Interpretacje do przepisu
art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


146/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5

2010.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-454/10-6/MK
     ∟zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu przekazania członkom Zarządu Głównego dresów sportowych z napisem i marynarki z wyhaftowanym logo Stowarzyszenia do użytkowania w celu odpowiedniej reprezentacji na międzynarodowych mistrzostwach sportowych w wędkarstwie.

2010.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-462/10/MCZ
     ∟Czy kwota opłacanych przez spółkę składek ubezpieczenia OC członków władz spółki stanowi dla ubezpieczonych osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób?

2010.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-238/10-8/MR
     ∟z tytułu zawarcia przez Spółkę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Organów na gruncie przedstawionego stanu faktycznego po stronie ww. ubezpieczonych powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca ma zatem obowiązek zaliczyć opłacone przez siebie składki do przychodu każdej ubezpieczonej osoby.

2010.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-212/10-2/AS
     ∟opodatkowanie przychodu z tytułu wydatku poniesionego przez Spółkę na składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów statutowych

2010.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-218/10-2/AK
     ∟Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?

2010.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-979/09/MCZ
     ∟Czy koszt związany z wykupieniem polisy OC przez Spółkę stanowi dla Ubezpieczonych – osób fizycznych objętych ubezpieczeniem - dodatkowy przychód określony w art. 12 ust. 1 lub art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-995/09/ENB
     ∟Czy zastosowany sposób kwalifikowania wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście jest prawidłowy, czy też powinno się stosować do tego rodzaju wynagrodzeń przepisy art. 13 ust. 7 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-879/09/ŁCz
     ∟Czy kwota zwróconych kosztów wyżywienia stanowi przychód dla członka Rady Nadzorczej podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 1?

2009.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1127/08-2/KG
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu udziału w zarządzie spółki.

2008.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-438/08/DM
     ∟Przychody (wynagrodzenie) otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki akcyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2008.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-439/08/DM
     ∟Przychody (wynagrodzenie) otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki akcyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2008.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-268/08-2/RP
     ∟Wnioskodawca zamierza powołać zgodnie z art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych prokurenta. Prokurenta nie łączy ze Spółką żadna umowa cywilnoprawna ani umowa o pracę. Prokurent otrzymywał będzie wynagrodzenie określone uchwałą zgromadzenia wspólników. Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacone prokurentowi wynagrodzenie i w jaki sposób je opodatkować? Sposób kwalifikacji wynagrodzenia do odpowiedniego źródła przychodów wpływa bowiem na zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika.

2008.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-213/08/MM
     ∟Przychody (wynagrodzenie) otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. nie podlegają opodatkowaniu VAT.

2008.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB2/415-215/08/HK
     ∟Czy wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rady nadzorczej po jej sprzedaży przez podatnika w dalszym ciągu należy traktować jako zobowiązanie z tytułu tego wynagrodzenia? Czy prawidłowe jest potrącanie zaliczki podatku dochodowego, a w konsekwencji wystawienie informacji PIT-11? Czy dokonując wypłaty na rzecz nowego wierzyciela wnioskodawca powinien wypłacać wartość brutto, a rozliczenie podatkowe z tego tytułu powinien dokonywać odbiorca płatności?

2007.08.29 - Urząd Skarbowy w Polkowicach - PD415/1/11/52007/OF
     ∟W jakiej wysokości Płatnik powinien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy można uwzględnić koszty uzyskania przychodu (jakie)?

2007.06.26 - Urząd Skarbowy w Brzesku - PP/443-6/07
     ∟Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie uzyskane przez podatnika przychody, tj. z wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej oraz z kontraktu menadżerskiego, czy tylko przychody z tytułu działalności gospodarczej, z wyłączeniem przychodów z tytułu kontraktu menadżerskiego?

2006.06.28 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - PP/443-55-2/06
     ∟1.Czy wymienione prace wykonywane poza miejscem stałego zatrudnienia są zwolnione z podatku VAT?2.Czy należy zarejestrować działalność gospodarczą w przypadku wykonywania wymienionych prac?3.Moment zaistnienia obowiązku podatkowego.4.Czy za prace zwolnione z podatku VAT (np. prace naukowe) należy wystawiać rachunki, a za prace opodatkowane tym podatkiem - faktury VAT i jak je numerować?5.Czy należy anulować rachunki za pracę biegłego sądowego świadczoną w roku ubiegłym (nie uwzględniające podatku VAT) i skierować do sądów (i innych zleceniodawców) faktury zastępujące te rachunki (uwzględniając podatek VAT)?6.Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o po...

2006.01.03 - Lubelski Urząd Skarbowy - PD.423-99/05
     ∟Pytanie podatnikaCzy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów delegacji członkom Rady Nadzorczej. P O S T A N O W I E NI E

2005.11.23 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPF/415/98/05/MJ
     ∟Kwestia zasad opodatkowania i obowiązków płatnika wynikających z umowy o zarządzanie zawartej z osobą pełniącą jednocześnie funkcję wymienioną w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prowadzącą działalność gospodarczą.

2005.11.14 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - PP/443-168-1/05
     ∟Czy w związku z faktem, iż podatnik pełni funkcję prezesa zarządu w spółce z o.o. - jest On podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT? UZASADNIENIE

2005.09.07 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1436/2CF/415/IP-88/2005/MŚ
     ∟Czy obowiazek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu naleznego z tyt. wyk. obowiązkow członka zarządu polskiej sp. na podstawie powołania, od wynagrodzenia wypłacanego przez sp.zagraniczną obosie podlegającej ograniczonemu obow. podat.powstaje w miesiacu następującym po miesiącu wypłatywynagrodzenia czy tez z chwilą złożenia zeznania rocznego w terminie ustawowym? Jak wynika z Pana wniosku jest Pan obywatelem Stanów Zjednoczonych i przebywa Pan w Polsce czasowo. Deklaruje Pan, że ośrodek interesów życiowych jak również zamiar stałego pobytu koncentruje się w USA. W związku z powyższym podlega Pan w Polsce ograniczonemu obowiązkowi p...

2005.08.10 - Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów - 1438/443/195-122/05/AO
     ∟Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

2005.03.23 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.I/415/1-2/05
     ∟ Czy w kontekście wejścia w życie z dniem 1.01.2005 r. nowej umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, należy potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, mającego miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec?

2004.09.13 - Urząd Skarbowy w Otwocku - US 17 VAT VII/1099/04
     ∟ Podatnik zasiada w Radzie Nadzorczej spółki kapitałowej.Zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w Radzie.Gratyfikacje te są wypłacane comiesięcznie wszystkim członkom Rady. Czy wypłacone gratyfikacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22.06.2004 r. (data wpływu 24.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 09.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na pytanie czy wynagrodzenia za udział w posiedze...

2004.08.09 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-42-2-GK/04
     ∟1.Spółka wypłaca comiesięczny ryczałt za posiedzenia członkom zarządu pełniącym swoje funkcje z powołania. Członkami zarządu są nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego. Spółka nie zawarła z członkami zarządu kontraktów menadżerskich, umów o pracę, są oni natomiast jej udziałowcami. Wątpliwości Spółki dotyczą konieczności opodatkowania ww. czynności podatkiem od towarów i usług.2. Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu gazu i paliw silnikowych zużywanych do napędu wózków widłowych? Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie tocz...

2004.03.04 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - US24/2170/415/3/2004
     ∟Czy zwolniony jest z podatku dochodowego ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej? Z opisu stanu faktycznego wynika, iż osoby, które pobierałyby ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej od miesiąca lutego 2004r są we władzach statutowych związku, należą do zarządu powołanego zgodnie ze statutem i nie są zatrudnione na umowę o pracę , ani też umowę zlecenia. Stosownie do art. 13 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późń. zm) osoby te od m-ca lutego 2004 r będą uzyskiwać przychody z działalności wykonywanej osobi...

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj