Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


146/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.66.2017.1.HD
     ∟Skutki podatkowe otrzymywania diet przez członków rady stowarzyszenia.

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.259.2016.1.JR
     ∟Obowiązków płatnika

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-554/16-2/MM
     ∟Otrzymywane Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym Spółki mającej siedzibę na terytorium Malty stanowi przychód Wnioskodawcy z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją, określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowy podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie winien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku – od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

2016.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1418/15-4/AK
     ∟Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w radzie dyrektorów spółki z siedzibą w Irlandii, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r (dalej: „umowa”), tj. na Irlandii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Irlandii. Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1538/15-2/JK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki? 2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R? 3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1537/15-2/JK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki? 2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R? 3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1541/15-2/JK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki? 2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R? 3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1540/15-2/JK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki? 2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R? 3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1539/15-2/JK
     ∟1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki? 2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R? 3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1268/15-4/IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-720/15-4/JO
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu pełnienia w spółce maltańskiej obowiązków dyrektora

2015.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-856/14/ASz
     ∟Czy w stosunku do członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w odniesieniu do wynagrodzenia przyznanego członkom zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, bez zawarcia umowy o pracę w związku z pełnieniem tych funkcji członkostwa w zarządzie Spółdzielni, należy stosować przepis art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jak w stosunku do działalności wykonywanej osobiście przez członków zarządu Spółdzielni?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-718/14-2/MS
     ∟1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT? 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spałki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-719/14-2/MS
     ∟1) Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM i MO z tytułu wykonywania czynności zarządczych przyznanego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników w przypadkach opisanych powyżej? 2) Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych BM, jak też MO z tytułu świadczenia usług doradczych wykonywanych przez nie w ramach pozarolniczych działalności gospodarczych w przypadkach opisanych powyżej?

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-717/14-2/MS
     ∟1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia czynności zarządczych przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT? 2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?

2014.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-132/14-2/TW
     ∟Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia OC.

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-650/13-4/JK2
     ∟Czy na gruncie UPDOF, jest prawidłowe rozpoznawanie wypłaconych Wydatków Gotówkowych oraz Najmu Lokalu jako przychód Członka Zarządu z tytułu działalności wykonywanej osobiście, opodatkowanego ryczałtowo stawką 20%?

2013.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-602/13-5/AG
     ∟Czy przychody otrzymywane przez zarządzających przedsiębiorstwem Sp. z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego będą przychodami z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście - uregulowanej w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to czy Spółka z o.o. będzie zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

2013.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-308/13-3/AP
     ∟Ustalenie wartości kwoty wypłacanej na rzecz nowego wierzyciela oraz rozliczenie tej kwoty.

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1327/12/ZK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

2013.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1323/12/ZK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

2013.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1241/12/ZK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

2013.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1243/12/ZK
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-791/12-3/SP
     ∟Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowanie kosztów uzyskania przychodu.

2012.12.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-790/12-3/SP
     ∟Zakres skutków podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu w ramach stosunku organizacyjnego i zastosowanie kosztów uzyskania przychodu.

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-896/12-3/IG
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej opisanych funkcji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-898/12-3/RD
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej dyrektora

2012.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-899/12-4/SM
     ∟brak opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-366/12-3/ISN
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2012.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-754/12-2/KB
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj