Interpretacje do przepisu
art. 30 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


41/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.453.2019.2.IS
     ∟Możliwość opodatkowania prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej preferencyjną stawką podatkową

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.85.2017.1.KW1
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych na zlecenie klienta

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.81.2017.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.82.2017.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB2.4511.91.2017.1.AK
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych klientom nagród, związanych ze sprzedażą premiową

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1201.2016.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami lub sprzedażą premiową

2016.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1012.2016.1.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi konkursami

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-848/16-2/EC
     ∟Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą?

2016.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-652/16-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego przed upływem sześciu miesięcy od wygrania w loterii.

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-889/14/16-7/S/EC
     ∟1. Czy wygrana w konkursie ze zdarzenia przyszłego podlega zwolnieniu przedmiotowemu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68? 2. Czy na Agencji ciążyć będą obowiązki płatnika 10% - zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, gdy wygrana przypadnie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? 3. Czy w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy podatnikiem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, ciąży na płatniku obowiązek wystawienia deklaracji P1T-8AR, czy też PIT-8C?

2016.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-589/16-2/EC
     ∟Na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu wygranych w konkursach oraz loteriach promocyjnych otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach co pozostałe przychody z prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Tym samym w tym przypadku Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-311/16-4/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych.

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-590/16-2/EC
     ∟1) Czy na Spółce, jako wypłacającym nagrody w loterii oraz wygrane w konkursach na rzecz uczestników prowadzących działalność gospodarczą będą wobec powyższego ciążyły obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdzącą, czy Spółka będzie miała obowiązek wystawiania informacji PIT-8AR?

2016.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1319/15-2/EC
     ∟1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością? 2. Jeżeli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 zostałoby uznane za nieprawidłowe, to czy Wnioskodawca będzie mógł w stosunku do nagród przyznawanych osobom wskazanym w pytaniu nr 1 stosować zwolnienie, o którym mowa wart. 21 ust 1 pkt 68 updof?

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1128/15-2/MM
     ∟Czy obniżenie przez Spółkę ceny Produktów nabywanych przez Klientów, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samo przyznanie punktów, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, uznać należy za przyznanie nagrody związanej ze sprzedażą premiową, która podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4511-587/15/NL
     ∟ciążące na Wnioskodawcy obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w konkursie o którym mowa we wniosku

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1169/15-2/MS2
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-485/15-4/MM
     ∟Opodatkowanie nagród sprzedaży premiowej

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-866/15-2/JK2
     ∟1) Czy nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Czy z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody?

2015.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-865/15-2/JK2
     ∟1) Czy nagrody wydawane (wypłacane) przez Wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? 2) Czy z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody?

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-677/15-2/EC
     ∟Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt. 2) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF?

2015.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-529/15-2/EC
     ∟Czy z tytułu przekazywanych przez Spółkę uczestnikom akcji promocyjnych (nie będącymi osobami prawnymi) nagród nie ciążą na Spółce obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt. 2) UPDOF, a także inne obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a UPDOF?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-404/15-2/MK
     ∟1) Czy kwota Cashback wypłacana Posiadaczom Kart stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.? 2) Czy Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł? 3) Czy Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł, przy czym Posiadacz Kart korzysta z kilku Ofert w krótkim czasie (np. jednego dnia czy jednego tygodnia) i uzyskuje kilka Cashback, a ich łączna wartość przekracza kwotę 760 zł? 4) Czy X. Londyn jest obowiązany do działania w charakterze płatnika i w związku z tym zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty w ramach Programu CLO (tj. za jeden zakup) nie przekracza 760 zł? 5) Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy X. Londyn jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tj. Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) nie przekracza 200 zł? 6) Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 us.t 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy X. Londyn jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tj. Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) przekracza 200 zł?

2014.11.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-889/14-4/EC
     ∟Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowić będzie dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, który winien być przez te osoby opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Oznacza to, że na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 7 pkt 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2014.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-441/14-2/MK
     ∟Nagrody pieniężne otrzymane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Programie lojalnościowym stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość Nagrody przyznanej z tytułu dokonania jednej transakcji stanowi „jednorazową wartość nagrody” o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów skarbowych informacji PIT-8C ani pobrania zryczałtowanego podatku którym mowa w art. 30 pkt 2 ww. ustawy.

2014.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-901/12/14-5/S/PW
     ∟Nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników odrębnego od organizatora konkursu podmiotu gospodarczego powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym zakresie na Skarżącej spółce będzie ciążył obowiązek jako płatnika pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.

2014.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-227/14-2/EC
     ∟Stwierdzić należy, iż na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę nagrody. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

2013.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-619/13-3/PW
     ∟Czy nagrody wydawane Konsumentom w ramach prowadzonego Programu stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej, a więc jeśli ich jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, są one zwolnione z podatku dochodowego i na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku?Czy w przypadku gdy jednorazowa wartość nagród przekroczy kwotę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego?

2013.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-466/13-4/MK
     ∟Zakres zwolnienia od opodatkowania wygranej w konkursie na opracowanie hasła promocyjnego organizowanym przez Wnioskodawcę.

2013.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-630/13-2/JB
     ∟skutki podatkowe związane z otrzymaniem nagrody w ramach przeprowadzonej loterii promocyjnej

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj