Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


146/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-298/12-2/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-299/12-2/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-245/12-2/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-459/12-2/AJ
     ∟Czy spółka w opisanym stanie faktycznym naliczając i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń podatników ze stosunków pracy (zgodnie z art. 31 i 32 UPDOF), ustalając procent dochodu, od którego naliczana jest zaliczka na podatek (18% czy też 32% - zgodnie z art. 32 ust.1 UPDOF) jest zobowiązana uwzględnić wysokość wynikających z wypłacanych tym podatnikom wynagrodzeń, niezwiązanych ze stosunkami pracy - tj. wynagrodzeń z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu?

2012.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-405/12-2/KT
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

2012.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-392/12-2/RD
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-14/12-2/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

2012.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-296/12-2/MK
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

2012.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-295/12-2/KC
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej.

2012.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1518/11-2/IGo
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1701/11/BM
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1413/11/AW
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora.

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-543/11-2/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-5/KSU
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez członków Prezydium Rady będących jednocześnie członkami Rady OlPiP (poza Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem i Skarbnikiem) z tytułu udziału w posiedzeniach Prezydium Rady powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-7/KSU
     ∟Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-3/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-8/KSU
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-4/KSU
     ∟Czy przychody uzyskiwane przez członków Prezydium Rady będących jednocześnie członkami Rady OlPiP (poza Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem i Skarbnikiem) z tytułu udziału w posiedzeniach Prezydium Rady powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-6/KSU
     ∟Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-9/KSU
     ∟Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2011.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-488/11-2/KSU
     ∟1. Czy uzyskiwane przez członków organów OlPiP określonych w art. 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.), przychody (tj. zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów oraz wynagrodzenia otrzymywane przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnika) należy zaliczyć do źródeł przychodu, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy w przypadku członków organów OlPiP otrzymujących zryczałtowane diety za uczestnictwo w posiedzeniach organów (wynoszące 75,00 zł) w przypadku wynagrodzenia niższego niż przysługująca kwota kosztów uzyskania przychodów - koszty należy pomniejszyć do wysokości otrzymanego przychodu, a w rozliczeniu rocznym należy uwzględnić za poszczególne miesiące roku podatkowego pełną normę kosztów, a w przypadku wystąpienia straty, podatnik będzie mógł ją odliczyć od dochodu z tego samego źródła w ciągu pięciu kolejnych lat, czy może w sytuacji, gdy przewidziane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu organów, nie przekracza kwoty 200,00 zł możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku do dochodowym od osób fizycznych i pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu?

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-552/11-2/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-550/11-2/BA
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-791/11-2/JK
     ∟Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych.

2011.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1334/11-2/RD
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2011.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1045/11-2/SM
     ∟brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1197/11/BM
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1198/11/BM
     ∟w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego

2011.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-895/11-2/MK
     ∟opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

2011.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-877/11-2/SM
     ∟Brak opodatkowania podatkiem otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj