia 2018 r.)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.641.2018.8.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Oddziału zajmującego się działalnością finansową w obszarze detalicznym.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.645.2018.5.AM
     ∟Interpretacja w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu składników majątkowych stanowiących część przedsiębiorstwa Oddziału zajmującego się działalnością finansową w obszarze hurtowym.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-228/15/19-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej.

2019.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.562.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.561.2018.2.MJ
     ∟w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z opisanym we wniosku połączeniem spółek komandytowych poprzez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy (jako komplementariusza jednej ze spółek) lub po stronie nowo zawiązanej spółki kapitałowej

2019.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.2.2019.1.AR
     ∟czy zwrot Gminie (jedynemu wspólnikowi) pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli mienia Spółki (nieruchomości), spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego, skutkującego powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z ww. tytułu, jeśli w dacie płatności podatku Spółka będzie już wykreślona z rejestru.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.6.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy kosztem uzyskania przychodu Spółki w związku ze zbyciem Wierzytelności będzie kwota kapitału pożyczki do wysokości wynagrodzenia należnego od Funduszu, które przypada proporcjonalnie na zbywaną kwotę kapitału pożyczki oraz kwota Prowizji, która była w przeszłości dla Spółki przychodem należnym.

2019.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.481.2018.2.MM
     ∟Skutki podatkowe wniesienia przez Gminę aportu do spółki kapitałowej

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.536.2018.1.AJ
     ∟Obowiązek rozpoznania przychodu w związku z przeniesieniem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością Wnioskodawcy w Polsce za pośrednictwem polskiego oddziału w zamian za akcje spółki irlandzkiej oraz obowiązku opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 24f ust. 1 updop w związku z tą transakcją.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.521.2018.2.MM
     ∟Czy w związku z połączeniem się spółek jawnych przez zawiązanie spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółek osobowych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.449.2018.3.JS
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu niepieniężnego do spółki zależnej, tj. ustalenia: - wysokości przychodu z tytułu transakcji wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w wartości netto (pytanie Nr 1), - że wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT) nie będzie stanowiła przychodu podatkowego (pytanie Nr 2).

2019.02.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.581.2018.2.JKT
     ∟Czy w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, opisane w zdarzeniu przyszłym wniesienie aportu do Spółki celowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Spółki przychodu z uwagi na fakt, że jego przedmiotem będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.349.2018.2.AJ
     ∟Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.325.2018.2.JF
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie aportem Działu produkcji wiatrakowców i helikopterów do S. powinno zostać potraktowane jako transakcja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu uCIT, w związku z czym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.274.2018.6.JF
     ∟1. Czy transakcja wniesienia Ośrodka w formie wkładu niepieniężnego do powiązanej z Wnioskodawcą spółki w zamian za jej udziały, stanowiła będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT? 2. Czy transakcja, której przedmiotem będzie wniesienie C. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wkładu niepieniężnego nie spowoduje powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT jako transakcja, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.304.2018.3.DP
     ∟skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.326.2018.4.DP
     ∟skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj